Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki 01-BI-S1-BK02
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Alberts B. i inni. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2009.

2. Wojtaszek P. i inni. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 i 2; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2009.

3. Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza z zakresu laboratorium, prelekcji wprowadzającej do zajęć praktycznych i wykładów wzbogacona informacjami z literatury: terminologia dotycząca struktury i ultrastruktury komórki roślinnej i zwierzęcej; różnice pomiędzy komórkami roślinnymi i zwierzęcymi; typy i budowa organelli komórkowych; budowa błon komórkowych, matriks zewnątrzkomórkowa i ściana komórkowa; wiedza dotycząca zjawisk mających miejsce w komórce takich jak ruchu, podział jądra komórkowego i cykl komórkowy, podział cytoplazmy, programowana śmierć komórkowa, rola cytoszkieletu; wiedza z zakresu budowy mikroskopu świetlnego, podstaw mikroskopowania, typów mikroskopii świetlnej i możliwości wykorzystania w obserwacjach komórek.

Skala punktowa kolokwiów teoretycznych wynosi 0-5, gdzie 0 oznacza brak odpowiedzi lub błędną odpowiedź, a 5 maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Maksymalna liczba punktów za wszystkie kolokwia teoretyczne wynosi 65. Studenci, którzy z wszystkich kolokwiów teoretycznych uzyskają co najmniej 33 punktów zostaną dopuszczeni do kolokwium praktycznego. Kolokwium praktyczne obejmuje 5 pytań, każde za 1 punkt. Minimum potrzebne do zaliczenia kolokwium praktycznego to co najmniej 3 punkty.

Kolokwia będą przeprowadzane na każdych ćwiczeniach z wyjątkiem pierwszego i drugiego. Kolokwia będą miały formę testu z pytaniami do wyboru i pytaniami otwartymi: sprawdzona będzie zarówno wiedza, jak i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu. Zakres materiału: wiedza przekazana podczas zajęć przez osobę prowadzącą laboratorium oraz wykład z danej tematyki, praca z podręcznikiem i literaturą uzupełniającą, korzystanie z konsultacji. Czas trwania kolokwiów wynosi maksymalnie 20 min. Kolokwium praktyczne odbędzie się na ostatnim ćwiczeniu i będzie obejmowało rozpoznawanie i interpretację preparatów z ćwiczeń. Czas trwania kolokwium 0,5h.

Ocena ciągła aktywności studenta

Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć (podawane każdorazowo na zajęciach poprzednich przez osobę prowadzącą zajęcia oraz wywieszane na tablicy informacyjnej ZBK i KAiCR), które umożliwią sprawną umiejętność identyfikowania obserwowanych struktur, samodzielnego wykonywania preparatów do własnych obserwacji według protokołów podanych przez prowadzącego oraz dyskutowania problematyki poruszanej przez prowadzącego: umiejętność posługiwania się mikroskopem oraz analizy i identyfikacji materiału.

Ocena ciągła dokonywana jest na podstawie sprawozdań przygotowanych w trakcie ćwiczeń indywidualnie przez każdego studenta. Każde sprawozdanie oceniane jest w skali 0-5 punktów. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny aktywności na zajęciach jest otrzymanie co najmniej 3 punktów z każdego sprawozdania (z przeskokiem co 0,25 punktu).

Ocenie podlegają umiejętności praktyczne studenta: umiejętność posługiwania się mikroskopem, ocena jakości preparatów wykonanych przez studenta, ocena umiejętności analizy i identyfikowania obserwowanych na preparatach struktur oraz interpretacji uzyskanych wyników na podstawie dokonanych obserwacji.

Ocena ciągła aktywności dokonywana jest na podstawie pisemnych sprawozdań na każdym ćwiczeniu.

Nazwa kod

Raport z pracy laboratoryjnej 1BT_16_w_4

1BT_16_fs_1

Pracownicy i doktoranci Katedry Biologii Komórki i Katedry Anatomii i Cytologii Roślin

wszystkie

Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć (podawane każdorazowo na zajęciach przez osobę prowadzącą zajęcia), które umożliwią sprawną umiejętność identyfikowania obserwowanych struktur, wykonywania preparatów, pracy z mikroskopem, przeprowadzania przewidzianych ćwiczeniami barwień oraz prawidłowego rysunku przedstawiającego komórkę i jej organelle z zachowanie naturalnych proporcji.

bdb – student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania obserwacji, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji, potrafi posługiwać się zasadami wnioskowania przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek; prawidłowo wykonuje i opisuje rysunki z mikroskopu;

db - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania obserwacji, jednak wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych i wyników przeprowadzanych obserwacji, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek; wie jak prawidłowo wykonać rysunek z mikroskopu jednak nie zawsze potrafi go prawidłowo opisać i podpisać;

dst - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, jednak wykazuje problemy ze znajomością wybranych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, wykazuje także problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji tylko przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek przy pomocy osoby prowadzącej; próbuje prawidłowo wykonać i opisać rysunek z mikroskopu przy pomocy osoby prowadzącej;

ndst - student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, nie wykazuje znajomości żadnych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych, nie potrafi interpretować przeprowadzonych obserwacji, nie próbuje wyciągać wniosków przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek, nie potrafi wykonać i opisać rysunku z mikroskopu.

Na każdych zajęciach laboratoryjnych studenci będą wypełniali odpowiednie karty pracy lub przygotowywali sprawozdanie pisemne wraz z rysunkami na podstawie obserwacji, dyskusji, notatek i wniosków z przeprowadzonych obserwacji.

Zakres tematów:

1/ Wykorzystanie mikroskopii świetlnej w badaniach komórki - budowa mikroskopu świetlnego, zasady ustawiania oświetlenia, rodzaje mikroskopii świetlnej.

2/ Zasady mikroskopowania – immersja, określanie rzeczywistych wymiarów obiektów biologicznych.

3/ Zróżnicowanie przepuszczalności błon biologicznych na przykładzie tonoplastu i plazmolemy.

4/ Obserwacje elementów budowy komórki roślinnej o charakterze dwójłomnym z wykorzystaniem mikroskopii polaryzacyjnej.

5/ Ściana komórkowa I – wykrywanie celulozy, pektyn i kalozy z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i jasnego pola.

6/ Ściana komórkowa II – wykrywanie ligniny, kutyny i suberyny z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i jasnego pola.

7/ Obserwacje wybranych organelli komórkowych w warunkach in vivo z wykorzystaniem mikroskopii kontrastowo-fazowej I (zasady mikroskopii kontrastowo-fazowej, plastydy).

8/ Obserwacje wybranych organelli komórkowych w warunkach in vivo z wykorzystaniem mikroskopii kontrastowo-fazowej II (mitochondria, wakuola).

9/ Cytoszkielet i cytokineza komórki roślinnej.

10/ Wprowadzenie do ultrastruktury komórki eukariotycznej.

11/ Testy witalności komórek.

12/ Mitoza –podział jądra w komórkach somatycznych.

13/ Zaburzenia cyklu komórkowego wywołane działaniem wybranych substancji chemicznych.

14/ Mejoza - podział redukcyjny jądra komórkowego.

15/ Podsumowanie zajęć z biologii komórki. Kolokwium z części praktycznej laboratoriów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prelekcja; prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 17:00 - 20:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Izabela Potocka, Ewa Kurczyńska, Izabela Dobrowolska, Agnieszka Brąszewska, Karolina Hus, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Natalia Borowska-Żuchowska 11/12 szczegóły
2 każda środa, 17:00 - 20:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Izabela Potocka, Ewa Kurczyńska, Izabela Dobrowolska, Karolina Hus, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Alexander Betekhtin, Aleksandra Skalska 8/12 szczegóły
3 każda środa, 13:30 - 16:30, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Izabela Potocka, Izabela Dobrowolska, Ewa Kurczyńska, Karolina Hus, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Alexander Betekhtin 9/12 szczegóły
4 każda środa, 13:30 - 16:30, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Izabela Potocka, Izabela Dobrowolska, Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Aleksandra Skalska, Natalia Borowska-Żuchowska 10/12 szczegóły
5 każda środa, 10:00 - 13:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Izabela Potocka, Izabela Dobrowolska, Ewa Kurczyńska, Joanna Łusińska, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Natalia Borowska-Żuchowska 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)