Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii 01-BI-S1-PLI05.6
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Do prezentacji: oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe wskazane przez prowadzących dotyczące opracowywanych tematów prac licencjackich, w tym anglojęzyczne.

Literatura uzupełniająca:

- Dostępne podręczniki fizjologii człowieka i fizjologii żywienia, np.:

Traczyk W.Z., Trzebski A. 2004. Fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa;

Ganong W.F. 2007, Fizjologia, PZWL, Warszawa;

Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red) 2008. Żywienie człowieka, PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane jest zaangażowanie studenta, jego solidność podczas wykonywania prac zleconych przez prowadzącego; rzetelność w sporządzaniu dokumentacji; kreatywność podejścia do problemów badawczych i sposobów ich rozwiązania.

Ocenie podlega poprawność oraz sposób przygotowania i przedstawienia częściowych raportów po wykonanych doświadczeniach; profesjonalność i solidność walidacji metod; kreatywne podejście do opracowania wyników i roboczych wniosków, ich kompletność, sposób zestawienia oraz prezentacji obserwacji i wyników zebranych podczas całego bloku laboratoriów; poprawność oraz trafność opisu wartości poznawczej poszczególnych metod i wyciąganych wniosków końcowych.

Bardzo dobry - student aktywnie uczestniczy w pracach laboratoryjnych, rozumie celowość podejmowanych czynności, potrafi objaśnić kolejne etapy przeprowadzanych procedur i zna zasadę działania stosowanych technik, zadaje pytania świadczące o jego zaangażowaniu i kreatywności w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz planowaniu dodatkowych eksperymentów, czynnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników;

dobry - student potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytania, rozumie zasadnicze etapy przeprowadzanych procedur, potrafi zaplanować proste eksperymenty i korzystając z dostępnej literatury interpretować wyniki obserwacji, jest solidny w prowadzeniu dokumentacji prac laboratoryjnych;

dostateczny - student potrzebuje dodatkowych wskazówek od prowadzącego w trakcie wykonywania czynności zleconych oraz przy rozwiązywaniu bieżących problemów, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć praktycznych, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji wyników;

niedostateczny - student jest niezaangażowany w wykonywanie prac laboratoryjnych, nie rozumie celu przeprowadzanych czynności ani zleconych zadań, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji wykonywanych prac i obserwacji, nie zna podstawowych pojęć potrzebnych do interpretacji wyników.

Zakres tematów:

Podane niżej treści zajęć nie odpowiadają bezpośrednio jednostkom zajęciowym, które obejmują: zajęcia doskonalące w poznawaniu metod poznania funkcji organizmu w aspekcie porównawczym i opracowywanie dokumentacji do własnej pracy licencjackiej. Poznanie form i technik przygotowywania się do właściwego opracowania tematyki pracy, począwszy od nakreślenia adekwatnego planu pracy, sposobów efektywnego opracowania informacji zawartych w różnego typu materiałach źródłowych, nauki dokumentowania szczegółowych informacji w sposób syntetyczny i umożliwiający szybkie skorzystanie z zapisków źródłowych z wykorzystaniem technik bazodanowych. Poznanie sposobów opracowywania wyników naukowych ich krytycznej analizy i umiejętnego wyciągania wniosków. Sposobów wykorzystania multimediów do prezentacji własnych wyników, np. w postaci prezentacji, przygotowanego w formie elektronicznej i dyskutowanego podczas zajęć grupowych. Ćwiczenie opracowywania prawidłowego zapisu materiałów źródłowych, wykonywania kwerend materiałów źródłowych i dokonywania syntetycznych opracowań na ich podstawie. Dyskutowanie z opiekunem pracy kolejnych etapów przygotowania swojej pracy licencjackiej i dokumentowanie efektów własnej pracy w tym zakresie.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium:

- ćwiczenie metod stosowanych w Katedrze;

- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych ćwiczeń;

- opanowanie zasad pracy w laboratorium, sposobu prowadzenia dokumentacji i sporządzania raportów;

- ćwiczenie umiejętności pracy w terenie – pozyskanie materiału biologicznego, sporządzanie dokumentacji fotograficznej i notatek, wykonywanie pomiarów (opcjonalnie);

- ćwiczenie umiejętności prowadzenia hodowli (opcjonalnie);

- kwerendy piśmiennictwa;

- przygotowanie planu pracy licencjackiej.

Konsultacje:

- rozmowa na temat treści oraz sposobu przygotowania planu pracy licencjackiej;

- weryfikacja materiałów źródłowych zgromadzonych przez studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, sala sale KFZE
Marta Sawadro, Agata Nicewicz, Grażyna Wilczek 4/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.