Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia kultury i sztuki 13-EP-S2-WZKS1
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

literatura obowiązkowa:

M. Świerkocki: Postmodernizm. Paradygmat nowej kultury. Lódź 1997.

R. Solik: Pejzaże sztuki, konteksty sztuki. Cieszyn 2007.

Eco U.: Semiologia życia codziennego. Warszawa 1998.

Wilkoszewska K.: Wariacje na postmodernizm. Kraków 2000.

Morawski S.: Na zakręcie od sztuki do po-sztuki. Kraków 1985.

Baudrillard J.: Precesja symulakrów. Przeł. T. Komendant. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

Bauman Z.: Prawodawcy i tłumacze. Przeł. A. Tanalska. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

Dziamski G.: Szkice o nowej sztuce. Warszawa 1984.

Eco U.: Dopiski na marginesie Imienia róży. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1991.

Eco U.: Semiologia życia codziennego. Przeł. J. Ugniewska, P. Salwa. Warszawa 1998.

Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

literatura uzupełniająca:

E. Gombrich: W poszukiwaniu historii kultury. W: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Red. J. Białostocki. Warszawa 1976.

R. Nycz: Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.

G. Dziamski: Sztuka po modernizmie. W: „Odra”, 10, październik 2000.

J. Habermas: Modernizm – niedokończony projekt. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

S. Morawski: Funkcje sztuki dawnej i twórczości najnowszej. W: Na zakręcie od sztuki do po-sztuki. Kraków 1985.

J. F. Lyotard: Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu. Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków 1998

P. Krakowski: O sztuce nowej i najnowszej. Warszawa 1984.

A. Kępińska: Sztuka w kulturze płynności. Poznań 2003

Estetyka wirtualności. Red. M. Ostrowicki. Kraków 2005

P. Zawojski: Ikonolatria czy dewaluacja obrazowania? Wokół nowych praktyk audiowizualnych. W: Czy jeszcze estetyka. Sztuka współczesna a tradycja estetyczna. Red. M. Ostrowicki. Kraków 1994

Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 1999.

Jameson F.: Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne. Przeł. P. Czapliński. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998

Metody i kryteria oceniania:

Student ma wiedzę na temat mechanizmów zmian kulturowych w XX wieku, związanych z przekształceniem modelu modernistycznego w postmodernistyczny, rozumie pojęcia odnoszące się do teorii kultury ponowoczesnej, zna kontekstowe determinanty filozofii, sztuki, nauki, literatury i filmu postmodernistycznego. Potrafi wskazać uwarunkowania poszukiwań i przekształceń w obrębie współczesnej praktyki artystycznej. Zna wybraną literaturę przedmiotu i związane z nią koncepcje teoretyczne kultury ponowoczesnej.

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

 wiedza w zakresie problematyki przedmiotu,

 przygotowanie merytoryczne,

 świadomość uwarunkowań kontekstowych i historycznych,

 umiejętność krytycznego i selektywnego wykorzystania wiedzy,

 poprawność formułowania sądów i wniosków.

Egzamin pisemny

Weryfikacja wiedzy z zakresu treści kształcenia realizowanych na wykładach i ćwiczeniach, w tym znajomości wybranych zagadnień w obszarze kultury i sztuki ponowoczesnej, pojęć i kategorii związanych z projektem postmodernizmu oraz zależności i uwarunkowań kontekstualnych, istotnych dla współczesnej sztuki i kultury artystycznej.

Forma egzaminu: praca pisemna – test (godzinny), 20 pytań wymagających uzupełnienia lub wielokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

 Strategie rozumienia i definiowania kultury. „Szeroka” definicja kultury, różnorodność kultur i zjawisk kulturowych.

 Projekt modernistyczny – od oświecenia do przełomu XIX i XX wieku. Bankructwo ideologii modernistycznej i zjawisko „kryzysu kultury” przełomu wieków.

 Nowy paradygmat kultury: relacja modernizm – postmodernizm.

 Przesilenie postmodernistyczne. Czasoprzestrzeń i założenia kultury postmodernistycznej (ponowoczesnej).

 Alternatywy i permanentna dekonstrukcja. Transgresje modernistycznych koncepcji nauki, filozofii, sztuki i literatury.

 Obfitość, margines, nadmiar, kłącze.

 Dominacja znaczącego i intertekstualność.

 Transgresja autorstwa (współczesnej sztuki i literatury)

 Falsyfikacja oryginału – waloryzacja kopii i reprodukcji

 Postmodernistyczna praktyka artystyczna (sztuka, powieść, film).

 Dylematy sztuki w kulturze transgresji. Pluralizm koncepcyjnych wariantów sztuki drugiej połowy XX wieku (wieloparadygmatyczność).

 Sztuka bez granic: wszechobecność sztuki czy wszechobecność pozoru?

 Presja obrazów, przemoc czy dewaluacja obrazu i nowe media we współczesnej kulturze.

 Dylematy symulakrów i czas nieobecności.

Metody dydaktyczne:

Wykład dotyczy wybranych aspektów wiedzy o genezie, czasoprzestrzeni i założeniach kultury ponowoczesnej, w tym nauki, poznania, filozofii, a przede wszystkim sztuki i praktyki artystycznej oraz literackiej. Wykład w połączeniu z prezentacją audiowizualną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:00 - 13:45, sala 121
Ryszard Solik 16/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.