Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne 05-BM-S1-MSP14
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

2. Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001.

3. Kuźniar R., Szczepanik K. (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002.

4. Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

5. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000.

2. Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia, Zakrzewo 2009.

3. Halamski A., Kazana M, Współpraca polityczna i wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa 1997.

4. Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

5. Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000.

6. Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001.

7. Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

8. Malendowski W., Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

9. Pietraś M. (red. nauk.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007.

10. Roczniki polskiej polityki zagranicznej, PISM.

11. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

12. Sprawy Międzynarodowe, Wydawnictwo UW.

13. Stolarczyk M., Łomiński B. (red.), Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych, Katowice 1998.

14. Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

15. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury - funkcjonowanie, Warszawa 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy:

Wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego publicznego.

4. Student posiada wiedzę z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

Kryteria oceny

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę podstaw międzynarodowego prawa publicznego oraz polskiej polityki zagranicznej.

Maksymalna ilość punktów w ramach sprawdzianu: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach wykładowca może przyjąć inną formę pisemnych sprawdzianów wiedzy.

Przebieg procesu weryfikacji

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe:

Wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego publicznego.

4. Student posiada wiedzę z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

kryteria oceny Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę podstaw międzynarodowego prawa publicznego oraz polskiej polityki zagranicznej.

Maksymalna ilość punktów w ramach kolokwium: 60.

Kolokwium zawiera 28 pytań złożonych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 60-56

Dobry – 55-46

Dostateczny – 45-31

Niedostateczny – 30 i mniej punktów.

Przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera 28 pytań złożonych.

Czas trwania kolokwium: 80 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Kolokwium odbywa się dwukrotnie w trakcie semestru, na 10 oraz 15 zajęciach.

Dyskusja moderowana:

Wymagania merytoryczne

1. Student jest przygotowany do aktywnego i merytorycznego uczestniczenia w prowadzonej dyskusji.

2. Student posiada oraz potrafi zaprezentować wymaganą treścią zajęć wiedzę.

3. Student potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów, podawać argumenty na poparcie stawianych tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski.

Kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

• 7 zajęć – ocena bardzo dobra

• 6 – dobra plus

• 5 – dobra

• 3-4 – dostateczna plus

• 2 – dostateczna

• 0-1 – niedostateczna

Przebieg procesu weryfikacji

- na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwia) będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu;

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu;

- nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Zakres tematów:

1. Objaśnienie głównych zagadnień związanych z przedmiotem, zajęcia organizacyjne.

2. Omówienie podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego publicznego (sankcje w prawie międzynarodowym). Źródła prawa międzynarodowego.

3. Podmioty prawa międzynarodowego.

4. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych.

5. Kolokwium zaliczeniowe.

6. Terytorium w prawie międzynarodowym. Ludność w prawie międzynarodowym.

7. Organizacje międzynarodowe.

8. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych. Prawo konfliktów zbrojnych.

9. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:35 - 11:05, sala 240
Katarzyna Czornik 31/30 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:10 - 12:40, sala 240
Katarzyna Czornik 30/30 szczegóły
3 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 240
Katarzyna Czornik 30/30 szczegóły
4 każdy czwartek, 14:20 - 15:50, sala 240
Katarzyna Czornik 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.