Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakość pracy a jakość życia 06-ZZL-N1-WS2-JPJŻ
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Literatura:

literatura obowiązkowa:

Bańka A. (2001). Psychopatologia pracy. Poznań: Gemini.

Borkowska, S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 240, [5], s. 5-44.

Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Karta Ottawska (1994). Zdrowie i promocja zdrowia. W: J. Karski, Z. Słońska i B. Wasilewski. (red), Promocja zdrowia. Warszawa: Sanmedia, s.423-429.

Sęk, H. (red.). (2000). Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: PWN.

Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk i R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Studenski R. (1999). Zarządzanie bezpieczeństwem. Prawne, techniczne i psychologiczne zasady organizacji bezpiecznej pracy w małej i średniej firmie. Katowice: Wyd. Głównego Instytutu Górnictwa.

Studenski R. (red.). (2004). Zachowanie się w sytuacji ryzyka. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

literatura uzupełniająca:

Edelmann, R. (2005). Konflikty w pracy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hogan, K. (2005). Sztuka porozumienia. Warszawa, J. Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Martin, P. (2000). Umysł, który szkodzi. Mózg, zachowanie, odporność, choroba. Poznań: Rebis.

Studenski, R. (2004). Ryzyko i ryzykowanie. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu następuje na podstawie dwóch prac pisemnych: opracowania pojęcia dotyczącego zagadnień związanych z jakością pracy i życia (część I) oraz rozmowy (wywiadu) dotyczącego stresu zawodowego i radzenia sobie z nim z osobą, będącą pracownikiem w dowolnej organizacji (część 2). Prace są składane w postaci pisemnej u prowadzącego zajęcia najpóźniej na ostatnich zajęciach; prace są przechowywane. Ocena końcowa to średnia oceny z części I (opracowanie hasła) i oceny z części II (rozmowa).

Kryteria oceny opracowania hasła:

5,0 (bdb) – znakomicie przygotowane hasło, w pełni wyczerpujące zagadnienie, bardzo dobra jakość zaprezentowanych informacji, bardzo dobry dobór źródeł bibliograficznych, praca bardzo dobrze napisana pod względem formalnym (cechująca się wysoką poprawnością językową);

4,5 (db +) – bardzo dobrze przygotowane hasło, w pełni wyczerpujące zagadnienie, dobra jakość zaprezentowanych informacji, dobry dobór źródeł bibliograficznych, praca bardzo dobrze napisana pod względem formalnym (językowym);

4,0 (db) – dobrze przygotowane hasło, nie w pełni wyczerpujące zagadnienie, dobra jakość zaprezentowanych informacji, dobry dobór źródeł bibliograficznych, praca dobrze napisana pod względem formalnym (językowym);

3,5 (dst +) – wystarczająco dobrze przygotowane hasło, w znacznym stopniu niewyczerpujące zagadnienie, nie zawsze dobra jakość zaprezentowanych informacji, brak odwołań bibliograficznych, praca słabo napisana pod względem formalnym (zauważalne błędy językowe);

3,0 (dst) – niekompletny, słabo przygotowany wywiad, zaprezentowanie ogólnikowych informacji uzyskanych do badanego, niewystarczający komentarz do wywiadu, praca bardzo słabo napisana pod względem formalnym (liczne błędy językowe);

2,0 (ndst) – praca niespełniająca założonych kryteriów.

Kryteria oceny rozmowy (wywiadu):

5,0 (bdb) – znakomicie przygotowany, kompletny wywiad, bardzo dobra jakość i wysoki stopień szczegółowości informacji uzyskanych do badanego, bardzo dobrze opracowany komentarz do wywiadu, praca bardzo dobrze napisana pod względem językowym;

4,5 (db +) – bardzo dobrze przygotowany, kompletny wywiad, dobra jakość i wysoki stopień szczegółowości informacji uzyskanych do badanego, dobrze opracowany komentarz do wywiadu, praca bardzo dobrze napisana pod względem językowym;

4,0 (db) – dobrze przygotowany wywiad, dobra jakość i średni stopień szczegółowości informacji uzyskanych do badanego, dobrze opracowany komentarz do wywiadu, praca dobrze napisana pod względem językowym;

3,5 (dst +) – wystarczająco dobrze przygotowany wywiad, nie zawsze dobra jakość i informacji uzyskanych do badanego, w miarę komentarz do wywiadu, zauważalne błędy językowe;

3,0 (dst) – niekompletny, słabo przygotowany wywiad, zaprezentowanie ogólnikowych informacji uzyskanych do badanego, niewystarczający komentarz do wywiadu, liczne błędy językowe;

2,0 (ndst) – praca nie spełniająca założonych kryteriów

Do uzyskania oceny 3,0 (dst) z części I i części II wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Zakres tematów:

1. Psychologia zdrowia i jakości życia a inne dziedziny funkcjonowania człowieka – wprowadzenie w zagadnienia.

2. Znaczenie stresu dla codziennego funkcjonowania i rozwoju człowieka (Lazarus i Folkman; Hobfoll) podstawy koncepcji radzenie sobie ze stresem. Stres zawodowy.

3. Zagadnienia związane z równowagą między pracą a życiem osobistym.

4. Problemy organizacyjne i indywidualne wynikające z nadmiernego obciążenia pracą.

5. Sytuacje kryzysowe w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

6. Psychologiczne, kulturowe i biologiczne determinanty zachowań ryzykownych.

7. Wypalenie zawodowe a jakość życia człowieka. Sposoby przeciwdziałania.

8. Kultura bezpieczeństwa. Zapobieganie wypadkom w pracy.

Metody dydaktyczne:

Wykład teoretyczny, analiza przypadków, dyskusje grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 10:00, sala 431
Elżbieta Sanecka 35/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.