Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej 06-PS-NM-004
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Benjamin L. T. (2008). Historia współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

2. Kozielecki, J. (1995 i późniejsze). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Żak.

3. Pieter, J. (1972 i późniejsze). Historia psychologii. Warszawa: PWN.

4. Rathaus, S. A. (2004). Psychologia współczesna (s. 41-73). Gdańsk: GWP.

5. Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2008). Historia współczesnej psychologii. Kraków: WUJ.

6. Sternberg, R. J. (1999). Wprowadzenie do psychologii (s. 79-89). Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca

1. Hock, R.R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s. 142-151). Gdańsk: GWP.

2. Jaśkowski, P. (2006). Trudny problem świadomości. W: M. Wójtowicz-Dacka, L. Zając-Lamparska (red.), O świadomości. Wybrane zagadnienia (s. 75-92). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

3. Lück, H. E., Miller, R., Sewz-Vosshenrich, G. (2008). Klasycy psychologii. Wprowadzenie do studiów psychologicznych (s. 168-176, 237-242). Kraków: Wydawnictwo WAM.

4. Pająk, P. (2014). Badanie czy wróżby. Charaktery, 5, 76-79.

5. Sills, C., Fish, S., Lapworth, P. (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt (s. 11- 46). Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

6. Urbańczyk, P. (2014). Widzieć przez skórę. Charaktery, 2, 80-84.

Wybrane teksty źródłowe:

Arystoteles (1988). O duszy. Warszawa: PWN.

Frankl, V.E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Freud, S. (1993). Psychopatologia życia codziennego. Warszawa: PWN.

Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.

May, R. (1995). O istocie człowieka: szkice z psychologii egzystencjalnej. Poznań: Rebis.

Watson, J.B. (1981). Psychologia, jak widzi ją behawiorysta. Przegląd Psychologiczny, 24, 3, 497-514.

Podczas zajęć mogą zostać zadane dodatkowe artykuły naukowe, które prowadzący udostępni studentom.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą dla wystawienia oceny końcowej jest średnia ocen uzyskanych z kolokwium oraz aktywności.

Elementy obowiązkowe:

1. Kolokwium zaliczeniowe: skala ocen od dostateczny do bardzo dobry. Zaliczenie kolokwium następuję przy uzyskaniu 50% punktów. Termin kolokwium zostanie podany przez prowadzącego z wyprzedzeniem. Nieobecność na kolokwium skutkuje oceną niedostateczną, poza sytuacjami w których przedłożone zostanie zwolnienie lekarskie. Studentowi, który nie zaliczył kolokwium w pierwszym terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze studentem.

Forma kolokwium: pisemny test z pytaniami zamkniętymi, z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru.

2. Aktywność: obecność na zajęciach. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na co najmniej 50% zajęć (IOS – 40%), dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, nadliczbowe nieobecności należy odrobić na konsultacjach prowadzącego. Wypełnienie powyższych warunków skutkuje oceną dostateczną z aktywności.

Elementy nieobowiązkowe podwyższające ocenę z aktywności:

1. Praca empiryczna: przeprowadzenie w grupach dwuosobowych wywiadu z psychologiem praktykiem oraz przygotowanie i przedstawienie grupie raportu z wywiadu. Raport sporządzany jest według wzoru dostępnego w module przedmiotu na platformie Moodle i przesyłany jest na platformę w formie pliku PDF w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Prezentacja raportu odbywa się na wyznaczonych przez prowadzącego zajęciach.

2. Praca pisemna: indywidualna praca teoretyczna w formie eseju krytycznego, przygotowanego zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w module przedmiotu na platformie Moodle, na jeden z zaproponowanych przez prowadzącego tematów lub na wybrany przez siebie temat po wcześniejszym jego uzgodnieniu z prowadzącym. Tematyka eseju ma odnosić się do dylematów obecnych w psychologii współczesnej lub w historii psychologii. Pracę należy przesłać na platformę Moodle w formie pliku PDF w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Oddając pracę student potwierdza, że wykonana została ona z poszanowaniem zasad prawa autorskiego - wykrycie w przesłanej pracy plagiatu skutkuje jej niezaliczeniem i brakiem możliwości poprawy.

Kryteria oceny eseju: trafne ujęcie tematu z odniesieniem do literatury (0-2 pkt.), interpretacja tematu (0-1 pkt), moc perswazyjna argumentów (0-2 pkt.) oraz spójność i poprawność językowa (0-2 pkt). Zaliczenie eseju następują przy uzyskaniu minimum 4 punktów.

TEMATY ESEJU KRYTYCZNEGO:

a) Czy ludzie są istotami wolnymi czy podlegają kontroli pewnych mechanizmów?

b) Czy człowiek w większym stopniu działa pod wpływem emocji czy pod wpływem rozumu?

c) Czy język jest odbiciem osobowości człowieka?

d) Własny temat po wcześniejszym zgłoszeniu.

Wykonanie jednego zadania nieobowiązkowego, pod warunkiem wywiązania się z warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia, uprawnia do oceny dobrej z aktywności, wykonanie dwóch zadań uprawnia do oceny bardzo dobrej z aktywności.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z zasadami prowadzenia przedmiotu i warunkami zaliczenia. Psychologia jako dziedzina nauki.

2. Psychologia jako „nauka o duszy”.

3. Psychologia eksperymentalna, strukturalizm i funkcjonalizm.

4. Psychologia behawioralna.

5. Psychoanaliza.

6. Psychologia postaci.

7. Psychologia poznawcza.

8. Psychologia humanistyczna.

9. Psychologia egzystencjalna.

10. Świadomość w psychologii.

11. Metody badawcze w psychologii.

12. Kolokwium zaliczeniowe.

13. Omówienie kolokwium. Prezentacja wywiadów (1).

14. Prezentacja wywiadów (2).

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

Prezentacja treści związanych z tematyką poszczególnych zajęć.

Dyskusja, prezentacja multimedialne, fragmenty filmów służące zilustrowaniu omawianych zagadnień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:00 - 17:30, sala 9
co druga środa (parzyste), 17:45 - 19:15, sala 9
Karina Atłas 28/30 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 17:45 - 19:15, sala 9
co druga środa (parzyste), 16:00 - 17:30, sala 9
Karina Atłas 29/30 szczegóły
3 każda środa, 19:30 - 21:00, sala 9
Karina Atłas 16/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.