Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M09_Psychologia resocjalizacyjna 06-PS-SM-272
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.1,2, Warszawa 2007, PWN,

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze

I. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007, wyd. KUL.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- rygorowe na podstawie obecności (nie mniej niż 80% frekwencja),

- prac zaliczeniowych

- pracy na zajęciach

- oraz kolokwium zaliczeniowego.

Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

90-100% - ocena bardzo dobra (5,0).

Nieobecności: Dodatkowe nieobecności podlegają odrobieniu na dyżurach w terminie do dnia ostatnich zajęć. Po przekroczeniu terminu każda dodatkowa nieobecność skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej o 0,5.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne

Psychologia resocjalizacyjna – jej historia, pojęcie, zadania. Podstawy prawne resocjalizacji. Formy resocjalizacji.

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.1, Warszawa 2007, PWN, s. 318- 325; 358- 360; 375- 379 (Kara kryminalna i kara pozbawienia wolności; Szanse resocjalizacji penitencjarnej)

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze (Kara kryminalna i kara pozbawienia wolności)

I. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007, wyd. KUL (System obowiązujących sankcji, s. 24)

K.k.w.

Współczesne nurty w resocjalizacji; modele resocjalizacji w różnych krajach (z uwzględnieniem kary śmierci). Resocjalizacja i jej efektywność

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.1, Warszawa 2007, PWN, (Resocjalizacja jako przedmiot badań interdyscyplinarnych- wybrane zagadnienia; Współczesne systemy resocjalizacyjne- wybrane zagadnienia)

I. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007, wyd. KUL (Pozytywne efekty kary pozbawienia wolności)

K.k.w.

Instytucja więzienia jako instytucja totalna. Warunki materialno- bytowe. Typologie zakładów karnych, klasyfikacja osadzonych.

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.1, Warszawa 2007, PWN, s. 326- 344 (Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna)

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze (Narodziny i rozwój instytucji więziennej)

I. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007, wyd. KUL (Wykonywanie kary pozbawienia wolności, s. 67)

K.k.w.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

Personel więzienny i jego funkcje ze szczególnym uwzględnieniem psychologa więziennego.

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.2, Warszawa 2007, PWN, s. 217- 247 (Rola i zadania kadry)

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze, s. 252- 263 (Personel więzienny; Więźniowie i funkcjonariusze więzienni)

I. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007, wyd. KUL (rozdział 3. Zadania psychologa w systemie penitencjarnym)

K.k.w.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

ZAGADNIENIA: Jakie Kategorie personelu można wyróżnić w strukturze organizacyjnej zk i za co każdy dział odpowiada? Jakie organy postępowania wykonawczego można wyróżnić. Określ hierarchię struktury organizacyjnej zk. Jakie są zadania SW. Czym zajmuje się jednostka medycyny pracy SW. Co stanowi podstawę prowadzenia oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych osadzonych? Co oznacza, iż sw ma paramilitarny charakter? Wymień cechy pożądane u funkcjonariusza SW (wg H. Machela). Jakie funkcje realizują administracje zk. Na czym polegają oddziaływania penitencjarne. Jakie formy oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych można wyróżnić. Jakiego rodzaju rozmowy przeprowadza się z osadzonymi. Na czym polegają oddziaływania psychologiczne prowadzone na terenie zk i aś. Co powinna zawierać podstawowa opinia psychologiczna. Kiedy sporządza się opinie psychologiczne o skazanym. Czym charakteryzuje się prowadzenie oddziaływań terapeutycznych. Czym zajmują się wychowawcy działów penitencjarnych. Jakie są zadania i obowiązki psychologa w zk? Kto może zostać psychologiem w sw

Psychologiczne aspekty praktyki resocjalizacyjnej - płaszczyzny oddziaływań, uwarunkowania skuteczności resocjalizacji. Czynniki wspierające i utrudniające resocjalizację.

I. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007, wyd. KUL (Zadania psychologa w systemie penitencjarnym)

K.k.w.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

Klasyfikacja osadzonych. Badania osobopoznawcze.

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze, s. 198- 210 (Zróżnicowanie społeczności więźniów)

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.1, Warszawa 2007, PWN, s. 361- 396 (Kategorie klasyfikacyjne skazanych)

K.k.w.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

Opinie psychologiczne i orzeczenia psychologiczno- penitencjarne.

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze, s. 135- 153 (Diagnoza psychologiczna i ekspertyza psychologiczna); s. 159- 166 (Wybrane psychologiczne metody diagnostyczne)

K.k.w.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych

Pobyt w zakładzie karnym jako sytuacja trudna na przykładzie filmu.

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.1, Warszawa 2007, PWN, s. 345- 356 (Podkultura więzienna jako bariera resocjalizacji)

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze, s. 211- 231 (Przystosowanie się człowieka do środowiska więziennego i psychologiczne następstwa izolacji); s. 274- 310 (Izolacja więzienna i poza więzienne formy izolacji jako sytuacje trudne; Podkultura więzienna i jej przejawy, s.232)

K.k.w.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej.

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.2, Warszawa 2007, PWN, s. 81- 122 (Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej)

Ustawa o kuratorach sądowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

K.k.w.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- Sprawcy nieletni, młodociani

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

K.k.w.

Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- Osadzeni uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz sytuacja sprawców przestępstw z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo.

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.2, Warszawa 2007, PWN, (Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia i resocjalizacja)

K.k.w.

Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- osadzeni zagrożeni ryzykiem samobójstwa.

Instrukcja Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

K.k.w.

Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- sprawcy przestępstw seksualnych

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

K.k.w.

Odmienności w wykonywaniu kary pozbawienia wolności wobec kobiet w obowiązującym ustawodawstwie polskim (skazanych kobiet wychowujących dzieci)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek

K.k.w.

Kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w grupach, analiza przypadków, praca własna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:15 - 16:45, sala 9
co drugi wtorek (nieparzyste), 17:00 - 18:30, sala 206
Wiola Friedrich 24/23 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 15:15 - 16:45, sala 204
co drugi wtorek (parzyste), 17:00 - 18:30, sala 206
Wiola Friedrich 20/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.