Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii 01-BI-S1-PLI05.6
Laboratorium (L) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Do prezentacji: oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe wskazane przez prowadzących dotyczące opracowywanych tematów prac licencjackich, w tym anglojęzyczne.

Literatura uzupełniająca:

- Dostępne podręczniki fizjologii człowieka i fizjologii żywienia, np.:

Traczyk W.Z., Trzebski A. 2004. Fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa;

Ganong W.F. 2007, Fizjologia, PZWL, Warszawa;

Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red) 2008. Żywienie człowieka, PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane jest zaangażowanie studenta, jego solidność podczas wykonywania prac zleconych przez prowadzącego; rzetelność w sporządzaniu dokumentacji; kreatywność podejścia do problemów badawczych i sposobów ich rozwiązania.

Ocenie podlega poprawność oraz sposób przygotowania i przedstawienia częściowych raportów po wykonanych doświadczeniach; profesjonalność i solidność walidacji metod; kreatywne podejście do opracowania wyników i roboczych wniosków, ich kompletność, sposób zestawienia oraz prezentacji obserwacji i wyników zebranych podczas całego bloku laboratoriów; poprawność oraz trafność opisu wartości poznawczej poszczególnych metod i wyciąganych wniosków końcowych.

Bardzo dobry - student aktywnie uczestniczy w pracach laboratoryjnych, rozumie celowość podejmowanych czynności, potrafi objaśnić kolejne etapy przeprowadzanych procedur i zna zasadę działania stosowanych technik, zadaje pytania świadczące o jego zaangażowaniu i kreatywności w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz planowaniu dodatkowych eksperymentów, czynnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników;

dobry - student potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytania, rozumie zasadnicze etapy przeprowadzanych procedur, potrafi zaplanować proste eksperymenty i korzystając z dostępnej literatury interpretować wyniki obserwacji, jest solidny w prowadzeniu dokumentacji prac laboratoryjnych;

dostateczny - student potrzebuje dodatkowych wskazówek od prowadzącego w trakcie wykonywania czynności zleconych oraz przy rozwiązywaniu bieżących problemów, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć praktycznych, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji wyników;

niedostateczny - student jest niezaangażowany w wykonywanie prac laboratoryjnych, nie rozumie celu przeprowadzanych czynności ani zleconych zadań, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji wykonywanych prac i obserwacji, nie zna podstawowych pojęć potrzebnych do interpretacji wyników.

Zakres tematów:

Podane niżej treści zajęć nie odpowiadają bezpośrednio jednostkom zajęciowym, które obejmują: zajęcia doskonalące w poznawaniu metod poznania funkcji organizmu w aspekcie porównawczym i opracowywanie dokumentacji do własnej pracy licencjackiej. Poznanie form i technik przygotowywania się do właściwego opracowania tematyki pracy, począwszy od nakreślenia adekwatnego planu pracy, sposobów efektywnego opracowania informacji zawartych w różnego typu materiałach źródłowych, nauki dokumentowania szczegółowych informacji w sposób syntetyczny i umożliwiający szybkie skorzystanie z zapisków źródłowych z wykorzystaniem technik bazodanowych. Poznanie sposobów opracowywania wyników naukowych (w tym analiz statystycznych i podstawowych analiz data mining), ich krytycznej analizy i umiejętnego wyciągania wniosków. Sposobów wykorzystania multimediów do prezentacji własnych wyników, np. w postaci prezentacji, przygotowanego w formie elektronicznej i dyskutowanego podczas zajęć grupowych. Ćwiczenie opracowywania prawidłowego zapisu materiałów źródłowych, wykonywania kwerend materiałów źródłowych i dokonywania syntetycznych opracowań na ich podstawie. Dyskutowanie z opiekunem pracy kolejnych etapów przygotowania swojej pracy licencjackiej i dokumentowanie efektów własnej pracy w tym zakresie.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium:

- ćwiczenie metod stosowanych w Katedrze;

- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych ćwiczeń;

- opanowanie zasad pracy w laboratorium, sposobu prowadzenia dokumentacji i sporządzania raportów;

- ćwiczenie umiejętności pracy w terenie – pozyskanie materiału biologicznego, sporządzanie dokumentacji fotograficznej i notatek, wykonywanie pomiarów (opcjonalnie);

- ćwiczenie umiejętności prowadzenia hodowli (opcjonalnie);

- kwerendy piśmiennictwa;

- przygotowanie planu pracy licencjackiej.

Konsultacje:

- rozmowa na temat treści oraz sposobu przygotowania planu pracy licencjackiej;

- weryfikacja materiałów źródłowych zgromadzonych przez studenta.

Podczas zajęć stosowane są nowoczesne metody dydaktyczne wybrane przez prowadzącego oraz adekwatne do zakresu tematycznego seminarium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, sala sale KFZE
Alina Kafel, Bartosz Łozowski, Agata Nicewicz, Marta Sawadro, Marta Dziewięcka 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.