Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska I w Katedrze Mikrobiologii 01-BT-S2-2BT-05.MIK
Laboratorium (L) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Artykuły oryginalne, przeglądowe oraz metodyczne z zakresu wykonywanych badań.

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest bardzo zaangażowany i kreatywny w prowadzeniu badań, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest zaangażowany w prowadzenie doświadczeń, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację badań, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych badań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków, nie dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o materiały i aparaturę naukową.

Raporty z przeprowadzonych doświadczeń:

Bardzo dobry: raport jest kompletny, pozbawiony błędów merytorycznych, wykonany starannie i oddany w terminie.

Dobry: raport jest kompletny, zawiera drobne błędy, wykonany starannie, oddany w terminie.

Dostateczny: raport jest kompletny, zawiera istotne błędy, wykonany niedbale, oddany w terminie lub po terminie.

Niedostateczny: raport jest niekompletny, dokumentacja nierzetelna, zawiera poważne błędy, brak poprawnych wniosków, wykonany niedbale, oddany po terminie.

Sprawozdanie końcowe:

Ocenie podlega treść sprawozdania, sposób zaprezentowania oraz dyskusja:

Bardzo dobry: sprawozdanie jest kompletne, poprawne merytorycznie, wykonane starannie, zaprezentowane w dojrzały sposób, w wyznaczonym czasie, student aktywnie uczestniczy w dyskusji.

Dobry: sprawozdanie jest kompletne, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, wykonane starannie, zaprezentowane w poprawny sposób bez korzystania z notatek, w wyznaczonym czasie, student poprawnie odpowiada na pytania.

Dostateczny: sprawozdanie jest kompletne, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, wykonane starannie, zaprezentowane z pomocą notatek, student słabo orientuje się w prezentowanym temacie.

Niedostateczny: sprawozdanie jest niekompletne, zawiera błędy merytoryczne, wykonane niestarannie, student ma trudności z wygłoszeniem referatu, nie podejmuje dyskusji.

Sprawozdanie końcowe student przygotowuje samodzielnie w postaci prezentacji multimedialnej, którą przedstawia promotorowi pracy magisterskiej w wyznaczonym terminie.

Warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena ze sprawozdania końcowego.

Zakres tematów:

Ocena wpływu nawożenia osadem ściekowym na bioróżnorodność zespołów mikroorganizmów glebowych

Izolacja i charakterystyka endofitycznych szczepów bakterii o potencjalnym zastosowaniu do wspomagania fitoremediacji

Charakterystyka produktów metabolizmu bakterii kwasu octowego

Fitoremediacja gleb kozanieczyszczonych metalami ciężkimi i węglowodorami

Metody dydaktyczne:

Nauka i pomoc w wyszukiwaniu i studiowaniu literatury z zakresu realizowanego tematu pracy. Ocena przydatności zgromadzonej literatury do pisania pracy i dyskusja problemów naukowych z opiekunem lub promotorem pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 20:00, sala sale KM
Katarzyna Kasperkiewicz, Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz, Anna Markowicz 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.