Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genetyki 01-BT-S1-PG01
Laboratorium (L) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Fletcher H.L., Hickey G.I. i Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

- Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2007. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie II, PWN, Warszawa

- Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń przeprowadzane są pisemne kolokwia obejmujące swoim zakresem treści prezentowane na poprzednich zajęciach. Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne jak i rozwiązywanie zadań genetycznych. Kolokwium składa się z pytań otwartych lub zadań teoretycznych. Za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać maksymalnie 2 pkt. Za każde w pełni rozwiązane zadanie można otrzymać maksymalnie 3 pkt.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta od 91 do 100% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Dobry – uzyskanie przez studenta od 76 do 90% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Dostateczny – uzyskanie przez studenta od 50 do 75% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta mniej niż 50% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Szczegółowe kryteria zaliczenia części ćwiczeniowej przedmiotu przedstawiono poniżej:

a. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa

b. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwiana jest wyłącznie zwolnieniem lekarskim okazywanym w kolejnym tygodniu po nieobecności

c. Nieobecność na zajęciach, na których odbywa się kolokwium skutkuje koniecznością przystąpienia do tego kolokwium w ciągu dwóch tygodni od powrotu na uczelnię (po uprzednim skontaktowaniu się z Prowadzącym zajęcia i okazaniu zwolnienia lekarskiego)

d. Zaliczenie ćwiczeń otrzymuje student, którego średnia wszystkich ocen poszczególnych zajęć wynosi co najmniej 3.0, przy czym dopuszczalne jest otrzymanie tylko jednej oceny niedostatecznej

e. Jeśli średnia wszystkich ocen poszczególnych zajęć wynosi mniej niż 3.0 - otrzymanie jednej oceny niedostatecznej z poszczególnych zajęć, skutkuje koniecznością jej poprawy

f. Otrzymanie dwóch ocen niedostatecznych z poszczególnych zajęć skutkuje koniecznością ich poprawy

g. Otrzymanie trzech ocen niedostatecznych skutkuje koniecznością przystąpienia do kolokwium całościowego, obejmującego treści wszystkich zajęć. Kolokwium całościowe odbędzie się w terminie wskazanym przez Prowadzącego zajęcia, po zakończeniu cyklu ćwiczeń.

h. Wszystkie konieczne poprawy kolokwiów oraz kolokwia zaległe (z ostatnich dwóch tygodni zajęć) przeprowadzone będą na ostatnich zajęciach w semestrze (tzw. zajęcia zaliczeniowe). Po zakończeniu cyklu ćwiczeń brak oceny z kolokwium wlicza się do średniej ocen jako ‘0’.

i. Otrzymanie czterech lub większej liczby ocen niedostatecznych lub nieuzyskanie średniej końcowej 3.0 ze wszystkich ocen uniemożliwia uzyskanie zaliczenia ćwiczeń, a tym samym przystąpienie do egzaminu

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia genetyczne

Mitoza i mejoza (przebieg procesów i ich znaczenie)

2. Krzyżówka jedno- i dwugenowa

Krzyżówka testowa i krzyżówka wsteczna

Test chi2

3. Allele wielokrotne

Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.1 – niepełna dominacja, geny letalne)

4. Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.2 – współdziałanie genów, epistazy, test komplementacji)

5. Dziedziczenie cech ilościowych

6. Dziedziczenie płci oraz cech sprzężonych z płcią

Omówienie różnych systemów determinacji płci u różnych grup organizmów; dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cechy ograniczone do płci i zależne od płci

7. Analiza rodowodów, dziedziczenie cech zależne i niezależne od płci.

8. Repetytorium i ćwiczenia podsumowujące

9. Zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Zajęcia pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami genetycznymi, mechanizmami dziedziczenia cech jakościowych i ilościowych, zastosowaniem testów statystycznych wykorzystywanych w analizie genetycznej, systemami genetycznej determinacji płci oraz dziedziczenia cech sprzężonych z płcią, metodami lokalizacji genów w chromosomach oraz mapowaniem genów. Zajęcia obejmują zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami leżącymi u podstaw procesów związanych z przepływem i ekspresją informacji genetycznej oraz indywidualne rozwiązywanie zadań problematycznych związanych z tematem zajęć, wykorzystujące zdobyte umiejętności i wiedzę. Ćwiczenia umożliwiają analizę i interpretację problemów genetycznych z wykorzystaniem zwierzęcych i roślinnych organizmów modelowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala C-47
każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala B-110
Agnieszka Janiak, Agata Daszkowska-Golec 11/ szczegóły
2 każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala C-47
każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala B-110
Miriam Szurman-Zubrzycka 12/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala B-110
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala C-47
Marzena Kurowska, Miriam Szurman-Zubrzycka 12/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala B-110
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala C-47
Marzena Kurowska, Miriam Szurman-Zubrzycka, Agnieszka Janiak 11/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15, sala B-110
każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15, sala C-47
Marek Marzec, Marzena Kurowska, Agnieszka Janiak 12/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15, sala B-110
każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15, sala C-47
Marek Marzec 10/ szczegóły
7 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala B-110
każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala C-47
Marek Marzec 11/ szczegóły
8 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala B-110
każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala C-47
Marek Marzec 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.