Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metabolizm 01-BT-S1-1BT-18
Laboratorium (L) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Berg J. M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D. K., Murray R.K., Rodwell V. W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

1. Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

2. Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

4. Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

6. Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

7. Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. Dopuszczalne są maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. Zaległe kolokwium student zobowiązany jest napisać w terminie 7 dni od daty końcowej zwolnienia lekarskiego w godzinach konsultacji pracowników Katedry Biochemii prowadzących ćwiczenia i odbycia zaległych ćwiczeń w terminie dodatkowym w godzinach wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.

Student przygotowuje się merytorycznie do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o dostępną instrukcję oraz proponowaną literaturę.

Kolokwia części laboratoryjnej odbywają się na początku zajęć, trwają 15 lub 60 minut.

Skala do wyliczenia oceny z kolokwium cząstkowego:

Bardzo dobry- uzyskanie przez studenta 91 – 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta 81-90 % liczby punktów

Dobry– uzyskanie przez studenta 71-80 % liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta 61-70 % liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta 51-60 % liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0-50 % liczby punktów

Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen z kolokwiów cząstkowych.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie średniej arytmetycznej co najmniej 2,76 z ocen z kolokwiów cząstkowych.

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Aktywność ciągła pracy studenta jest oceniana na podstawie przygotowanych sprawozdań.

Skala do wyliczenia oceny ze sprawozdania cząstkowego:

Bardzo dobry- uzyskanie przez studenta 91 – 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta 81-90 % liczby punktów

Dobry– uzyskanie przez studenta 71-80 % liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta 61-70 % liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta 51-60 % liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0-50 % liczby punktów

Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze sprawozdań cząstkowych.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie średniej arytmetycznej co najmniej 2,76 z ocen cząstkowych ze sprawozdań.

Student, który uzyskał ocenę negatywną ze sprawozdań nie podlega dalszej ocenie.

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią ważoną obejmującą:

1. ocenę końcową z kolokwiów cząstkowych (0,6)

2. ocenę ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,4).

Student, który uzyskał ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne. Przepisy BHP obowiązujące w pracowni biochemicznej.

2. Śledzenie przebiegu enzymatycznej hydrolizy białka. Przemiany termodynamiczne w komórce. Struktura i podział enzymów, teoria Michaelisa- Menten, regulacja aktywności enzymów.

3. Badanie własności koenzymów oksydoreduktaz. Podział koenzymów. Budowa, funkcje i mechanizm działania koenzymów NAD+, NADP+, FAD, FMN, ubichinon.

4. Oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym. Budowa, funkcje i mechanizm działania koenzymów: fosforanu tiaminy, ATP, fosforanu pirydoksalu, CoA, biotyny.

5. Oznaczanie aktywności alfa-amylazy śliny. Powtórzenie wiadomości o budowie węglowodanów. Schematy przemian, enzymy oraz lokalizacja w komórce cykli:glikolizy, fermentacji mlekowej i alkoholowej oraz cyklu pentozofosforanowego. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu. Bilanse energetyczne.

6. Oznaczanie aktywności alfa- i beta amylazy słodu metodą kolorymetryczną. Schematy przemian, enzymy oraz lokalizacja w komórce cykli: glukoneogenezy i glikogenogenezy. Fosforoliza glikogenu. Enzymatyczny rozkład disacharydów i polisacharydów.

7. Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 2-6.

8. Oznaczanie aktywności ureazy z mączki sojowej. Powtórzenie wiadomości o aminokwasach i białkach. Proteoliza białek i przemiany aminokwasów. Schemat przemian, enzymy, lokalizacja i bilans cyklu mocznikowego.

9. Analiza tłuszczów właściwych część I. Powtórzenie wiadomości o kwasach tłuszczowych i tłuszczach. Hydroliza enzymatyczna i nieenzymatyczna tłuszczy. Schemat przemian, enzymy oraz lokalizacja w komórce β-oksydacji. Bilans energetyczny.

10. Analiza tłuszczów właściwych część II. Schemat przemian, enzymy oraz lokalizacja w komórce syntezy kwasów tłuszczowych. Bilans energetyczny. Budowa i rola cholesterolu. Ketogeneza.

11. Wykazanie obecności oksydoreduktaz w materiale biologicznym. Powtórzenie wiadomości o koenzymach, budowie i funkcjach błon biologicznych. Transport przez błony. Pompy i kanały błonowe. Budowa, lokalizacja i funkcja łańcucha oddechowego, bilans energetyczny łańcucha oddechowego. Typy i mechanizmy fosforylacji w komórce.

12. Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 8-10.

13. Zajęcia dodatkowe. Odrabianie zaległych laboratoriów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w zespołach 2- lub 4-osobowych na podstawie instrukcji. Dyskusja dydaktyczna. Metoda projektu. Symulacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:30 - 13:30, sala sale KB
Daniel Wasilkowski 11/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:30 - 13:30, sala sale KB
Jolanta Pająk, Izabela Greń, Ariel Marchlewicz 10/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 17:00 - 20:00, sala sale KB
Jolanta Pająk, Daria Chlebek, Ariel Marchlewicz 10/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 17:00 - 20:00, sala sale KB
Daniel Wasilkowski 11/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 13:45 - 16:45, sala sale KB
Izabela Greń, Daniel Wasilkowski, Anna Dzionek, Joanna Żur-Pińska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.