Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia 01-BI-S1-MIK04
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Baj J.: Mikrobiologia. WN PWN, Warszawa 2018.

2. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wyd. U. Łódzkiego, Łódź, 2003.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia Techniczna. Tom I Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

4. Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. WN PWN, Warszawa, 2005.

5. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna. WN PWN, Warszawa, 2003.

6. Błaszczyk M.K.: Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa. 2010.

7. Baj J., Markiewicz Z.: Biologia molekularna bakterii. WN PWN, Warszawa, 2012.

8. Mrozowska J. (red): Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice, 1999.

9. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem:

http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

10. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem:

http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=108

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena merytoryczna każdego studenta obejmuje przygotowanie do zajęć z zakresu tematycznego przewidzianego na dane ćwiczenie, posiadanie własnych instrukcji (dostępne w sekretariacie Katedry, A-29; a także na dysku pod adresem goo.gl/VStxTK), aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

2. W trakcie semestru przewidziane są 3 kolokwia pisemne i 1 sprawdzian praktyczny w formie pisemnych problemowych testów jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych opisowych. Kolokwia odbywają się na początku zajęć. Czas trwania testu 15-30 minut.

3. Student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich pisemnych kolokwiów oraz sprawdzianu praktycznego. Uzyskanie dwóch ocen niedostatecznych z kolokwiów pisemnych (lub kolokwium i sprawdzianu praktycznego) powoduje konieczność pisania kolokwium z całości materiału. Uzyskanie trzech lub więcej ocen niedostatecznych jest równoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia

z ćwiczeń i niedopuszczeniem do zdawania egzaminu. Oceny ze sprawdzianów cząstkowych ustala się na podstawia uzyskanych punktów:

bdb – powyżej 91%;

+db – 81 do 90%;

db – 71 do 80%;

+dst – 61 do 70%;

dst – 51 do 60%;

ndst – poniżej 50%.

Nieobecność na kolokwium/sprawdzianie praktycznym jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej (bez względu na przyczyny nieobecności i posiadane usprawiedliwienia).

4. Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych (0,75) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,25). Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

5. Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

bdb – 10 pkt; +db – 9 pkt; db – 8 pkt; +dst – 7 pkt; dst –6 pkt; ndst – poniżej 6 pkt.

6. Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą po wcześniejszym zgłoszeniu (co najmniej dzień wcześniej) tego faktu u prowadzącego zajęcia. Nieobecność na zajęciach skutkuje koniecznością zaliczenia zagadnień teoretycznych z danego ćwiczenia u prowadzącego na pierwszych kolejnych zajęciach.

Zakres tematów:

Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podstawowe techniki badań mikrobiologicznych. Podłoża. Metody sterylizacji i dezynfekcji.

Technika mikroskopowania i sporządzania preparatów. Metody barwienia.

Morfologia i cytologia bakterii i drożdży cz. 1 i 2.

Metabolizm bakterii (część 1) - źródła węgla i azotu (posiew).

Metabolizm bakterii (część 1) - źródła węgla i azotu (odczyt). Metabolizm bakterii (część 2) - właściwości glikolityczne, lipolityczne, proteolityczne i oksydoredukcyjne bakterii (posiew).

Metabolizm bakterii (część 2) - właściwości glikolityczne, lipolityczne, proteolityczne i oksydoredukcyjne bakterii (odczyt). Kontrola populacji bakteryjnej: wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje (posiew).

Kontrola populacji bakteryjnej: wpływ czynników fizycznych i chemicznych

na drobnoustroje (odczyt).

Mikroflora powietrza, wody i gleby. Kontrola czystości mikrobiologicznej

otoczenia (posiew).

Mikroflora powietrza, wody i gleby. Kontrola czystości mikrobiologicznej

otoczenia (odczyt).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne (40 godz.) prowadzone przez 10 tygodni (4 godz./tydzień) z wybranych technik mikrobiologicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:00 - 20:00, sala sale KM
Magdalena Pacwa-Płociniczak 13/11 szczegóły
2 każdy wtorek, 17:00 - 20:00, sala B-112
Piotr Siupka 12/11 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:30 - 16:30, sala B-112
każdy wtorek, 13:30 - 16:30, sala sale KM
Małgorzata Pawlik, Magdalena Pacwa-Płociniczak 9/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.