Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka molekularna 01-BT-S1-1BT-26
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lit. obowiązkowa:

1.Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

2.Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2013. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie III, PWN, W-wa

Lit. uzupełniająca:

1. Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. Wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa

3. Kur J. 1994. Podstawy inżynierii genetycznej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

4. Kłyszejko-Stefanowicz L. 1999. Ćwiczenia z biochemii. PWN, W-wa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z laboratorium - to średnia ważona z 3. form weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena końcowa z kolokwiów (65%)

- ocena końcowa ze sprawozdań (30%)

- ocena ciągła z umiejętności praktycznych (5%)

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej oceny z każdej z 3. form weryfikacji efektów kształcenia tj. kolokwiów, sprawozdań i umiejętności praktycznych.

Zajęcia laboratorium są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach laboratoryjnych. Jeśli jednak jest to nieobecność nieusprawiedliwiona, a w trakcie tych zajęć zaplanowane było kolokwium, to student otrzyma z niego ocenę niedostateczną.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia - laboratorium:

KOLOKWIUM

Przebieg procesu weryfikacji:

W trakcie cyklu laboratorium przeprowadzane są 3 pisemne kolokwia, po zakończeniu każdego bloku tematycznego: izolacja DNA bakteryjnego i plazmidowego (KB); izolacja DNA roślinnego i ludzkiego (KG); metoda PCR i jej wykorzystanie do badań zmienności genetycznej u ludzi (KG). Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne, jak i analizę wyników eksperymentów (np.: analiza żeli). Stosuje się punktowy system oceny pytań na kolokwium. Każde pytanie testowe zamknięte oceniane jest na 0 (odpowiedź błędna) lub 1 (odpowiedź prawidłowa), a każde pytanie testowe otwarte oceniane jest w skali 0-2 punkty.

Kolokwia należy zaliczyć w terminach wyznaczonych przez prowadzących. Nieobecność nieusprawiedliwiona na kolokwium jest równoznaczna z oceną niedostateczną z tego kolokwium.

Skala do wyliczania oceny z kolokwium cząstkowego:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Każde kolokwium cząstkowe należy zaliczyć. Każde niezaliczone kolokwium (ocena niedostateczna) można jeden raz poprawiać w terminach wyznaczonych przez prowadzących.

Ocena końcowa z kolokwium jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów cząstkowych i wliczana jest do oceny końcowej z laboratorium, stanowiąc jej 65%.

Ocena niedostateczna z tej formy weryfikacji efektów kształcenia lub niepoprawione kolokwia cząstkowe uniemożliwiają uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium a tym samym zaliczenie całego modułu.

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM

Przebieg procesu weryfikacji:

Prowadzący oceniają sprawozdania przygotowane przez 2-3 osobowe zespoły studentów (wykonujące wspólnie eksperymenty) z każdego tematu realizowanego na zajęciach laboratoryjnych.

Sprawozdania zawierają cel doświadczenia, opis materiału badawczego i metody badań, opis wyników, analizę i prezentację wyników zakończoną wnioskami. Końcową wersję sprawozdania w formie papierowej należy dostarczyć do prowadzącego. Termin oddania sprawozdania – do 7 dni po zakończeniu każdego tematu laboratoryjnego.

W ocenie sprawozdania brane są pod uwagę wartość merytoryczna sprawozdania oraz jego staranność edytorska.

Elementy brane pod uwagę podczas weryfikacji sprawozdań i składające się na uzyskaną ocenę:

1. opis celu wykonywanych badań (0-1 pkt),

2. opis materiału badawczego (0-1 pkt)

3. opis wykonywanych etapów i procedur (0-1 pkt),

4. opis wyników (0-3 pkt),

5. interpretacja wyników i przedstawione wnioski (0-3 pkt),

6. staranność wykonania sprawozdania (0-1 pkt).

Każdy z sześciu elementów oceniany jest w skali punktowej.

Za całość sprawozdania można uzyskać 0-10 pkt, co przelicza się na %

Sprawozdania, będące plagiatem pracy kolegów, oceniane są na „0” (0%).

Sprawozdań nie można poprawiać.

Nieprzygotowanie któregoś z sprawozdań skutkuje otrzymaniem 0% (ocena 0) z tej formy aktywności.

Ocena końcowa ze sprawozdań jest średnią arytmetyczną z wartości procentowych z sprawozdań cząstkowych i podlega zamianie na konkretną ocenę i jest na wliczana jest do oceny końcowej z laboratorium, stanowiąc jej 30%.

Skala do wyliczania oceny końcowej z sprawozdań z średniej uzyskanej w skali procentowej:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Ocena końcowa niedostateczna z tej formy weryfikacji efektów kształcenia uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium, a tym samym zaliczenie całego modułu.

OCENA CIĄGŁA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

Przebieg procesu weryfikacji:

W czasie zajęć prowadzący ocenia pracę każdego studenta pod kątem aktywnego uczestnictwa w trakcie zajęć, wykonywania zleconych przez prowadzącego zadań oraz solidności i rzetelności podczas pracy i udziału w analizie i interpretacji wyników. Przebieg oceny ciągłej umiejętności praktycznych na zajęciach:

5 pkt - otrzymuje student za właściwe uczestnictwo w każdych zajęciach (bierze czynny udział i wykazuje zaangażowanie w wykonywanie eksperymentów, wykonuje zlecone przez prowadzącego zadania, odpowiada na zadawane pytania, bierze udział w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników, prezentuje właściwą postawę podczas zajęć, posiada fartuch i instrukcję wykonywania eksperymentu, posiada wskazane wcześniej przez prowadzących materiały),

- 1 pkt (minus 1 punkt) – studentowi odejmuje się 1 pkt (od przyznanych 5 punktów) za każde zaobserwowane przez prowadzącego nieprawidłowe/niewłaściwe zachowanie podczas zajęć (student nie jest zaangażowany w wykonywanie prac laboratoryjnych, nie wykonuje zleconych przez prowadzącego zadań, nie odpowiada na zadawane pytania, nie bierze udziału w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników, prezentuje lekceważącą postawę podczas zajęć, nie posiada fartucha i instrukcji wykonywania eksperymentu, nie posiada wskazanych wcześniej przez prowadzących materiałów).

Studenta należy poinformować w trakcie zajęć o odejmowaniu mu punktów.

Skala dla wyliczenia oceny końcowej z oceny ciągłej umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Ocena końcowa z oceny ciągłej umiejętności praktycznych wyliczana jest na podstawie punktów zgromadzonych przez studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych (max. liczba punktów do uzyskania to 6 x 5 pkt =30 pkt) i wliczana jest do oceny końcowej z laboratorium, stanowiąc jej 5%.

Ocena niedostateczna z tej formy weryfikacji efektów kształcenia uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium a tym samym zaliczenie całego modułu.

Zakres tematów:

Tematy laboratoriów:

1. Poznanie metod izolacji chromosomalnego DNA z komórek drobnoustrojów (KB)

2. Poznanie metod izolacji i identyfikacji plazmidów (KB)

3. Poznanie metody izolacji DNA roślinnego metodą organiczną ( KG)

4. Poznanie techniki PCR i jej wykorzystanie do amplifikacji fragmentu genu z genomowego DNA (KG)

5. Poznanie metody izolacji DNA ludzkiego metodą kolumienkową (KG)

6. Analiza zmienności genetycznej u człowieka za pomocą amplifikacji metodą PCR loci STR oraz fragmentu genu amelogeniny (KG)

W nawiasach podano Katedry, w których prowadzone będą zajęcia. KB- Katedra Biochemii; KG- Katedra Genetyki.

Jednostka zajęciowa: 5 godzin lekcyjnych raz w tygodniu przez 6 tygodni w pierwszej połowie semestru. Zajęcia odbywają się w wydziałowym laboratorium biologii molekularnej (C-45) oraz w sali dydaktycznej (C-43),

ul. Jagiellońska 28, parter

Metody dydaktyczne:

Prezentacje wprowadzające w tematy poszczególnych laboratoriów oraz praca laboratoryjna pod nadzorem prowadzącego, mające na celu praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technikami genetyki molekularnej.

Wykonywanie eksperymentów w zespołach 2-3 osobowych według przygotowanych instrukcji, mające na celu poznanie zasad prawidłowego planowania i prowadzenia eksperymentów z użyciem określonej techniki molekularnej.

Analiza i interpretacja wyników eksperymentów oraz dyskusja i formułowanie wniosków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 17:30, sala sale KB
każdy czwartek, 13:45 - 17:30, sala C-43
każdy czwartek, 13:45 - 17:30, sala C-45
Katarzyna Hupert-Kocurek, Miriam Szurman-Zubrzycka, Justyna Guzy-Wróbelska, Daria Chlebek, Joanna Morończyk, Katarzyna Gajek 14/11 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 17:30, sala sale KB
każdy czwartek, 13:45 - 17:30, sala C-43
każdy czwartek, 13:45 - 17:30, sala C-45
Katarzyna Hupert-Kocurek, Miriam Szurman-Zubrzycka, Justyna Guzy-Wróbelska, Daria Chlebek, Joanna Morończyk 12/11 szczegóły
3 każdy czwartek, 9:30 - 14:00, sala sale KB
każdy czwartek, 9:30 - 14:00, sala C-43
Katarzyna Hupert-Kocurek, Miriam Szurman-Zubrzycka, Justyna Guzy-Wróbelska, Daria Chlebek, Katarzyna Gajek 10/11 szczegóły
4 każdy czwartek, 9:30 - 14:00, sala sale KB
każdy czwartek, 9:30 - 14:00, sala C-45
Katarzyna Hupert-Kocurek, Mirosław Kwaśniewski, Daria Chlebek, Miriam Szurman-Zubrzycka, Justyna Guzy-Wróbelska 4/11 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 11:00 - 15:00, sala C-43
Joanna Morończyk, Miriam Szurman-Zubrzycka, Katarzyna Hupert-Kocurek, Justyna Guzy-Wróbelska 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.