Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii 01-BT-S1-PB04
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

obowiązkowa:

1. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna T.1 i T.2. Wyd.nauk. PWN, 2010

2. Malepszy S. (red). Biotechnologia Roślin. Wyd.nauk. PWN, 2009

uzupełniająca:

1. Chmiel A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Wyd. nauk. PWN, 1998

2. Łabużek S., Necklen D., Radziejewska-Lebrecht J. Biotechnologia mikroorganizmów. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002

3. Schlegel H.G. Mikrobiologia ogólna. PWN, 2000

4. Klimiuk E., Łebkowska M. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, 2003

5. Długoński J. Biotechnologia mikrobiologiczna – ćwiczenia i pracownie specjalistyczne. Skrypt Uniwersytetu Łódzkiego, 1997

6. Literatura oryginalna: (przykładowa)

a. Guzik U., Greń. I., Wojcieszyńska D., Łabużek S. (2008) „Dioksygenazy – kluczowe enzymy degradacji związków aromatycznych” – Biotechnologia, 3 (82), 71-88

b. Greń I., Guzik U., Wojcieszyńska D., Łabużek S. (2008) „Molekularne podstawy rozkładu ksenobiotycznych związków aromatycznych” – Biotechnologia, 2 (81), 58-67

7. Biotechnologia – kwartalnik. Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

8. The Arabidopsis Book, wydawnictwo on-line American Society of Plant Biologists: http://my.aspb.org/members/group.asp?id=68456

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium w poszczególnych Katedrach jest średnią ważoną z raportu (0,4), kolokwium (0,4) i aktywności ciągłej (0,2). Do zaliczenia laboratorium w każdej Katedrze wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej składowej (raport, kolokwium, aktywność ciągła).

Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium we wszystkich Katedrach prowadzących przedmiot umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Kolokwium pisemne, składające się z pytań otwartych lub testowych.

Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali 0 – 2 punkty. Liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny wg skali:

bdb – powyżej 90%

+db – 90 do 81%

db – 80 do 71%

+dst – 70 do 61%

dst – 60 do 51%

ndst – poniżej 51%

Końcowa ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny końcowej z części mikrobiologicznej (0,33), biochemicznej (0,33) oraz genetycznej (0,33).

Student zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami do ćwiczeń i przygotowania teoretycznego do ćwiczeń (zagadnienia umieszczone są w instrukcjach oraz protokołach zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału).

Student przygotowuje raport końcowy z pracy laboratoryjnej (w obrębie zespołów studentów wyznaczonych przez prowadzących) zawierający cel, przebieg, wyniki i wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

Przygotowanie do kolokwium w oparciu o prelekcje multimedialne opracowane przez prowadzących oraz podaną literaturę.

Ocena aktywności ciągłej studenta:

Oceny tej dokonuje się na podstawie weryfikacji znajomości zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, aktywnego uczestnictwa w pracach laboratoryjnych. Na ocenę tą wpływa również umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy

w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

Końcowa ocena aktywności ciągłej studenta na zajęciach w danej Katedrze ustalana jest w skali ocen ndst (2.0) – bdb (5.0)

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Weryfikacja umiejętności odbywa się podczas trwania zajęć i polega

na indywidualnej rozmowie ze Studentem i obserwacji jego pracy.

Raport końcowy z pracy laboratoryjnej:

Na ostatnich ćwiczeniach studenci przygotowują raport końcowy

z przeprowadzonych doświadczeń w postaci pisemnej lub prezentacji multimedialnej.

Na ocenę składa się poprawność wykonania doświadczenia, obliczeń matematycznych oraz sformułowanych wniosków i dyskusji wyników, przedstawionych w raporcie; skala ocen ndst (2.0) – bdb (5.0)

Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze, jednak nie więcej niż jedną w danym bloku ćwiczeniowym, prowadzonym w poszczególnych Katedrach.

W Katedrze Genetyki pod koniec każdych zajęć przewiduje się sprawdzenie wiedzy w formie pisemnej odpowiedzi na pytanie kontrolne. Uzyskana ocena będzie brana pod uwagę podczas oceny pracy ciągłej Studenta

Zakres tematów:

Zajęcia prowadzone w Katedrze Mikrobiologii:

1. Porównanie efektywności produkcji etanolu przez im mobilizowane i nieimmobilizowane komórki drożdży.

2. Synteza enzymów amylolitycznych i proteolitycznych przez szczep Bacillus sp.

3. Ocena wydajności produkcji etanolu przez testowane drożdże, analiza otrzymanych wyników.

Zajęcia prowadzone w Katedrze Biochemii:

1. Teoretyczne i praktyczne podstawy hodowli okresowych

2. Hodowle okresowe

3. Raport z przebiegu hodowli okresowych – analiza wyników

Zajęcia prowadzone w Katedrze Genetyki:

1. Rozmnażanie roślin chryzantemy (Dendrantema grandiflora) w kulturze in vitro metodą TCL.

2. Transformacja genetyczna roślin Arabidopsis thaliana

- selekcja transformantów pokolenia T1 i T2;

- ocena efektywności transformacji;

- określanie liczby kopii insertu na podstawie rozszczepienia

3. Kultura pylników jęczmienia Hordeum vulgare.

Metody dydaktyczne:

Praca pod nadzorem prowadzącego -

wykonywanie doświadczeń na podstawie

instrukcji, analiza uzyskanych wyników, formułowanie wniosków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala A-118
każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala A-213
każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala C-43
Bożena Nowak, Sławomir Borymski, Katarzyna Nowak 14/11 szczegóły
2 każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala A-118
każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala A-213
każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala C-43
Katarzyna Nowak, Ariel Marchlewicz, Anna Markowicz, Monika Gajecka 12/11 szczegóły
3 każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala A-118
każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala A-213
każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala C-43
Bożena Nowak, Piotr Siupka, Monika Gajecka 8/11 szczegóły
4 każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala A-118
każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala A-213
każdy piątek, 10:00 - 20:00, sala C-43
Małgorzata Pawlik, Ariel Marchlewicz, Monika Gajecka, Sławomir Borymski 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.