Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia środowiskowa 01-OS-S1-1OS-28
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa :

1. Instrukcje do ćwiczeń

2. A. Kołodziejczyk. Naturalne związki organiczne. PWN Warszawa, wyd. 2003 i nowsze.

3. S.E. Manahan. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. PWN Warszawa, wyd. 2006 i nowsze.

4. J.L. Tymoczko, J.M. Berg, L. Stryer. Biochemia - krótki kurs. PWN Warszawa, wyd. 2013 i nowsze.

5. B.D. Hames, N.M. Hooper. Krótkie wykłady biochemia. PWN Warszawa, wyd. 2010 i nowsze.

Uzupełniająca:

1. J. Witwicki, W. Ardelt 1989.Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

2. A. Zgirski, R. Gondko 2012. Obliczenia biochemiczne. PWN. Warszawa

3. L. Kłyszejko-Stefanowicz 2011. Ćwiczenia z biochemii. PWN. Warszawa

4. W. Minakowski, S. Weidner 1998 i nowsze. Biochemia kręgowców. PWN. Warszawa

5. R.K. Murray i wsp. 1995 i nowsze. Biochemia Harpera. PWN. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium wystawiana jest na podstawie liczby uzyskanych punktów, maksymalnie 45 punktów, w tym za: (1) sprawozdania (maksymalnie 5 x 4 pkt), (2) kolokwia cząstkowe (maksymalnie 5 x 4 pkt), (3) ocena umiejętności praktycznych (maksymalnie 5 x 1 pkt), zgodnie z kryteriami: 22,5 – 27 pkt – ocena dostateczna (3,0); 27,5 – 32: ocena plus dostateczna (3,5); 32,5 – 37: ocena dobra (4,0), 37,5 – 41: ocena plus dobra (4,5); 41,5 – 45: ocena bardzo dobra (5,0).

1. Każdy student przygotowuje 5 sprawozdań w formie pisemnej, zawierających obserwacje i wnioski z każdego przeprowadzonego doświadczenia. Sprawozdanie powinno zawierać cel doświadczenia, prezentację wyników w postaci tabel i/lub wykresów (wykresy muszą być czytelne, posiadać opisane osie oraz prawidłowe jednostki), obserwacje i proponowane wnioski.

Zaliczenie każdego sprawozdania w formie ustnej odbywa się w trakcie zajęć. Sprawozdania oceniane są w skali punktowej 0-4, z przeskokiem co 0,5.

2. Kolokwia cząstkowe odbywają się na początku zajęć i oceniane są w skali punktowej 0-4, z przeskokiem co 0,5.

Nie ma możliwości poprawy kolokwium cząstkowego.

3. Ocena umiejętności praktycznych prowadzenia eksperymentu i wnioskowania oceniana jest każdorazowo podczas zajęć laboratoryjnych na podstawie obserwacji studenta i rozmowy, w skali punktowej 0-1, gdzie 1 oznacza spełnienie wymagań merytorycznych i kryteriów oceny, a 0 oznacza ocenę negatywną.

Zakres tematów:

1. Reakcje charakterystyczne aminokwasów i białek - Budowa (wzory), podział i właściwości chemiczne aminokwasów. Reakcje charakterystyczne aminokwasów. Jon obojnaczy, punkt izoelektryczny. Podział aminokwasów (białkowe i niebiałkowe; egzogenne i endogenne; obojętne, kwaśne i zasadowe). Aminy biogenne. Charakterystyka wiązania peptydowego. Budowa białek – struktury, wiązania stabilizujące struktury.

2. Oznaczanie witaminy C w materiale biologicznym - pojęcie katalizatora i enzymu; koenzymy i grupy prostetyczne (wzory): ATP, NAD(P), FAD, koenzym Q, koenzym A, witaminy.

3. Reakcje charakterystyczne cukrów - budowa i funkcje cukrów prostych i złożonych (wzory) w środowisku; reakcje charakterystyczne cukrów.

4. Analiza jakościowa tłuszczów - kwasy tłuszczowe (nasycone, nienasycone, budowa (wzory), nazewnictwo, rola); lipidy właściwe (budowa (wzory), rola); zmydlanie tłuszczów (reakcja); lipidy złożone (fosfolipidy i glikolipidy – budowa, rola); błony biologiczne (budowa, charakterystyka, funkcja).

5. Wpływ pH na aktywność 2,3-dioksygenazy katecholowej - budowa enzymów, klasyfikacja enzymów, szybkość reakcji chemicznej, energia aktywacji, równowaga reakcji chemicznej, czynniki wpływające na aktywność enzymów, modele działanie enzymów; swoistość enzymów; teoria Michaelisa-Menten; metoda linearyzacji Lineweavera- Burka; inhibicja reakcji enzymatycznej, jednostki enzymatyczne (U, kat), aktywność enzymatyczna (aktywność właściwa i molekularna).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego na podstawie instrukcji. Analiza i omówienie otrzymanych wyników na zakończenie ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:30 - 13:30, sala A-118
Izabela Greń 11/11 szczegóły
2 każda środa, 10:30 - 13:30, sala A-118
Bożena Nowak 12/11 szczegóły
3 każda środa, 16:00 - 19:00, sala A-118
Bożena Nowak 6/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.