Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy readaptacji społecznej osadzonych 06-PE-RT-S1-09
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Kieszkowska, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Kraków 2012, s. 31-50

E. Żytyńska-Chwast, Rola kuratora sądowego w działaniach pomocowych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu skazanych warunkowo przedterminowo zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych

J. Sztuka, Innowacje w resocjalizacji penitencjarnej [w:] red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Konteksty resocjalizacji i readaptacji, Kraków 2014

A. Rodak, D. Staniszewski, pomoc w społecznej readaptacji skazanego, 126-135

K. Porębska, Wsparcie społeczne warunkach izolacji jako wyznacznik skutecznej readaptacji, „ Probacja”, numer 2, 2009, s. 49-58

Kodeks karny wykonawczy

A. Kałużny, Warunki adaptacji skazanych do życia wolnościowego, „Probacja” numer 3 2013,

A. Fidelus, Integracja społeczna podstawą procesu readaptacji byłych przestępców, „Probacja” numer 2, 2009, s. 37-48

G. B. Szczygieł, Społeczna readaptacja skazanych w Polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002.

A. Iwanowska, Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w., Warszawa 2013

R. Poklek, Pomoc postpenitencjarna a readaptacja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne, [w] red. M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska, Psychologia penitencjarna, Warszawa 2016

P. Krakowiak, A. Paczkowska, Włączenie skazanych do wolontariatu opieki paliatywno-hospicyjnej na świecie i w Polsce. Dobre praktyki współpracy systemu penitencjarnego ze środowiskiem opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce, ”Probacja” numer 2, 2014

M. Marczak, Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane prze Służbę Więzienną w Polsce, Kraków 2009

Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Raport Najwyższej Izby Kontroli 2015

K. Gucawa- Porębska, Zatrudnienie osadzonych jako czynnik redukujący zjawisko stygmatyzacji społecznej, „Probacja” numer 1 2016

E. Rekosz, Przygotowanie skazanych do zwolnienia. Wyniki badań na temat oddziaływań penitencjarnych w polskich zakładach karnych. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, numer 3/2010

J. Kusztal, J. Pajda, pomoc instytucjonalna osobom po długoterminowej izolacji – raport z badań [w:] red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Konteksty resocjalizacji i readaptacji, Kraków 2014

E. Laurman – Jarząbek, E. Mazur, Zadania readaptacyjne wobec skazanych odbywających wieloletnią karę pozbawienia wolności [w:] red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Konteksty resocjalizacji i readaptacji, Kraków 2014

G. B. Szczygieł, Społeczna readaptacja skazanych w Polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002.

ZARZĄDZENIE NR /S /1 6DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

z dnia 14 kwietnia 2016 r.w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

P. Szczepaniak, Pedagogika penitencjarna a kara pozbawienia wolności - wybrane zagadnienia metodyki oddziaływania penitencjarnego [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

Z. Nowacki, Wpływ społeczny - możliwości i ograniczenia dla oddziaływań penitencjarnych [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

A. Majcherczyk, Projektowanie i implementacja programów resocjalizacji [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

A. Bochniewicz, Programy readaptacji społecznej skazanych jednym z filarów

resocjalizacji w ramach oddziaływań penitencjarnych [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

P. Wojtas, Fundamentalne zagadnienia w działalności duszpasterstwa więziennego Barbara Wilamowska, Problematyka stosowania przepisu artykułu 164 kkw w świetle czynności wykonywanych przez Służbę Więzienną i kuratorską służbę sądową [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

B. Kucharska, Rola pomocy społecznej w aktywnej reintegracji więźniów [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

B. Urban, uwarunkowania efektywności zróżnicowanych oddziaływań penitencjarno-resocjalizacyjnych, [w] red. D. Kowalczyk, A.Glińskiej-Lachowicz, oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania- doświadczenia- propozycje. Opole 2016

R. Opora, programowe i pozaprogramowe determinanty efektywności resocjalizacyjnej, [w:] red. D. Kowalczyk, A.Glińskiej-Lachowicz, oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania- doświadczenia- propozycje. Opole 2016

A.Glińskiej-Lachowicz, projekt „wyspa”. O terapii tańcem i jej walorach resocjalizacyjnych (areszt śledczy w Opolu – oddziały zakładu karnego, [w:] red. D. Kowalczyk, A.Glińskiej-Lachowicz, oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania- doświadczenia- propozycje. Opole 2016

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, zespołowa praca pisemna.

Zakres tematów:

1. Przedstawienie tematyki zajęć literatury, sposobu zaliczenia ćwiczeń.

Wprowadzenie do readaptacji – w kręgu pojęć podstawowych

2. Prawne uregulowania. Formy i rodzaje pomocy postpenitencjarnej. Instytucje systemu pomocy – zakład karny, kurator, pomoc społeczna, organizacja pozarządowe i samorządowe. Etapy pomocy i przygotowanie do społecznej readaptacji.

3. Oddziaływania penitencjarne a readaptacja społeczna

4-5. Przykładowe programy readaptacje

6. Problemy readaptacyjne osób opuszczających zakłady karne

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca zespołowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 324/324A
Andrzej Czerkawski 16/19 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:00, sala 324/324A
Andrzej Czerkawski 16/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)