Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologia społeczna 06-PE-OP-S1-17
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Borzucka-Sitkiewicz K., Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym (analiza psychologiczno-pedagogiczna), [w:] Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie). Katowice: 2000.

Lindenmeyer J., Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. Gdańsk: GWP, 2010.

Mellibruda J., Tajemnice ETOH. Warszawa: 1993, PARPA.

Mikuła J., Gdy picie staje się problemem. Warszawa: 2008, PARPA.

Hołyst B., Kryminologia. Warszawa 2001, Wyd. Praw. LexisNexis.

Matyjas B.: Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa 2008.

Marzec-Holka K. (red.) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz 2005, Wyd. UKW.

McWhirter J.J., i in., Zagrożona młodzież. Warszawa 2008, Wyd. PARPA.

Michalczyk Z., Zażywanie substancji psychoaktywnych w okresie dorastania. Zrozumieć i pomóc rodzinie z dzieckiem zażywającym substancje psychoaktywne. Opole 2018, Wyd. Sindruk.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary. „Resocjalizacja Polska” 2016, nr 11.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Kto jest moim tatą? Kto jest moją mamą? – multistrukturowość rodzin pochodzenia nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. [W:] Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji. Red. K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda. Warszawa: APS, 2014.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Płynna struktura rodziny pochodzenia w biografiach nieletnich przestępców. [W:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Ed. M. Bargel, jr., E. Janigová, E. Jarosz, M. Jol. Brno: Institut Mezioborovẏch Studií, 2013.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice 2010, Wyd. UŚ.

Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice 2001, Wyd. Śląsk.

Pospiszyl I., Patologie społeczne. Warszawa 2008, Wyd. PWN.

Pospiszyl K.: Przestępstwa seksualne. Warszawa 2005.

Stankowski A., Stankowska N., Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji. Żiar nad Hronom 2002, Wyd. APRINT.

Świętochowska U., Patologie cywilizacji współczesnej. Toruń 1997, Wyd. Adam Marszałek.

Sztander W., (oprac.): Pułapka współuzależnienia. Warszawa: 1995, PARPA.

Sztumski J., Patologia społeczna. [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Red. T. Pilch. Warszawa 2005, Wyd. Żak.

Sztumski J., „Czy termin „patologia społeczna” jest uzasadniony?„Polityka Społeczna” 1998, nr 8(294)

Szymański A: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży – wybrane problemy. Warszawa: 2010.

Woronowicz B.T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość poszczególnych tematów (problemów społecznych) omawianych na wykładach oraz dodatkowych tematów podanych studentom 2 (dwa) tygodnie przed planowym zakończeniem zajęć z ww. przedmiotu.

Wszyscy uczestnicy wykładu obligatoryjnie będą zdawać egzamin w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. Egzamin będzie się składał z kilku pytań/zadań (minimalnie 5 maksymalnie 20). Przewidywany czas na jego napisanie to około 60 minut.

Wyniki egzaminu pisemnego ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Niezaliczony egzamin należy poprawić w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do patologii społecznej (wyjaśnienie podstawowych pojęć). Patologia społeczna jako nauka.

Uzależnienia jako problem patologii społecznej – przegląd podstawowych pojęć pokrewnych (związanych) z uzależnieniem.

Alkoholizm jako zjawisko społeczno-patologiczne – współuzależnienie, DDA, FAS (Alkoholowy Zespół Płodu). Projekcja filmu „Rozdarte dusze” rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Patologia życia rodzinnego, czyli: Kto jest moją mamą? Kto jest moim tatą? – problemy i zagrożenia w rodzinie pochodzenia wychowanków z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Krzywdzenie dziecka, czyli kilka słów o przemocy wobec dziecka. Diagnoza przypadków przemocy wobec dziecka w rodzinie na przykładzie wykorzystywania seksualnego dzieci

Stereotypy i uprzedzenia społeczne.

Samobójstwa jako przykład dewiacji samotniczej.

Prostytucja jako zjawisko patologiczne.

Dzieci ulicy jako przejaw patologii rodziny. Działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Domu Aniołów Stróżów” w Katowicach. (Projekcja filmu dokumentalnego „Anioły”).

Metody dydaktyczne:

wykładowa (w tym prezentacje multimedialne, film)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 108
co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 107
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 27/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.