Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego 02-FL-JRT-S1-PNJN06
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- DaF kompakt A2, Sander Ilse, Braun Birgit u.a., wyd. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011 (podręcznik z ćwiczeniami)

- DaF kompakt B1, Sander Ilse, Braun Birgit u.a., wyd. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011 (podręcznik z ćwiczeniami)

Literatura uzupełniająca:

Materiały opracowane przez osobę prowadzącą zajęcia na bazie:

- Niemiecki w ćwiczeniach, Zimnoch Katarzyna, wyd. Edgard, Warszawa 2010

- Deutsche Grammatik für alle, Matusik Katarzyna, Heitkötter Guido, wyd. Poltext, Warszawa 2011

Strony internetowe pomocne w nauce języka niemieckiego; poz. A2/B1:

- http://www.niemiecki.ang.pl/

- http://www.verbformen.de/

- http://luzniemiecki.republika.pl/

- https://www.neckermann-reisen.de/

- https://tourismus.li/erlebnisse/sehenswuerdigkeiten

- https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article213483659/Tote-bei- schwerem-LKW-Unfall-am-Kottbus

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Ocena końcowa modułu (OKM) dla semestru letniego stanowi średnią oceny z zaliczenia i oceny z egzaminu.

ZALICZENIE:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, oceny pozytywne z testów, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych.

EGZAMIN:

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie części pisemnej i ustnej na ocenę co najmniej dostateczną.

Ocena bdb – wypowiedzi ustne i pisemne studenta są poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Student w 93-100% opanował materiał przewidziany w danym semestrze.

Ocena db – student wykazuje się umiejętnościami w stopniu obejmującym ok. 80% przewidzianego materiału, tzn. w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji. Potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.

Ocena dst – student powinien wykazać się umiejętnościami w stopniu dostatecznym - ok. 65% zrealizowanego materiału. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.

Ocena ndst – student nie opanował wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu (tj. 65%). Nie zaliczył prac pisemnych i ustnych, nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności.

Skala ocen:

93 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

86 - 92 % = db+ (dobry plus)

79 - 85 % = db (dobry)

72 - 78% = dst+ (dostateczny plus)

65 - 71% = dst (dostateczny)

64% i mniej = ndst (niedostateczny)

Przebieg procesu weryfikacji:

ZALICZENIE - bieżące zaliczanie przerabianego materiału.

EGZAMIN - część pisemna i ustna przygotowane są w oparciu o materiał zrealizowany w czasie obydwu semestrów.

1. Część pisemna egzaminu - test składa się:

- z rozumienia tekstu słuchanego,

- z rozumienia tekstu czytanego,

- z części: struktury językowe, - z krótkiej formy pisemnej (np. e-mail, list motywacyjny, ogłoszenie, reklamacja, opis, ... ).

2. Część ustna egzaminu składa się z trzech zadań: - Zadanie komunikacyjne. Rozmowa między zdającymi w oparciu o wylosowane zadanie. Zadanie jest wykonywane w parach (lub grupach trzyosobowych w przypadku gdy liczba zdających jest nieparzysta).

- Wypowiedź. Zdający wyraża opinię na wylosowany temat. Zadanie jest wykonywane indywidualnie. - Opis. Zdający opisuje wylosowane zdjęcie/ilustrację/obrazek i odpowiada na 3-4 pytania zadawane przez egzaminatora. Zadanie jest wykonywane indywidualnie.

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach: 17-18 podręcznika wiodącego (DaF kompakt A2)

oraz w rozdziałach 19-20 podręcznika wiodącego (DaF kompakt B1)

Tematyka, zakres słownictwa i gramatyki; elementy kulturoznawcze:

Lekcja 17 PRAKTYKA W NIEMIECKIEJ FIRMIE

- Wprowadzenie zasad tworzenia i stosowania strony biernej Vorgangspassiv w czasach: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I. Powtórzenie werden w funkcji czasownika samodzielnego oraz czasownika posiłkowego.

- Zapoznanie się z historią niemieckiej fabryki wyrobów czekoladowych Ritter Sport.

- Układanie listy argumentów zachęcających do odbycia praktyki w Ritter Sport.

- Analizowanie ogłoszenia oferującego praktykę w Ritter Sport. Rozmowa na temat wzajemnych oczekiwań pracodawcy i praktykanta.

- Zapoznanie się z zasadami poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych: CV, list motywacyjny.

- Opracowanie osobistego życiorysu oraz wspólne redagowanie listu

motywacyjnego do wybranej niemieckiej firmy. - Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy.

Lekcja 18 URLOP W NIEMCZECH

- Zapoznanie się z zasadami regularnego i nieregularnego stopniowania przymiotnika. Stosowanie przymiotnika w zdaniach porównawczych. - Deklinowanie przymiotnika w stopniu wyższym Komparativ i najwyższym Superlativ.

- Wyszukiwanie informacji w prospektach turystycznych na temat popularnych regionów wypoczynkowych w Niemczech: Wybrzeże Morza Bałtyckiego, Przedgórze Alpejskie, Region nad Jeziorem Bodeńskim, Las Turyński.

- Opisywanie zdjęć z motywami tych regionów.

- Odgrywanie ról – Rozmowa w gronie przyjaciół. Wybieranie najlepszego miejsca na atrakcyjne wakacje w Niemczech.

- Streszczanie informacji zawartych w broszurach reklamujących: noclegi, hotele, pensjonaty, pola namiotowe i schroniska młodzieżowe. Klasyfikowanie ofert, porównywanie i wybieranie najlepszej.

- Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy.

Lekcja 19 PRZEPROWADZKA DO VADUZ

- Wprowadzenie zasad budowania zdań podrzędnie złożonych przydawkowych Relativsätze. Utrwalanie szyku końcowego w zdaniu pobocznym.

- Prezentowanie informacji na temat Księstwa Liechtenstein – geografia, ważne miasta, ustrój państwowy, atrakcje turystyczne.

- Opisywanie zdjęć przedstawiających ciekawe miejsca w Księstwie.

- Odczytywanie informacji zawartych w rozkładach kolejowych i lotniczych.

- Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu - komunikaty na dworcu i lotnisku.

- Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy.

Lekcja 20 WYPADEK NA DRODZE

- Zapoznanie się z zasadami tworzenia i stosowania strony biernej Zustands- passiv w czasach: Präsens i Präteritum.

- Relacjonowanie przebiegu wypadku drogowego z perspektywy sprawcy, poszkodowanego i świadka. Utrwalanie form czasów przeszłych: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt w stronie czynnej Aktiv i biernej Passiv.

- Wyrażanie emocji negatywnych (złość, żal, pretensja) oraz pozytywnych (empatia, zainteresowanie, życzliwość).

- Zapoznanie się ze słownictwem z zakresu podstawowej pomocy przedmedycznej. Opisywanie obrażeń powypadkowych.

- Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikatywnej metody nauczania i metody łączone, z pisemną i ustną informacją zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji).

Liczba godzin pracy własnej studenta: 90

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (np. projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 2.3
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 3.8
Anna Machura-Szczerba 11/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grota-Roweckiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.