Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 4. Człowiek w świecie rzeczy i pieniędzy 06-PS-SM-104.05
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich (wyd. II). Gdańsk: GWP.

2. Tyszka, T. (red.) (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

3. Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN

4. Górnik-Durose, M. (2009). Żyć godnie i/czy dostatnio. Dobrobyt materialny a godność i podmiotowość człowieka. Czasopismo Psychologiczne, (15), 1, 57-66.

5. Górnik-Durose, M. (2010). Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe tendencje w zachowaniach konsumentów. W: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose, M. (red.) Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja (ss. 209-234).. Warszawa: Difin.

6. Górnik-Durose, M., Mróz, B., Zawadzka, A.M. (2012). Zakończenie. Współczesna oferta supermarketu szczęścia – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Trójgłos interdyscyplinarny. W: M. Górnik-Durose, A.M. Zawadzka (red.) (2012). W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia (321-342). Warszawa: Difin.

7. Mróz, B. (2010). Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku. W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose, M. (2010). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu – psychologiczne ścieżki współzależności (ss. 15-33). Gdańsk: GWP.

8. Mróz, B.(2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

9. Pinker, S. (2018). Nowe oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. Poznań: Zysk i S-ka.

LITERATURA DODATKOWA:

1. Barber, B., R. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza

2. Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

3. Frank, R. (2009). Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy, czyli ekonomia bez tajemnic. Kraków: Wydawnictwo Literackie

4. Goldstein, D.G., Gigerenzer, G. (2002). Models of Ecological Rationality. The Recognition Heuristic. Psychological Review, 109, 75-90.

5. Goszczyńska, M. Górnik-Durose, M. (red.) (2010).Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja (ss. 257-273). Warszawa: Difin.

6. Górniak, J. (2000). My i nasze pieniądze. Kraków: AUREUS (rozdz. „Pieniądz jako zjawisko społeczne”, s. 17-50)

7. Górnik-Durose, M., Zawadzka, A.M. (Red.) (2012). W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Difin.

8. Kasser, T. (2007). Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.) Psychologia pozytywna w praktyce ( ss. 42-58)Warszawa: PWN.

9. Lea, S.E.G., Webley, P. (2006). Money as a tool, money as a drug. The biological psychology in strong incentive. Behavioral and Brain Sciences, 29, 161-209.

10. Lewis, A. (ed.) (2008). The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.

11. Niesiobędzka, M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania. Warszawa: SCHOLAR

12. Sokołowska, J. (2005).Racjonalność decyzji. Warszawa: PWE.

13. Thaler, R.H. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Media Rodzina.

14. Zawadzka, A.M., Górnik-Durose, M. (red.) (2010). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu – psychologiczne ścieżki współzależności. Gdańsk: GWP.

15. Zawadzka, A.M., Niesiobędzka, M., Godlewska-Werner, D. (red.) (2015). Kultura konsumpcji – wartości, cele , dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska. Warszawa: Liberi Libri.

16. Zhou, X., Vohs, K.D., Baumeister, R.F. (2009). The Symbolic Power of Money. Psychological Science, 20, 700-706.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. W przypadku egzaminu poprawkowego istnieje możliwość przeprowadzenia go w formie ustnej.

Egzamin przyjmuje formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20-30 pytań. Ocena z egzaminu uzależniona jest od stosunku uzyskanych punktów do maksymalnego, możliwego do uzyskania wyniku:

- 0%-59% - niedostateczny (2)

- 60%-69% - dostateczny (3)

- 70%-74% - dostateczny plus (+3)

- 75%-84% - dobry (4)

- 85%-89% - dobry plus (+4)

- 90%-100% - bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

Wykłady odbywają się w terminach zawartych w planie. Każde zajęcia trwają po 2 godziny dydaktyczne. W przypadku zajęć realizowanych na studiach niestacjonarnych istnieje możliwość spotykania się na dłuższych zajęciach (trwających 4-6 godzin dydaktycznych) pod warunkiem dostępności sali i niekolidowania takich bloków z innymi zajęciami studentów.

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

- Przedmiot zainteresowania, podstawowe pojęcia i koncepcje psychologii ekonomicznej.

- Racjonalność człowieka ekonomicznego z punktu widzenia ekonomii i psychologii.

- Relacje człowieka ze światem rzeczy materialnych.

- Funkcjonalność zasobów materialnych, problem materializmu.

- Pieniądze jako zasoby szczególne w relacjach ekonomicznych i interpersonalnych.

- Dysponowanie pieniędzmi – pomnażanie i oszczędzanie.

- Dysponowanie pieniędzmi – płacenie podatków.

- Podejmowanie decyzji konsumenckich. Zakupy planowane i impulsywne.

- Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich.

- Indywidualne wyznaczniki zachowań konsumenckich

- Społeczne i kulturowe wyznaczniki zachowań konsumenckich.

- Realizacja wartości w rynkowej rzeczywistości i merkantylizacji życia codziennego.

- Godność i szczęście w konsumpcyjnym świecie.

- Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej w praktyce psychologicznej, psychopatologia w zachowaniach ekonomicznych.

- Najnowsze doniesienia z obszaru psychologii ekonomicznej

- Gry ekonomiczne

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny z wykorzystaniem materiałów wizualnych i dźwiękowych. Dyskusja z uczestnikami wykładu. Gry i symulacje. Analizowanie w kontekście tematyki zajęć bieżących wydarzeń ze świata kultury, sportu i polityki. Sondaż środowiskowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 17:15 - 18:45, sala 209
co druga środa (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala 201
Łukasz Jach 54/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.