Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii molekularnej 01-BI-S1-PBM05
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

Uzupełniająca:

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2009. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa

Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2013. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie III, PWN, Warszawa

Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratorium są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach laboratoryjnych. Jeśli jednak jest to nieobecność nieusprawiedliwiona, a w trakcie tych zajęć zaplanowane było kolokwium, to student otrzyma z niego ocenę niedostateczną.

Ocena końcowa z laboratorium - to średnia ważona z 3. form weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena końcowa z kolokwiów (65%)

- ocena końcowa ze sprawozdań (30%)

- ocena ciągła z umiejętności praktycznych (5%)

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej oceny z każdej z 3. form weryfikacji efektów kształcenia tj. kolokwiów, sprawozdań i umiejętności praktycznych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia - laboratorium:

KOLOKWIUM

Przebieg procesu weryfikacji:

W trakcie cyklu laboratorium przeprowadzane są 4 pisemne kolokwia, w kolejnym tygodniu po zakończeniu każdego bloku tematycznego:

- ekstrakcja roślinnego DNA oraz rola enzymów restrykcyjnych i ligaz;

- ekstrakcja RNA i uzyskanie cDNA;

- metoda PCR z użyciem jako matrycy genomowego DNA oraz cDNA;

- izolacja ludzkiego DNA i analiza zmienności genetycznej u ludzi i roślin za pomocą markerów mikrosatelitarnych (techniki STR i SSR).

Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne, jak i analizę wyników eksperymentów (np.: analiza żeli). Kolokwium obejmuje pytania w formie testowej zamkniętej oraz otwartej. Obowiązuje punktowy system oceniania odpowiedzi na pytania, z sumą punktów możliwą do uzyskania, wskazaną przy każdym pytaniu.

Skala do wyliczania oceny z kolokwium cząstkowego:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Każde kolokwium cząstkowe należy zaliczyć. Kolokwia niezaliczone można jeden raz poprawiać w terminach wyznaczonych przez prowadzących.

Ocena końcowa z kolokwium jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów cząstkowych oraz oceny z zajęć podsumowujących (prowadzonych w formie grywalizacji) i wliczana jest do oceny końcowej z laboratorium, stanowiąc jej 65%.

Ocena niedostateczna z tej formy weryfikacji efektów kształcenia uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium a tym samym zaliczenie całego modułu.

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM

Przebieg procesu weryfikacji:

Prowadzący oceniają sprawozdania z każdego laboratorium przygotowane przez 2-3 osobowe grupy studentów (wykonujące wspólnie eksperymenty).

Sprawozdania powinny zawierać: cel doświadczenia, opis materiałów roślinnych/badawczych, skrócony opis procedury z wyjaśnieniem roli zastosowanych etapów w poszczególnych procedurach, opis/prezentację uzyskanych wyników oraz analizę wyników zakończoną wnioskami. Końcową wersję sprawozdania w formie papierowej lub elektronicznej należy dostarczyć do prowadzącego. Termin oddania sprawozdania – do 7 dni po zakończeniu każdego laboratorium.

W ocenie sprawozdania brane są pod uwagę wartość merytoryczna sprawozdania oraz jego staranność edytorska. Elementy brane pod uwagę podczas weryfikacji sprawozdań i składające się na uzyskaną ocenę:

1. opis celu wykonywanych badań (0-1 pkt),

2. opis materiałów roślinnych/badawczych (0-1 pkt)

3. opis wykonywanych metod (etapów i procedur) (0-1 pkt),

4. opis wyników (0-3 pkt),

5. interpretacja wyników i przedstawione wnioski (0-3 pkt),

6. staranność wykonania sprawozdania (0-1 pkt).

Każdy z sześciu elementów oceniany jest w skali punktowej.

Za całość sprawozdania można uzyskać 0-10 pkt, co przelicza się na %

Sprawozdań nie można poprawiać.

Nieprzygotowanie któregoś z sprawozdań skutkuje otrzymaniem 0% (ocena 0) z tej formy aktywności.

Sprawozdania będące plagiatem pracy kolegów oceniane są na „0” (0%).

Ocena końcowa ze sprawozdań jest średnią arytmetyczną ocen z sprawozdań cząstkowych i wliczana jest do oceny końcowej z laboratorium, stanowiąc jej 30%.

Skala do wyliczania oceny końcowej z sprawozdań z średniej uzyskanej w skali procentowej:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Ocena końcowa niedostateczna z tej formy weryfikacji efektów kształcenia uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium, a tym samym zaliczenie całego modułu.

OCENA CIĄGŁA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIACH STACJONARNYCH:

Przebieg procesu weryfikacji:

W czasie zajęć prowadzący ocenia pracę każdego studenta pod kątem aktywnego uczestnictwa w trakcie zajęć, wykonywania zleconych przez prowadzącego zadań oraz solidności i rzetelności podczas pracy i udziału w analizie i interpretacji wyników. Przebieg oceny ciągłej umiejętności praktycznych na zajęciach:

5 pkt - otrzymuje student za właściwe uczestnictwo w zajęciach (bierze czynny udział i wykazuje zaangażowanie w wykonywanie eksperymentów, wykonuje zlecone przez prowadzącego zadania, odpowiada na zadawane pytania, bierze udział w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników, prezentuje właściwą postawę podczas zajęć, posiada fartuch i instrukcję wykonywania eksperymentu, posiada wskazane wcześniej przez prowadzących materiały),

-1 pkt (minus 1 punkt) – studentowi na zajęciach odejmuje się 1 pkt (od przyznanych 5 punktów) za każde zaobserwowane przez prowadzącego nieprawidłowe/niewłaściwe zachowanie podczas zajęć (student nie jest zaangażowany w wykonywanie prac laboratoryjnych, nie wykonuje zleconych przez prowadzącego zadań, nie odpowiada na zadawane pytania, nie bierze udziału w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników, prezentuje lekceważącą postawę podczas zajęć, nie posiada fartucha i instrukcji wykonywania eksperymentu, nie posiada wskazanych wcześniej przez prowadzących materiałów).

Studenta należy poinformować w trakcie zajęć o odejmowaniu mu punktów.

Skala dla wyliczenia oceny końcowej z oceny ciągłej umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Ocena końcowa z oceny ciągłej umiejętności praktycznych wyliczana jest na podstawie punktów zgromadzonych przez studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych (max. liczba punktów do uzyskania to 5 pkt/zajęcia) i wliczana jest do oceny końcowej z laboratorium, stanowiąc jej 5%.

Ocena niedostateczna z tej formy weryfikacji efektów kształcenia uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium a tym samym zaliczenie całego modułu.

Zakres tematów:

Zakres laboratoriów:

1. Poznanie metody organicznej (mikro C-TAB) do ekstrakcji DNA roślinnego.

2. Poznanie roli endonukleaz restrykcyjnych i ligaz – wykonanie reakcji cięcia DNA prokariotycznego i eukariotycznego za pomocą endonukleaz oraz ligacja fragmentów restrykcyjnych.

3. Poznanie metody kolumienkowej ekstrakcji roślinnego RNA za pomocą komercyjnego zestawu odczynników.

4. Poznanie metody syntezy komplementarnego DNA (cDNA) na matrycy RNA.

5. Poznanie reakcji PCR – amplifikacja fragmentu wybranego genu jęczmienia z wykorzystaniem jako matrycy genomowego DNA.

6. Wykorzystanie roślinnego genomowego DNA i cDNA, jako matrycy w reakcji PCR - porównanie wyników amplifikacji

7. Poznanie wykorzystania markerów mikrosatelitarnych w analizie polimorfizmu u jęczmienia.

8. Poznanie metody kolumienkowej ekstrakcji DNA ludzkiego za pomocą komercyjnego zestawu odczynników.

9. Poznanie wykorzystania markerów mikrosatelitarnych w analizie zmienności u ludzi.

10. Zajęcia podsumowujące, utrwalające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie laboratorium.

Jednostka zajęciowa laboratoriów: 6 godzin lekcyjnych raz w tygodniu przez cały semestr.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone z wykorzystaniem niektórych narzędzi nowoczesnej dydaktyki.

Prezentacje wprowadzające w tematy poszczególnych zajęć laboratoryjnych, przygotowane:

- z wykorzystaniem środków audiowizualnych

- w postaci prezentacji programu PowerPoint,

- częściowo w oparciu o pozycje literatury anglojęzycznej (publikacje, skrypty, schematy, zdjęcia),

Prezentacje wzbogacone o zdjęcia i schematy przygotowywane/modyfikowane m.in. w oparciu o narzędzia tworzenia i obróbki graficznej pakietu Corel i Adobe PhotoShop.

W ramach przygotowania do niektórych laboratoriów konieczność samodzielnego zapoznania się i analizy materiałów wskazanych/przekazanych wcześniej przez prowadzącego (wprowadzanie metody odwróconej klasy)

W trakcie niektórych zajęć realizacja elementów tutoringu (eseje, metoda odwróconej klasy).

W trakcie niektórych zajęć realizacja elementów turoringu grupowego w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” (zastosowanie metody debaty (class debate) z elementami grywalizacji, uaktywnienie wiedzy zdobytej wcześniej = prior knowledge activation, tutees w roli nauczyciela; wprowadzenie quizów).

Zajęcia podsumowujące, utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności, prowadzone z wykorzystaniem elementów grywalizacji.

Praca laboratoryjna studentów na zajęciach pod nadzorem prowadzącego, mająca na celu zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami biologii molekularnej. Wykonywanie przez studentów eksperymentów samodzielnie, w zespołach 2-3 osobowych, według przygotowanych instrukcji (konieczność zapoznania się z instrukcjami przed rozpoczęciem zajęć), mające na celu poznanie zasad prawidłowego planowania i prowadzenia eksperymentów z użyciem określonej techniki biologii molekularnej. Wspólna analiza i interpretacja wyników eksperymentów oraz dyskusja i formułowanie wniosków. Przygotowywanie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych eksperymentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 12:45, sala C-43
każdy czwartek, 8:00 - 12:45, sala C-45
Justyna Guzy-Wróbelska, Miriam Szurman-Zubrzycka, Monika Gajecka, Joanna Morończyk, Katarzyna Gajek, Marzena Kurowska 12/10 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 12:45, sala C-43
każdy czwartek, 8:00 - 12:45, sala C-45
Justyna Guzy-Wróbelska, Miriam Szurman-Zubrzycka, Monika Gajecka, Joanna Morończyk, Katarzyna Gajek, Marzena Kurowska 11/10 szczegóły
3 każdy czwartek, 13:45 - 18:45, sala C-43
każdy czwartek, 13:45 - 18:45, sala C-45
Justyna Guzy-Wróbelska, Miriam Szurman-Zubrzycka, Monika Gajecka, Joanna Morończyk, Katarzyna Gajek, Marzena Kurowska 12/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.