Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metabolizm 01-BT-S1-1BT-18
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Berg J. M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D. K., Murray R.K., Rodwell V. W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

1. Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

2. Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

4. Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

6. Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

7. Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. Dopuszczalne są maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. Zaległe kolokwium student zobowiązany jest napisać w terminie 7 dni od daty końcowej zwolnienia lekarskiego w godzinach konsultacji pracowników Katedry Biochemii prowadzących ćwiczenia i odbycia zaległych ćwiczeń w terminie dodatkowym w godzinach wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.

Student przygotowuje się merytorycznie do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o dostępną instrukcję oraz proponowaną literaturę.

Kolokwia części laboratoryjnej odbywają się na początku zajęć, trwają 15 lub 60 minut.

Skala do wyliczenia oceny z kolokwium cząstkowego:

Bardzo dobry- uzyskanie przez studenta 91 – 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta 81-90 % liczby punktów

Dobry– uzyskanie przez studenta 71-80 % liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta 61-70 % liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta 51-60 % liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0-50 % liczby punktów

Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen z kolokwiów cząstkowych.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie średniej arytmetycznej co najmniej 2,76 z ocen z kolokwiów cząstkowych.

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Aktywność ciągła pracy studenta jest oceniana na podstawie przygotowanych sprawozdań.

Skala do wyliczenia oceny ze sprawozdania cząstkowego:

Bardzo dobry- uzyskanie przez studenta 91 – 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta 81-90 % liczby punktów

Dobry– uzyskanie przez studenta 71-80 % liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta 61-70 % liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta 51-60 % liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0-50 % liczby punktów

Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze sprawozdań cząstkowych.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie średniej arytmetycznej co najmniej 2,76 z ocen cząstkowych ze sprawozdań.

Student, który uzyskał ocenę negatywną ze sprawozdań nie podlega dalszej ocenie.

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią ważoną obejmującą:

1. ocenę końcową z kolokwiów cząstkowych (0,6)

2. ocenę ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,4).

Student, który uzyskał ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne.

2. Śledzenie przebiegu enzymatycznej hydrolizy białka.

3. Badanie własności koenzymów oksydoreduktaz.

4. Oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym.

5. Oznaczanie aktywności -amylazy śliny.

6. Oznaczanie aktywności - i β amylazy słodu metodą kolorymetryczną.

7. Oznaczanie aktywności ureazy z mączki sojowej.

8. Analiza tłuszczów właściwych I

9. Analiza tłuszczów właściwych II

10. Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 2-6.

11. Wykazanie obecności oksydoreduktaz w materiale biologicznym.

12. Zajęcia dodatkowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w zespołach 2- lub 4-osobowych na podstawie instrukcji. Dyskusja dydaktyczna. Metoda projektu. Symulacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 13:00, sala sale KB
Izabela Greń, Robert Surma, Daniel Wasilkowski 6/11 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 13:00, sala sale KB
Daniel Wasilkowski 8/11 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 17:15 - 20:30, sala sale KB
Daniel Wasilkowski 11/11 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 17:15 - 20:30, sala sale KB
Ariel Marchlewicz 10/11 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 13:45 - 17:00, sala sale KB
Andrzej Woźnica, Robert Surma, Daniel Wasilkowski 12/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)