Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia środowiskowa 01-OS-S1-1OS-29
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://drive.google.com/open?id=0ByeU1WYOrEtSaHdmTV9pX0NTV1U
Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Baj J. 2019 Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

2. Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. WN PWN, Warszawa, 2005.

3. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna. WN PWN, Warszawa, 2003.

4. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wyd. U. Łódzkiego, Łódź, 2003.

5. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia Techniczna. Tom I Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

6. Błaszczyk M.K.: Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa. 2010.

7. Baj J., Markiewicz Z.: Biologia molekularna bakterii. WN PWN, Warszawa, 2012.

8. Mrozowska J. (red): Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice, 1999.

9. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

10. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=108

Metody i kryteria oceniania:

Ocena merytoryczna każdego studenta obejmuje przygotowanie do zajęć z zakresu tematycznego przewidzianego na dane ćwiczenie, posiadanie własnych instrukcji, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

W trakcie semestru przewidziane są 3 kolokwia pisemne w formie pisemnych problemowych testów jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych opisowych. Kolokwia odbywają się na początku zajęć. Czas trwania testu 15-30 minut.

Student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich pisemnych kolokwiów oraz sprawdzianów praktycznych. Uzyskanie dwóch ocen niedostatecznych z kolokwiów pisemnych powoduje konieczność pisania kolokwium z całości materiału.

Uzyskanie trzech ocen niedostatecznych jest równoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń i niedopuszczeniem do zdawania egzaminu.

Oceny ze sprawdzianów cząstkowych ustala się na podstawie uzyskanych punktów: bdb – powyżej 91%; +db – 81 do 90%; db – 71 do 80%; +dst – 61 do 70%; dst – 51 do 60% ; ndst – poniżej 50%.

Nieobecność na kolokwium jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej (bez względu na przyczyny nieobecności i posiadane usprawiedliwienia).

Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych (0,75) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,25). Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

bdb – 7 pkt; +db – 6 pkt; db – 5 pkt; +dst – 4 pkt; dst –3 pkt; ndst – poniżej 3 pkt.

Dopuszcza się 1 usprawiedliwioną nieobecności w semestrze. UWAGA: W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą po wcześniejszym zgłoszeniu (co najmniej dzień wcześniej) tego faktu u prowadzącego zajęcia.

Nieobecność na zajęciach skutkuje koniecznością zaliczenia zagadnień teoretycznych z danego ćwiczenia u prowadzącego na pierwszych kolejnych zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podstawowe techniki badań mikrobiologicznych. Podłoża. Metody sterylizacji i dezynfekcji.

2. Technika mikroskopowania i sporządzania preparatów. Metody barwienia. Morfologia i cytologia bakterii i drożdży. Grzyby mikroskopowe.

3. Kontrola populacji bakteryjnej. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Posiew. Kolokwium I (ćwiczenia 1 – 2).

4. Kontrola populacji bakteryjnej. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Odczyt. Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia. Posiew.

5. Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia. Odczyt.

Mikroflora wody. Posiew. Kolokwium II (ćwiczenia 3 – 5, bez wody).

6. Mikroflora wody. Odczyt. Mikroflora gleby. Posiew.

7. Mikroflora gleby. Odczyt. Kolokwium III (ćwiczenia 5– 7).

Sprawdzian teoretyczny z całości materiału dla osób które nie zaliczyły dwóch kolokwiów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne (20 godz.) z wybranych technik mikrobiologicznych, prowadzone przez 7 tygodni (3 godz./ tydzień).

Wykorzystanie metody odwróconej klasy poprzez udostępnianie kursów e-learningowych dostępnych na platformie uniwersyteckiej UŚ https://el.us.edu.pl/upgow/ oraz udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z mikrobiologią poprzez stronę Katedry Mikrobiologii UŚ w serwisie społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/usmikrobiologia/. Wykorzystanie aplikacji Kahoot i Mentimeter do sprawdzania poziomu wiedzy przed i po zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 19:30, sala B-112
każdy wtorek, 17:15 - 19:30, sala sale KM
Sławomir Sułowicz 10/9 szczegóły
2 każdy wtorek, 17:15 - 19:30, sala B-112
każdy wtorek, 17:15 - 19:30, sala sale KM
Sławomir Borymski 9/9 szczegóły
3 każdy wtorek, 14:15 - 16:30, sala B-112
każdy wtorek, 14:15 - 16:30, sala sale KM
Piotr Siupka 9/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.