Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie stosowane w ochronie środowiska 01-OS-S1-1OS-23
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

1. R. Zarzycki, G. Wielgosiński, Technologie i procesy ochrony powietrza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa , 2018.

2. J. Cebula, M. Rajca, Oczyszczanie gleb i gruntów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014.

3. J. Molenda, Technologia Chemiczna, WSiP, Warszawa, 1997.

4. E. Szczepaniec - Cięciak, P. Kościelniak (pod redakcją), Charakterystyka wybranych zagrożeń środowiska. Badania powietrza Tom 1 , Uniwersytet Jagielloński, 1995.

5. E. Szczepaniec - Cięciak, P. Kościelniak (pod redakcją), Charakterystyka wybranych zagrożeń środowiska badania. Wód i Ścieków Tom 2 , Uniwersytet Jagielloński, 1995.

6. E. Szczepaniec - Cięciak, P. Kościelniak (pod redakcją), Charakterystyka wybranych zagrożeń środowiska. Badania Gleb i Roślin. Zastosowanie Technik Specjalnych. Tom 3 , Uniwersytet Jagielloński, 1995.

7. Kowal A., M Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wrocław, 2000.

8. J. Kijeński, A.K. Błędzki, R. Jeziórska, Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, Warszawa, 2011.

9. B.J. Alloway, D.C. Ayres, Chemiczne podstawy zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa , 1999.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

Literatura obowiązkowa:

1. Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. WN PWN, Warszawa

2. Buczkowski R., Kondzielski I., Szamański T. 2002. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Wyd. U.M. Kopernika, Toruń

3. MIKSCH K. Biotechnologia ścieków., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010

4. KLIMIUK E., ŁEBKOWSKA M. Biotechnologia w ochronie środowiska., PWN, Warszawa, 2003

5. ŁABUŻEK S., NECKLEN D., RADZIEJEWSKA – LEBRECHT J. Biotechnologia mikroorganizmów. Wybrane zagadnienia., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2002

6. Dziennik ustaw.

Literatura uzupełniająca:

1.Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa

2. Klimiuk P., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. WN PWN, Warszawa

3. Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. WN PWN, Warszawa

4. Mrozowska J. (red.). 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. (rozdziały 9-12). Wyd. Politech. Śl., Gliwice.

5. Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydaw. UMCS, Lublin (tłumaczenie).

6. CYDZIK-KWIATKOWSKA A. 2014. Zastosowanie oraz perspektywy rozwoju technologii granulacji tlenowej w oczyszczaniu ścieków. Inż. Ekolog. 38:156-166

7. KOŃCZAK B., MIKSCH K. 2011. Proces formowania granulowanego osadu w warunkach tlenowych: przegląd literaturowy. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51, 43-51

8. WIERZBIŃSKA M., MODZELEWSKI W.E. 2015. Zastosowanie biofiltrów do dezodoryzacji uciążliwych gazów. Inż. Ekolog. 41:125-132

9. KWARCIAK-KOZŁOWSKA A., BAŃKA B. 2014. Biofiltracja jako metoda unieszkodliwiania odpadów powstających podczas kompostowania frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych i przemysłowych. Inż. Och. Środ. 17(4) 631-645

10. NGUYEN T.P., HANKINS N.P., HILAL N. 2007. A comparative study of the flocculation behaviour and final propertis of synthetic and activated sludge in wastewater treatment. Desalination 204, 277-295

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składa się z dwóch części, każda z części egzaminu (chemiczna i biologiczna) musi zostać zaliczona na ocenę pozytywną.

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z części chemicznej jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin obejmuje 5 pytań otwartych. Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali 0 – 2 punkty. Liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny wg skali: dst - 5 – 5,5 pkt; +dst - 6 – 6,5 pkt; db 7 – 7,5 pkt; +db - 8 – 8,5 pkt; bdb - 9 – 10 pkt.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

Egzamin obejmuje 5 pytań otwartych i/lub zamkniętych. Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali 0 – 2 punkty. Liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny wg skali: dst - 5 – 5,5 pkt; +dst - 6 – 6,5 pkt; db 7 – 7,5 pkt; +db - 8 – 8,5 pkt; bdb - 9 – 10 pkt.

Zakres tematów:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Charakterystyka podstawowych zagadnień technologii chemicznych stanowiących zarówno źródło zanieczyszczeń jak i będących metodami pozwalającymi na efektywne usuwanie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

1. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Charakterystyka procesów stosowanych w ochronie powietrza.

2. Główne źródła zanieczyszczenia wód. Sposoby oczyszczania wód. Właściwości wody i uzdatnianie wody do celów komunalnych i przemysłowych, odsalanie wody morskie. Rodzaje twardości wody, oznaczanie twardości – jednostki, metody oznaczania i usuwania twardości wody, metody zmiękczania, stopień twardości wody. Oznaczanie fizyko-chemicznych wskaźników wód przy użyciu klasycznych metod analitycznych i metod spektroskopowych .

3. Cechy polielektrolitów. Podział polielektrolitów. Proces koagulacji, flokulacji i sedymentacji, nefelometria, turbidymetria. Przykłady koagulantów i flokulantów.

4. Chemiczne zanieczyszczenia gleby. Procesy przekształcania zanieczyszczeń w środowisku, rekultywacja gleb.

5. Nawozy sztuczne: fosforowe, azotowe i mieszane, inne nawozy sztuczne, analiza nawozów fosforowych. Podział nawozów według różnych kryteriów.

6. Źródła i charakterystyka odpadów. Zasady postępowania z odpadami; gromadzenie, wykorzystywanie do celów przemysłowych i rolniczych, unieszkodliwianie, deponowanie.

7. Polimery ,polimeryzacja, rodzaje polimeryzacji, polikondensacja. Recykling tworzyw sztucznych.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

1. Biologiczne metody oczyszczania ścieków - Ścieki – pojęcie, klasyfikacja, charakterystyczne wskaźniki ścieków; Osad czynny – ogólna charakterystyka procesu, budowa kłaczka, czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na proces biologicznego oczyszczania, parametry technologiczne osadu czynnego, granulowany osad czynny. Złoże biologiczne - ogólna charakterystyka procesu, rodzaje złóż biologicznych i ich charakterystyka, parametry złóż biologicznych.

Schemat oczyszczalni ścieków – etapy oczyszczania ścieków.

2. Biologiczne metody usuwania odorów i LZO. Metabolizm węgla, fosforu i azotu w procesach biologicznego oczyszczania wód, powietrza i gleby.

3. Bioremediacja terenów skażonych metalami ciężkimi i związkami organicznymi - część I i II

Metody dydaktyczne:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Wykłady z użyciem środków audiowizualnych, prowadzone są przez 4 tygodnie w Sali C0/05 w SMCEBI przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1a w Chorzowie zgodnie z harmonogramem:

Wykład 1 – 1,5 h 25.02.2020

Wykład 2 – 2 h 10.03.2020

Wykład 3 – 2 h 17.03.2020

Wykład 4 – 2 h 24.03.2020

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

Wykłady z użyciem środków audiowizualnych, prowadzone są przez 4 tygodnie w Sali 204 od 02.03.2020.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Bankowa 9, sala 204
każdy wtorek, 14:00 - 15:30, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, sala C/0/05
Sławomir Sułowicz, Eugeniusz Małkowski, Izabela Greń, Justyna Polak 35/26 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.