Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo mediów 05-DK-S1-PM12
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Dobosz I., Prawo prasowe. Podręcznik, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Kalisz A., Prawo prasowe, Teoria i praktyka, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014.

Sieńczyło-Chlabicz J.(red.), Nowikowska M., Zawadzka Z., Prawo mediów, LexisNexis, Warszawa 2015.

Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, LexisNexis, Warszawa 2008.

Chudziński E. (red.) Słownik wiedzy o mediach, Wydawnictwo Park Edukacja, Bielsko- Biała 2009.

Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Ferenc – Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Karpowicz J., Autor-wydawca, Poradnik prawa autorskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2009.

Kononiuk T., Michalski B., Problemy prawne zawodu dziennikarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998. Kosmus B., Kuczyński G., Prawo prasowe : komentarz , Wydawnictwo C. H. Beck , Warszawa 2013.

Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009.

Lis W., Husak Z., Wiśniewski P., Prawo prasowe. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.

Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

Orlik K.(red.) Prawo prasowe, Postępowania sądowe w sprawach prasowych, C.H.Beck, Warszawa 2017.

Orżewski W., Wydawca i prawo, Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz, Warszawa 2009.

Sieńczyło-Chlabicz J.(red.) Wielka encyklopedia prawa, Tom IX, Prawo prasowe, Fundacja Ubi societas, ibi ius, Warszawa 2016.

Sobczak J., Prawo prasowe, Warszawa 2008.

Socha R., Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy. LexisNexis, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Akcent w ramach egzaminu pisemnego zostanie położony na znajomość uregulowań prawnych w zakresie polskiego prawa mediów. Egzamin pisemny obejmuje wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów, jak i ćwiczeń. Test składa się z pytań zamkniętych.

Kryteria oceny: bardzo dobry – 100% poprawnych odpowiedzi; +db- 90% poprawnych odpowiedzi; db-85-75% poprawnych odpowiedzi; +dst- 70 % poprawnych odpowiedzi; dst-65% do 50% plus jeden pkt z testu, zaś niedostateczny – poniżej podanych progów. Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej, testu zamkniętego. Czas trwania –minuta na pytanie. Czas egzaminu liczony jest od momentu rozdania wszystkich formularzy testowych. Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzący w uzgodnieniu ze studentami może przeprowadzić egzamin przedterminowy.

Na wykładzie może być zrobiona lista obecności, mająca znaczenie przy wystawianiu oceny egzaminacyjnej. Nieobecność na liście nie niesie negatywnych konsekwencji dla studenta.

Zakres tematów:

1.Miejsce prawa mediów w systemie prawa.

Pojęcie systemu prawa, elementy systemu prawa, prawo prywatne i publiczne, prawo własności intelektualnej, prawo mediów.

2.Dziennikarz jako twórca.

Pojęcie utworu; treść autorskich praw osobistych, treść i czas trwania autorskich praw majątkowych, środki ochrony praw autorskich.

3.Dziennikarz jako podmiot korzystający z utworów.

Zawieranie umów przenoszących prawa autorskie. Umowy licencyjne. Dozwolony użytek osobisty chronionych utworów. Zasady korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego: cele informacyjne, kategoria nadawcza, prawo cytatu i inne.

4. Wolność prasy.

Wolność prasy w prawie międzynarodowym; wolność środków społecznego przekazu jako konstytucyjna zasada ustrojowa; wolność prasy w prawie prasowym; ograniczenia wolności prasy.

5. Prawa dziennikarzy.

Wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji: zakres podmiotowy i przedmiotowy dostępu dziennikarzy do informacji publicznej; tryb pozyskiwania informacji; postępowanie w przypadku odmowy udzielenia informacji.

6.Prawa dziennikarzy –cd.

Sprawozdawczość sądowa. Relacje dziennikarskie z postępowania przygotowawczego i sądowego.

7. Prawa dziennikarzy –cd.

Prawo do krytyki. Prawo anonimatu.

8. Obowiązki dziennikarzy.

Obowiązek głoszenia prawdy, służba społeczeństwu i państwu; konieczność przestrzegania linii programowej oraz etyki zawodowej dziennikarzy, prawa i zasad współżycia społecznego.

9. Obowiązki dziennikarzy –cd.

Staranność i rzetelność w działalności dziennikarskiej. Ochrona informatorów. Obowiązek dbałości o poprawność języka i unikanie używania wulgaryzmów. Autoryzacja wypowiedzi.

10. Tajemnica zawodowa dziennikarzy.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy tajemnicy dziennikarskiej; ochrona przedmiotu tajemnicy dziennikarskiej w postępowaniu przed sądami; odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy dziennikarskiej, zwolnienie od tajemnicy dziennikarskiej.

11. Obowiązek poszanowania dóbr osobistych.

12. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

13. Odpowiedzialność prawna mediów.

Podmioty odpowiedzialne za popełnienie przestępstwa za pośrednictwem prasy, radia lub telewizji. Odpowiedzialność cywilna i karna przewidziana w ustawie prawo prasowe. Postępowanie w sprawach wynikających z prawa prasowego. Odpowiedzialność przewidziana w ustawie o radiofonii i telewizji .

14. Media a prawo konkurencji.

Podział asortymentowy rynku mediów. Charakterystyka rynku prasy drukowanej i mediów elektronicznych.

Praktyki ograniczające konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kontrola koncentracji przedsiębiorców medialnych.

15. Media a prawo konkurencji- cd.

Działalność mediów w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Metody dydaktyczne:

Wszystkie jednostki kontaktowe są prowadzone za pomocą metody podającej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala nowa aula
Agnieszka Grzesiok-Horosz 108/130 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.