Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo mediów 05-DK-S1-PM12
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Dobosz I., Prawo prasowe. Podręcznik, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Kalisz A., Prawo prasowe, Teoria i praktyka, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014.

Sieńczyło-Chlabicz J.(red.), Nowikowska M., Zawadzka Z., Prawo mediów, LexisNexis, Warszawa 2015.

Sieńczyło-Chlabicz J.(red.) Wielka encyklopedia prawa, Tom IX, Prawo prasowe, Fundacja Ubi societas, ibi ius, Warszawa 2016.

Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, LexisNexis, Warszawa 2008.

Chałubińska- Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Chałubińska- Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Chudziński E. (red.) Słownik wiedzy o mediach, Wydawnictwo Park Edukacja, Bielsko- Biała 2009.

Czarny -Drożdżejko E., Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz. LexisNexis, Warszawa 2014.

Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Dobosz I., Konwergencja a prawne ramy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (w:) Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Ferenc – Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Gierula M.(red.) Współczesny dziennikarz i nadawca, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2006.

Godzic W.(red.) Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Karpowicz J., Autor-wydawca, Poradnik prawa autorskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2009.

Klafkowska- Waśniowska K. Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Kononiuk T., Michalski B., Problemy prawne zawodu dziennikarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.

Kosmus B., Kuczyński G., Prawo prasowe : komentarz , Wydawnictwo C. H. Beck , Warszawa 2013.

Lis W., Husak Z., Wiśniewski P., Prawo prasowe. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.

Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

Orlik K.(red.) Prawo prasowe, Postępowania sądowe w sprawach prasowych, C.H.Beck, Warszawa 2017.

Orżewski W., Wydawca i prawo, Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz, Warszawa 2009.

Piątek S. (red.) Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz. C.H.Beck, Warszawa 2014.

Sobczak J., Prawo prasowe, Warszawa 2008.

Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze 2001.

Socha R., Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy. LexisNexis, Warszawa 2008.

Wojnarowski A., Prawne i finansowe podstawy europejskiej koprodukcji filmowej, Łódź 2009.

Obowiązuje znajomość następujacych aktów prawnych:

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Obowiązuje znajomość również wybranych przepisów z następujacych aktów prawnych :

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016r. o Radzie Mediów Narodowych;

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

oraz aktów wykonawczych w zakresie odpowiadającym omawianej problematyce polskiego prawa mediów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Student ma obowiązek przyswoić podstawową wiedzę z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Student ma obowiązek przyswoić podstawową wiedzę z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student ma posiąść wiedzę z zakresu polskiego prawa mediów na tle porównawczym.

4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Dla uzyskania zaliczenia z ćwiczeń konieczne jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), analiza wyroku sądowego, rozwiązanie kazusu, zaprezentowanie referatu oraz przygotowanie pracy pisemnej na temat wskazany przez koordynatora przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i funkcje prasy.

2. Dziennikarz-definicja z ustawy prawo prasowe.

3.Materiał prasowy -definicja z ustawy prawo prasowe.

4. Tytuł prasowy i jego ochrona.

5.Redaktor.

6. Redaktor naczelny w ustawie prawo prasowe.

7. Redakcja.

8.Kolegium redakcyjne.

9. Rada redakcyjna.

10. Wydawca; wydawanie jako działalność gospodarcza.

11. Dzienniki i czasopisma – rejestracja, zawieszenie wydawania, ustanie warunków formalnych wydawania.

12. Impressum.

13. Stopka redakcyjna.

14. Wydawnicze znaki informacyjne.

15. Sprostowania.

16. Publikacja komunikatów i ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń, uchwał i zarządzeń.

17. Publikacja orzeczeń oraz ogłoszeń sądu lub innego organu państwowego.

18. Publikacja listów gończych.

19. Reklama prasowa - publikacja reklam i ogłoszeń w przepisach prawa prasowego;

20. Reklama w radiu i telewizji- zakazy i ograniczenia dotyczące treści reklam.

21.Sponsoring.

22.Telesprzedaż.

23.Lokowanie produktu.

24. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

25.Rada Mediów Narodowych.

26. Nadawca i nadawca społeczny.

27. Usługa medialna i jej dostawca.

28. Program, program wyspecjalizowany. Rozpowszechnianie a rozprowadzanie programu.

29.Audycja wytworzona w języku polskim,

30. Audycja europejska.

31.Producent, producent niezależny.

32. Ograniczenia nadawców w zakresie treści i zawartości programów radiowych i telewizyjnych.

33. Obowiązek przechowywania audycji i innych przekazów.

34. Nadawcy publiczni: zadania jednostek publicznej radiofonii i telewizji, misja.

35. Nadawcy publiczni -struktura wewnętrzna.

36. Nadawcy publiczni -opłaty abonamentowe.

37. Nadawcy komercyjni - organ właściwy do wydawania koncesji, ograniczenia podmiotowe przy wydawaniu koncesji na rozpowszechnianie programów.

38. Nadawcy komercyjni- procedura koncesyjna, opłaty, wygaśnięcie prawa do rozpowszechniania programu.

39.Programy rozprowadzane (rozdział 6 ustawy o radiofonii i telewizji).

40. Programy rozpowszechniane w systemie teleinformatycznym.

41. Audiowizualne usługi medialne na żądanie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- analizowanie orzeczeń sądowych zapadłych w sprawach prasowych,

- rozwiązywanie kazusów- hipotetycznych stanów faktycznych związanych z naruszeniem prawa mediów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 241
Agnieszka Grzesiok-Horosz 30/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 241
Agnieszka Grzesiok-Horosz 30/30 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 241
Agnieszka Grzesiok-Horosz 19/30 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 241
Agnieszka Grzesiok-Horosz 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.