Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu socjologa 05-SO-S1-EZS
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wns/course/view.php?id=73#section-3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

J. Hołówka, Etyka w działaniu

M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności

J. Hartman, Etyka! Poradnik dla grzeszników

Moralność i profesjonalizm: spór o pozycję etyk zawodowych / red. Włodzimierz Galewicz

Wiesław Mysłek, Etyka zawodowa. Uwarunkowania. konteksty. Zastosowania

B. Bittner, J. Stępień, Wprowadzenie do etyki zawodowej

Zagadnienie etyki zawodowej, red. A. Andrzejuk,

Jerzy Szacki, Wokół etyki polskiego humanisty, „Nauka” nr 3, 2010, s. 51 – 57

Witold Jedynak, Wybrane zagadnienia etyki zawodowej socjologa, „Roczniki Nauk Społecznych” tom 6 (42), nr 2, 2014.

Etyka w administracji publicznej / Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski

Czy etyka się opłaca? : zagadnienia etyki biznesu / Czesław Porębski

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Śląskiego

Misja UŚ

Kodeks etyki studenta UŚ

Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Kodeks etyki socjologa

Kodeks pracownika administracji państwowej

Kodeks etyki reklamy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin jest ustny. W sali jest obecnych jednocześnie 4 studentów – jeden odpowiada, reszta przygotowuje swoje wypowiedzi. Student losuje dwie kartki z zagadnieniami, z nich wybiera zagadnienie, które mu bardziej odpowiada. Ma 10 minut na skomponowanie odpowiedzi, może ją sobie naszkicować na luźnej kartce; nie korzysta już z żadnych przyniesionych materiałów. Odpowiedź ma być przekazaniem głównych rysów wykładowego ujęcia danego zagadnienia, nie będę wymagane szczegółowe informacje.

Technika wypowiedzi.

Najważniejsze, żeby student wypowiadał się ze zrozumieniem, żeby nieznający zagadnienia słuchacz mógł z tej wypowiedzi zagadnienie poznać. Należy zdecydowanie unikać wypowiedzi mechanicznie powtarzających zapamiętane zwroty.

Wypowiedź powinna być odpowiednio obszerna i bogata – należy unikać zbyt krótkich wypowiedzi.

Wypowiedź powinna być spójna, to jest taka, w której poszczególne zdania łączą się ze sobą „spajając się” w jakąś logiczną całość. Zdecydowanie mniejszą wartość ma wypowiedź polegająca na przypominaniu sobie niezwiązanych ze sobą zapamiętanych poszczególnych fragmentów jakiejś teorii.

Wypowiedź powinna bezpośrednio przedstawiać wylosowane zagadnienie. Nie będzie czasu na obszerny wstęp, na przykład szczegółowe przedstawianie życiorysu i całości teorii danego filozofa.

Oceny uzyskane z aktywności w części dyskusyjnej wykładu będą rzutowały pewne światło na ocenę z egzaminu, jednak decydujące znaczenie będzie miała jakość wypowiedzi na samym egzaminie.

Studenci, którzy będą mieli co najmniej 75% obecności na wykładach, za swoją postawę zostaną uhonorowani podniesieniem przypadającej im oceny o 0,5 stopnia. Studenci, którzy nie spełniają tego warunku, nie mają w niczym ograniczonej możliwości uzyskania wysokich stopni włącznie z oceną bardzo dobrą.

W przypadku wypowiedzi studenta niezyskującej pozytywnej oceny, bez wpisywania tej oceny do indeksu dam studentowi jednokrotną możliwość poprawy w innym od razu wyznaczonym terminie. Przy drugim podejściu studenta już będę wpisywał każdą należną ocenę. Ocena z modułu będzie średnią ważoną ocen zaliczeniowej i z egzaminu. Bardziej waży ocena z egzaminu.

Zakres tematów:

ETYKA OGÓLNA

Spór obiektywizmu z subiektywizmem w rozumieniu etyki.

Metoda dialektyczna w etyce.

Słabość i siła etyki w życiu prywatnym i społecznym

ETYKA ZAWODOWA

Specyfika norm, nakazów i zakazów w etyce zawodowej.

ETYKA ZAWODU SOCJOLOGA

Kodeks etyczny studenta UŚ a praktyka studiowania.

Misja UŚ i Kodeks nauczyciela a praktyka nauczania.

Etyka pracownika administracji.

Etyka biznesu. . Idee zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podstawowe zasady reklamy według Kodeksu Etyki Reklamy.

Metody dydaktyczne:

Podstawową zasadą pracy jest chęć pracy. Chęć pracy ma duży związek chęcią życia w ogóle. Do chętnego słuchania wykładów i chętnego udziału w dyskusjach serdecznie namawiam. Sam też będę się starał chętnie prowadzić z Państwem zajęcia.

Dla lepszego kontaktu między wykładowcą a studentami czas wykładu zostaje podzielony na dwie części: 60 minut wykładu właściwego, 30 minut dyskusji nad wybranymi zagadnieniami. Wypowiedzi studentów są na bieżąco oceniane, ułatwią wystawienie oceny na egzaminie.

Zgodnie z regulaminem obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, przy czym znajomość treści wykładów jest obowiązkowa. Stąd studentom jednak zalecana jest obecność na wykładzie.

W przypadku nieobecności student na bieżąco na konsultacjach zdaje przyswojenie zagadnień z opuszczonego wykładu. Aby możliwe było stwierdzenie nieobecności prowadzona jest lista obecności. Fakt nieobecności nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, jedynie służy mobilizacji do bieżącego zapoznawania się z treściami wykładów.

Treści wykładów są publikowane na internetowej stronie przedmiotu na portalu Centrum Kształcenia na Odległość UŚ/WNS/socjologia/Piotr Skudrzyk

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala sala sympozjalna 2
Piotr Skudrzyk 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.