Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny RP W3-BM-S1-SPRP19
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Antoszewski A., System polityczny RP, Warszawa 2012.

Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Zakamycze 2002.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006.

Glajcar R., Migalski M. (red.), Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium politologiczne, Warszawa 2006.

Glajcar R., Okrzesik J., Wojtasik W., Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie. Bielsko-Biała 2006.

Godlewski T., Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele, Toruń 2005.

Kuciński J., Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.

Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.

Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny, Warszawa 2006.

Skrzydło W. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia rozpoczynają się wejściówką (krótki sprawdzian wiedzy) z zagadnień, które zostały omówione na wcześniejszych zajęciach.

• W trakcie ćwiczeń studenci indywidualnie bądź w mniejszych grupach dokonują analizy problemów z zakresu praktyki politycznej, w oparciu o posiadaną wiedzę i znajomość sposobów analizy funkcjonowania systemu politycznego.

• Na ostatnich zajęciach w semestrze studenci piszą kolokwium zaliczeniowe, obejmujące całość materiału objętego ćwiczeniami. Pytania (od 4 do 6) mają na celu sprawdzenie wiedzy, a także umiejętności analizowania zjawisk i procesów politycznych zachodzących w polskim systemie politycznym.

Zakres tematów:

1. Źródła prawa konstytucyjnego. Konstytucyjny system źródeł prawa

2. Aplikacja zasad współczesnych demokracji w III RP

3. Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela

4. Instytucje demokracji bezpośredniej w teorii i polskiej praktyce politycznej

5. Partie polityczne i ewolucja polskiego systemu partyjnego po 1989 roku

6. Systemy wyborcze w Polsce

7. Struktura i podstawowe funkcje parlamentu. Partie a wewnętrzna organizacja parlamentu. Status prawny posłów i senatorów. Zgromadzenie Narodowe

8. Proces legislacyjny

9. Rola i znaczenie Prezydenta RP w systemie organów państwowych (analiza kompetencji i praktyki ustrojowej)

10. Rada Ministrów – spoób powoływania, skład, kompetencje, tryb funkcjonowania, odpowiedzialność. Pozycja polityczna Prezesa Rady Ministrów

11. Kompetencje organów egzekutywy w kontekście bezpieczeństwa państwa

12. Władza sądownicza w Polsce – zasady systemowo-polityczne, struktura, kompetencje.

13. Organy kontrolne (Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) – skład, kompetencje, znaczenie dla funkcjonowania systemu politycznego

14. Stany nadzwyczajne

Metody dydaktyczne:

W trakcie ćwiczeń prowadzona będzie rozmowa moderowana z wykorzystaniem metody problemowej umożliwiającej aktywizowanie studentów w postaci analizy przykładów z praktyki politycznej.

Na zajęciach prowadzone będą także analizy danych empirycznych przy wykorzystaniu baz danych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 339
Łukasz Wielgosz 32/33 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 339
Łukasz Wielgosz 33/33 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 147
Rafał Glajcar 34/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)