Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czynności kognitywne układu nerwowego W1-KO-S2-05
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Kalat J.W.: Biologiczne podstawy psychologii. WN PWN, Warszawa, 2006

• Longstaff A.: Krótkie wykłady. Neurobiologia. WN PWN 2006. (lub wcześniejsze edycje).

• Martin Neil G.: Neuropsychologia. WL PZWL, Warszawa, 2001.

• Sadowski B. J.: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN 2001

lub

Sadowski B., Chmurzyński J.: Biologiczne mechanizmy zachowania. PWN 1989.

• Zimbardo Ph., Gerrig R.J.: Psychologia i życie. WN PWN 2011 lub inne wydania

Także: Miesięczniki: Wiedza i Życie, Świat Nauki, Świat Wiedzy, Charaktery, Polityka - szczególnie numery specjalne poświęcone badaniom mózgu

Strony internetowe, m.in.

• http://www.thehumanbrain.info

• http://thebrain.mcgill.ca/

• http://ovilab.net/neuronify/

Oraz szczegółowe pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących ćwiczenia laboratoryjne

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach jest warunkiem zaliczenia. W trakcie zajęć prowadzący sprawdza wiedzę studentów w formie krótkich testów pisemnych lub kierowanej dyskusji – pytań otwartych. Dopuszczalne są krótkie (2-5 minut) formy referatowe na wybrany temat przygotowywane samodzielnie przez studentów, podlegające ocenie grupy i prowadzącego (skala oceny: 2-5; konieczne uzgodnienie tematu i zakresu z prowadzącym i uzyskanie akceptacji). Obligatoryjne wykonywanie sprawozdań i protokołów prowadzonych doświadczeń i zapisów z dyskusji. Jako minimum – uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich sporządzonych protokołów (maksimum 5). Ocena końcowa jako średnia arytmetyczna z wszystkich zadań i form aktywności: protokołów doświadczeń, protokołów dyskusji, oceny za prezentacje referatów, udziału w kierowanej dyskusji weryfikującej wiedzę.

Zakres tematów:

Moduł I: Ćwiczenia konwersatoryjno-eksploracyjne:

Moduł - interaktywny (z wykorzystaniem materiałów z Zarysu Neurobiologii (PiPS) i Zarysu Neurokognitywistyki dla II r Lic.)

Proponowane ćwiczenia

• Mechanizmy i modele depolaryzacji: modele internetowe i autorski model w Excelu.

• Modele sieci neuronalnych.

• Neurochemia i neurofarmakologia – interaktywne wyszukiwanie i interpretacja danych - ćwiczenie ze stroną University McGill nt. neurochemii.

• Elementy teorii informacji: - obliczenia ilości informacji w wybranych systemach wg Hartleya i Shannona, ocena redundancji (np. na przykładzie fragmentu skopiowanego tekstu)

• Tachistostoskop

• Rodzaje pamięci i badanie własności pamięci - test Jacobsa i test na pamięć ikoniczną

Schemat wykonania ćwiczenia:

"proszę wyjaśnić mechanizm zjawiska i sprawdzić jego własności na modelu"

Moduł II: Ćwiczenia konwersatoryjno-eksploracyjne:

„Wybrany problem neurokognitywny – analiza podstaw, wyszukiwanie źródeł i formułowanie tez”

Postepowanie: praca w podgrupach tematycznych, wyszukiwanie danych, analiza i prezentacja danych, dyskusja krytyczna

Etapy: analiza stanu wiedzy dotyczącej wybranego zagadnienia neurokognitywnego (zestaw problemów dla grup roboczych podany przez prowadzącego)., formułowanie warunków definiujących problem, tworzenie definicji operacyjnej, propozycje testów, konfrontacja ze źródłami, sporządzenie protokołu – zapisu rozwiązania problemu.

Moduł III: Przykładowe testy kognitywne

Wykonywane zajęcia praktyczne (do wyboru prowadzącego w ramach proponowanego pakietu):

1. Test oceny nachylenia linii, 2. Test preferencji sylwetki, 3. Testy rozwoju moralnego, 4. Testy na ToM, 5. Badanie reakcji na bodźce emocjonalne i bodźce estetyczne z użyciem prostych technik aparaturowych (np. RSG, EOG)

W czasie trwania ćwiczeń przewiduje się wykonanie testów, przeprowadzenie podstawowych analiz statystycznych oraz omówienie wyników w odniesieniu do wiedzy teoretycznej.

Opcjonalnie: wykonanie podstawowych pomiarów antropometrycznych poprzedzonych krótkim wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym zasad pomiaru i punktów antropometrycznych.

Moduł IV i V: Elementy biorobotyki

Podstawy budowy i programowania robotów w oparciu o działanie organizmów żywych (do wyboru prowadzacego: a) wprowadzenie do systemu mindstorm (budowa i programowanie prostych robotów), b) symulacja wybranych zachowań organizmów żywych, np. zachowań: eksploracyjnych, zachowań konsumacyjnych, społecznych, agresywnych/terytorializmu

Moduł VI: Etologia eksperymentalna owadów (moduł opcjonalny do wyboru przez prowadzącego)

Prezentacja i wykonanie doświadczeń badających, np. aktywność dobową, konsumpcje, agresję, zachowania godowe, wybór zasobów,, preferencja miejsca geotaksja, repelencja/atraktancja, paradygmat antennal pointing

w tym m.in.

- test otwartego pola, - labirynt, - analiza motoryczności na podstawie istniejących nagrań, - analiza tempa rozwoju na podstawie istniejących obrazów żerowania

Moduł VII: Analiza materiałów internetowych na temat behawioru i procesów kognitywnych u człowieka i zwierząt (moduł opcjonalny – o charakterze małego projektu do wyboru przez prowadzącego)

Warunkiem przeprowadzenia ćwiczeń jest zgromadzenie przez zainteresowanych studentów materiału (zrzutów dokumentacji filmowej z Internetu) do zespołowej analizy i przedstawienie projektu analizy prowadzącemu na tydzień przed zajęciami. Możliwe jest wykorzystanie jako źródeł filmów popularnonaukowych na powyższe tematy.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium oraz wykonywanie prostych laboratoryjnych doświadczeń biologicznych oraz symulacji i modeli procesów biologicznych. Praca z kartą i protokołem pracy podczas zajęć. Próby samodzielnego projektowania rozwiązań wybranych problemów.

Ćwiczenia praktyczne prezentują wybrane elementy treści programowych. Jako metody pracy stosowana będzie: obserwacja, doświadczenia z możliwością wykonania obliczeń, tworzenie i analiza modeli lub użycie istniejących dostępnych modeli, rozwiązywanie zadań problemowych, ankiety wykonywane przez studentów oraz wyszukiwanie i weryfikacja danych w źródłach. W trakcie zajęć pożądane jest użycie środków komunikacji internetowej: laptopów lub smartfonów (optymalnie 1 na dwie osoby). Praca własna – z podręcznikami i internetowymi źródłami danych, służy przygotowaniu się do ćwiczeń oraz tworzeniu schematów i zestawień, wykorzystywanych na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 304
Agnieszka Babczyńska 13/20 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 304
Alina Kafel 0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.