Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rewolucje polityczne W3-BM-N2-RP19
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Arendt Hannah, O rewolucji, Czytelnik, Warszawa 2003.

Chodak Jarosław, Teoria rewolucji w naukach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

O rewolucji. Obraz radykalnej zmiany społecznej, red. Krzysztof Brzechczyn, Marek Nowak, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2007.

Szczepański Jan, Reformy, rewolucje, transformacje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i oprac. Jerzy Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.

Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, [T.2], wybór i oprac. Jerzy Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998

Metody i kryteria oceniania:

Na początku ćwiczeń prowadzący może przeprowadzać krótkie pisemny sprawdzian wiedzy (kartkówki), obejmujący kilka pytań wymagających zwięzłych odpowiedzi (np. scharakteryzuj cechy sytuacji rewolucyjnej). Zaliczenie tej krótkiej pracy wymaga zapoznania się i przyswojenia wiedzy zawartej w literaturze. Oceniane jest przez prowadzącego na zaliczenie bądź niezaliczenie (bez oceny wg standardowej skali).

Ocena wszystkich form weryfikacji efektów kształcenia odbywa się wg skali akademickiej i jest dokonywana regularnie podczas zajęć, a także na samym końcu odbywa się weryfikacja finalna zdobytej wiedzy i umiejętności (kolokwium). W największym stopniu kładziony jest nacisk na wiedzę a dopiero w dalszej kolejności na umiejętności i kompetencje. Ocena procentowa prac pisemnych kształtuje się następująco:

100-90% - bardzo dobry (A)

89-80% - dobry plus (B)

79-70% - dobry (C)

69-60% - dostateczny plus (D)

59-50% - dostateczny (E)

49%> niedostateczny (F, FX)

Zakres tematów:

1. Rewolucja jako przedmiot badań nauk społecznych. Klasyczne teorie rewolucji (Karol Marks - walka klasowa i rewolucja, Alexis de Tocqueville - dawny ustrój i rewolucja)

2. Teorie rewolucji w perspektywie modernizacyjnej (Chalmers Johnson - rewolucja i system społeczny; Neil J. Smelser - teoria zachowań zbiorowych; Samuel P. Huntington - porządek polityczny w zmieniających się społeczeństwach; James C. Davies - hipoteza krzywej "J"; Raymond Tanter i Manus Midlarsky - teoria rewolucji; Jeames Geschwender - teoria ruchów społecznych i rewolucji; Ted Robert Gurr - dlaczego ludzie się buntują?).

3. Początki studiów rewolucji w ramach socjologii historycznej (Charles Tilly - od mobilizacji do rewolucji; Theda Skocpol - państwa i rewolucje społeczne). Koncepcje rewolucji inspirowane teorią racjonalnego wyboru (Gordon Tullock - paradoks rewolucji; Morris Silver - rewolucja polityczna i represje)

4. W kierunku wielopoziomowej teorii rewolucji (John Walton - rebelie narodowe w Trzecim Świcie; Farideh Farhi - teoria rewolucji w Iranie i Nikaragui; Jack A. Goldstone - rewolucje i rebelie nowoczesności; Timothy P. Wickham-Crowley - teoria rewolucji w Ameryce Łacińskiej; John Foran - teoria rewolucji społecznych w Trzecim Świecie; Jeff Goodwin - państwa i ruchy rewolucyjne w latach 1945-1991).

5. Współczesne rewolucje polityczne - studium przypadków.

Metody dydaktyczne:

Student powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i dodatkowo na poszczególne ćwiczenia powinien również przeczytać stosowne fragmenty literatury dodatkowej. Studiowanie powinno polegać na analizie tekstów podręczników i artykułów, krytycznym ustosunkowaniu się do proponowanych ujęć, a także sporządzaniu pomocnych w późniejszym powtarzaniu notatek. Lektura pozycji naukowych, ale również tekstów prawnych i publicystycznych powinna ułatwiać ćwiczenie kompetencji językowych, które student winien

weryfikować np. poprzez symulowanie wystąpień publicznych. Oprócz części podającej (wykład akademicki, prezentacje) zastosowana będzie praca samodzielna studenta w postaci prezentacji wybranych zagadnień samodzielnie przez studentów. W trakcie prowadzenia zajęć wykorzystywane będą np. metody aktywizujące w postaci burzy mózgów, czy debat (np. Czy można było uniknąć tej rewolucji?”) świadczące o zdobytej przez studentów wiedzy i umiejętnościach. Prowadzący na pozostałych zajęciach prowadzi dyskusję moderowaną, w takcie której także może sprawdzać stopień

opanowania wiedzy i umiejętności. Oprócz tego studenci samodzielnie opracowują zadane przez prowadzącego zagadnienia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 212
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.