Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne PM-1: Problemy społeczne w mieście W3-PD-S2-SP-PM1-PSM
seminarium (S) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Czekaj, M. Zawartka-Czekaj, Problemy społeczne, mapy badawcze, planowanie społeczne – perspektywa smart city, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 243/2015, s. 34-49,

J. Wódz, Badanie problemów społecznych w mieście – od tradycji chicagowskiej po współczesne inspiracje, w: Szkoła chicagowska w socjologii, (red.) K. Wódz, K. Czekaj, Katowice – Warszawa 1992, s. 67-73.

R. Deka, Readaptacja społeczna skazanych jako jeden z warunków bezpieczeństwa społeczności lokalnych, w: Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych, red. P. Frąckowiak, M. Szykut, Toruń 2017.

W. Kozek, Bezrobocie jako zjawisko społeczne, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XXI XXI wieku. Wydanie nowe, red. M. Marody, Warszawa 2007.

M. Magdziak, Miasto dostępne dla osób starszych, „Studia KPZK”, nr 176/2017.

M. Misiewicz, Miasto przyjazne niepełnosprawnym?, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr II/2014(11).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność, każda następna nieobecność wymaga zaliczenia materiału),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość treści lektur, udział w dyskusji),

- pozytywna ocena przygotowanego i wygłoszonego referatu/prezentacji.

Na ocenę końcową seminarium składają się dwa elementy:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – w przypadku znaczącej aktywności istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o połowę stopnia;

- przygotowanie i wygłoszenie referatu/prezentacji.

Referat/prezentacja z dyskusją sprawdza wiedzę merytoryczną przekazaną w ramach seminarium, jak również efekty pracy własnej studenta, polegającej na samodzielnym opracowaniu wybranego problemu społecznego pojawiającego się w mieście.

Referat jest oceniany według skali: 2 (niedostateczny) – 5 (bardzo dobry). W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej praca musi zostać poprawiona i ponownie przedstawiona wykładowcy.

Tematy referatów/prezentacji są związane z zagadnieniami poruszanymi na kolejnych zajęciach i przydzielane są na pierwszym spotkaniu. Referaty przygotowywane są przez zespoły 3-4-osobowe. Wszyscy członkowie zespołu powinni wziąć aktywny udział zarówno w przygotowaniu, jak i prezentowaniu zebranego materiału. Czas prezentacji powinien wynosić od 40 do 50 minut (w zależności od liczby referentów oraz obszerności prezentowanego materiału).

Referat powinien być przygotowany i zaprezentowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (w programie Power Point lub odpowiednim). Prowadzący zajęcia powinien otrzymać zarówno elektroniczną, jak i wydrukowaną wersję referatu. Dodatkowo wersja elektroniczna referatu powinna zostać udostępniona pozostałym studentom w grupie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki socjologii problemów społecznych

2. Diagnoza i pomiar problemów społecznych w mieście

3. Problem społecznej readaptacji skazanych

4. Bezrobocie jako problem w mieście

5. Sytuacja osób starszych w mieście

6. Problemy osób niepełnosprawnych w mieście

7. Prostytucja jako problem społeczny

Metody dydaktyczne:

Seminarium prowadzone z wykorzystaniem:

- dyskusji moderowanej w oparciu o lekturę tekstów zaczerpniętych z podręczników, mająca na celu ukazanie szerokiego kontekstu omawianych zagadnień;

- referatów/prezentacji przygotowanych przez studentów, które mają na celu pogłębienie wiedzy w oparciu o literaturę uzupełniającą.

Podczas zajęć dydaktycznych wykorzystywane będą bazy danych, jak również prowadzone będą analizy danych empirycznych.

Praca własna studenta polegająca na:

- samodzielnym pogłębianiu wiedzy dotyczącej omawianych problemów społecznych dostępnej w literaturze przedmiotu;

- analizie notatek z zajęć kontaktowych;

- przygotowaniu referatu/prezentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 232
Agata Zygmunt 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.