Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia funkcjonalna układu nerwowego W1-KO-S1-09
Laboratorium (L) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

ćwiczenie 1:

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 1 PWN. Warszawa, strony: 227-240

ćwiczenie 2:

Zabel M. 2013, Histologia Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, Elsevier Urban & Partner, strony: 123 - 137

ćwiczenia 3 – 7:

Gołąb B. K., 2012 Podstawy anatomii człowieka, wyd.2, PZWL Warszawa

Netter F. H. 2015. Atlas anatomii człowieka Nettera - polskie mianownictwo anatomiczne, red. wyd. pol. Janusz Moryś, wyd.2 Urban & Partner, Wrocław

Czechowicz K., 1993.Zarys anatomii człowieka z elementami antropologii, wyd. 2, Uniwersytet Śląski Katowice,

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność studentów na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W trakcie realizacji treści modułu student może opuścić tylko jedne zajęcia laboratoryjne. Nie ma możliwości „odrabiania“ zajęć w innym terminie.

W przypadku kolejnej nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0) z kolokwium i pracy ciągłej.

2. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych (pisemnie) przyczyn życiowych opuścił więcej niż jedne zajęcia może indywidualnie starać się o dopuszczenie do poprawkowego kolokwium z całości materiału. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma ona charakter ostateczny.

3. Student jest zobowiązany być przygotowanym na bieżąco do zajęć zgodnie z programem wywieszonym na tablicy ogłoszeń (patrz postanowienia ogólne punkt 1) i w oparciu o literaturę podaną przez prowadzących zajęcia.

4. Na zajęciach laboratoryjnych student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału teoretycznego z zakresu bieżącego tematu (patrz postanowienia ogólne punkt 1). Każde kolokwium oceniane jest w skali punktowej 0 - 5, gdzie za każde z 5 pytań można uzyskać maksymalnie 1 punkt. Na podstawie sumy punktów uzyskanych na kolokwium wystawiana jest ocena według skali: bdb – (4,75 – 5,0pkt.); +db – ( 4,5pkt.); db - (4,25 – 4,0pkt.); +dst – (3,75 – 3,5pkt.); dst - (3,25 – 3,0pkt.); ndst - (0 – 2,75pkt.). Wyniki ogłaszane są na kolejnych zajęciach. Ocena końcowa z materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

5. Student, który uzyskał z materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach niedostateczną ocenę końcową, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,58 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

6. W trakcie zajęć laboratoryjnych student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych. Praca studenta na każdym z zajęć oceniana jest w skali punktowej 0 do 1, ze skokiem co 0,25 punktu gdzie 0 oznacza błędnie wykonane polecenia zawarte w instrukcji do zajęć lub pracę niesamodzielną. Na podstawie sumy uzyskanych punktów wystawiana jest ocena końcowa umiejętności praktycznych według skali: bdb – (6,5 – 7pkt.); +db – (6– 6,25pkt.); db - (5,5 – 5,75pkt.); +dst - (5– 5,25pkt.); dst – (4– 4,75pkt.); ndst - (0 – 3,75pkt.).

7. Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest pozytywne zaliczenie materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych.

8. Uzyskanie z zajęć laboratoryjnych oceny bardzo dobrej (5,0) oraz obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych skutkuje zwolnieniem ze sprawdzianu z treści omawianych na wykładach oraz przepisaniem oceny z laboratorium

Zakres tematów:

Neurulacja i różnicowanie mózgowia; Tkanka nerwowa i tkanka glejowa; Budowa i funkcje kresomózgowia; Budowa i funkcje międzymózgowia i śródmózgowia; Budowa i funkcje mostu, rdzenia przedłużonego i móżdżku

Budowa i funkcje rdzenia kręgowego; Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 0-11
Natalia Jarosz 12/12 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 0-11
Magdalena Kowalska 14/12 szczegóły
3 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala 0-11
Łukasz Chajec 12/12 szczegóły
4 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala 0-11
Magdalena Kowalska 13/12 szczegóły
5 każdy piątek, 17:15 - 18:45, sala 0-11
Łukasz Chajec 8/12 szczegóły
6 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 0-11
Natalia Jarosz 6/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.