Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy i metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 12-PE-WIP-N1-4PMZEW
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamek I., Pedagogika wczesnoszkolna. Kraków 2016.

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1997.

Adamek I., Zbróg Z. (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

Andrukowicz W, Edukacja integralna. Kraków 2001.

Bereźnicka F., Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2009.

Bubis B., Czesak A., Wartości w programach nauczania. „Życie Szkoły” 2003/2.

Denek K.: O nowy kształt edukacji. Toruń 1998.

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

Dymara B., Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

Jakóbowski J., Jakubowicz-Bryx A., (red.), Integracja w edukacji. Dylematy teorii praktyki. Bydgoszcz 2002.

Jarosz E., Wysocka E.: Obszary, metody i środki diagnozy w pracy nauczyciela wobec wymagań współczesności. Cz. 1. Podstawowe zagadnienia, problemy i treści diagnozy szkolnej (próba systematyzacji), [w:] K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław 2004.

Klus-Stańska D., Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III. Warszawa 1990.

Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. 2004.

Oelszlaeger - Kosturek B., Nauczyciel. Teoretyczno - empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Galeria, Cieszyn 2015.

Oelszlaeger - Kosturek B., Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B., Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. W: B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek et al., Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Cieszyn 2015.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (2014)

Pregler A., Wiatrak E., Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport badań OBUT 2011. Warszawa 2011.

Sowińska H., Michalak R. (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Kraków 2004.

Szuścik U., Oelszlaeger-Kosturek B. (red.), Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, t. I i II. Katowice 2014.

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003.

Zelonka M., Wróbla T., Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Podstawa programowa MEN.

Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczenia podręczników i programów do użytku szkolnego.

Literatura uzupełniająca:

Bałachowicz J., Kowalska A.(red.), Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny – perspektywy – potrzeby. Warszawa 2006.

Denek K., O nowym kształcie edukacji. Toruń 1998.

Duraj - Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, modernizacja teorii i praktyki, Wydawnictwo Impuls. Kraków 1998.

Jaroni E., Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2008.

Klus-Stańska D., szatan E., Bronk D. (red.), Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Gdańsk 2006.

Kujawiński J., Metody i formy edukacji i samoedukacji wczesnoszkolnej. „Życie Szkoły” 1997/10.

Kościowa M., (1991), Moje metody pracy w klasie pierwszej. Warszawa.

Radwiłowiczowa M., Morawska Z., Metody nauczania początkowego. Warszawa 1986.

Skrzypczak J., Metody i narzędzia oceny podręczników szkolnych. „Życie Szkoły” 1996/2.

Sterna D., Uczę (się) w szkole, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa 2014.

Sterna D., Ocenianie kształtujące w praktyce, Centrum Edukacji Obywatelskiej,

Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009.

Żytko M., Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów. Warszawa 2010.

Publikacje z serii:

Dziecko w świecie…, pod. Red. B. Dymary (i in.)

Edukacja małego dziecka…, pod red. U. Szuścik, E. Ogrodzkiej-Mazur (i in.)

Podręczniki dla klas I-III

Programy edukacyjne dla klas I-III

Czasopisma pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: praca pisemna

Zaprojektowanie tygodniowego cyklu zajęć dla klasy I-III w oparciu o wybrany program edukacyjny ( z wykorzystaniem elementów strategii w ocenianiu kształtującym)– praca w parach, przedstawienie projektu w formie prezentacji multimedialnej, wykładu, pracy pisemnej i ćwiczeń warsztatowych.

Kryteria oceny:

Ocenie będzie podlegać rzeczowe, merytoryczne, wyłożenie tematu, ogólne zaangażowanie w pracę grupy, bezpośredni wkład w realizację powierzonego zadania. Udział w dyskusji nad wystąpieniami pozostałych osób w grupie, aktywność oraz obecność na zajęciach.

Przebieg i proces weryfikacji:

Prezentacja multimedialna jest prezentowana na forum grupy ćwiczeniowej. Czas prezentacji 20-30 minut. Ocena za wykonanie prezentacji multimedialnej jest ostatecznie podana po realizacji wszystkich prezentacji w grupie ćwiczeniowej.

Zakres tematów:

Podstawa programowa – analiza krytyczna pod kątem możliwości rozwijania potencjału uczenia się dziecka i możliwości organizowania środowiska, które będzie miło sprzyjający wpływ na wszechstronny rozwój ucznia..

Paradygmaty edukacyjne we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej.

Podstawowe założenia kształcenia zintegrowanego.

Ocenianie osiągnięć dziecka w młodszym wieku szkolnym. Znaczenie i rola oceny opisowej.

Ocenianie kształtujące jako dobra alternatywna dla tradycyjnego modelu nauczani w edukacji wczesnoszkolnej.

Klasyfikacja metod kształcenia. Metody zalecane w edukacji wczesnoszkolnej. Aktywizujące metody kształcenia w klasach I-III.

Funkcja, rola, rodzaje podręcznika. Analiza elementarza.

Integracja treści kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej:edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, techniczna, zdrowotna.

Trudności nauczyciela i ucznia w edukacji zintegrowanej.

Metody dydaktyczne:

zbiorowa zróżnicowana, praca w grupach, analiza tekstu, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:15, sala 105
Sylwia Ryszawy 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)