Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie współpracy transgranicznej i jej finansowanie 12-PE-AR-S1-8PWT
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Adamišinová, B. Rejman, Kultura jako atrybut człowieka i miara człowieczeństwa, W: P. Borza, K. Rejman, W. Błażejewski, B. Rejman (red.): Edukacja międzykulturowa- idee, koncepcje, inspiracje, Jarosław 2018, Wydawnictwo PWSTE, ss. 9-21.

Baron R., Wokół stereotypów Czechów i Polaków. „Wschodnioznawstwo”, 2008, nr 2.

Ciok S., Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010a.

Dołzblasz S., Raczyk A., Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej – przykład Polski. „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, nr 3.

Gorzelak G., Krok K. (red.). Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Herman A., Euroregion Śląsk Cieszyński jako przykład współpracy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem lat 2007-2013. „Konteksty Społeczne”, 2015, nr 2.

Hubert-Brzezińska, Olszówka A., Edukacja międzykulturowa. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2008.

A. Kożyczkowska, Pogranicze jako artefakt (homogenicznego) centrum: kontekst geopolityczny, ekonomiczno-kulturowy i symboliczny. „Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej” 2010, nr 2, ss.35-55.

Nikitorowicz, J., Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1995.

Perkowski M. (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne. Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010.

Metody i kryteria oceniania:

PROJEKT INDYWIDUALNY

Student potrafi zaprezentować wybrany projekt transgraniczny prowadzony w poszczególnych Euroregionach dla wybranej grupy adresatów w odniesieniu do własnych zainteresowań

PROJEKT GRUPOWY

Student potrafi współdziałać w zespole przygotowującym projekt transgraniczny, zawierający komponenty i zasady oddziaływania transgranicznego, opis celów, potrzeb i problemów, które rozwiązuje z wykorzystaniem potencjałów zagranicznych partnerów. Student potrafi również w ramach działań zaprojektować realny budżet i harmonogram działań kluczowych.

Ocenie podlega zawartość merytoryczna projektu, jego estetyka wykonania, kreatywność, spójność, sposób zaprezentowania go na forum, umiejętność

pracy w zespole oraz umiejętności klarownej i precyzyjnej wypowiedzi w przedstawianiu własnych pomysłów.

AKTYWNOŚĆ

Student wykazuje się aktywnością , chętnie podejmuje działania w zakresie prowadzenia dyskusji i rozwiązywania ćwiczeń dotyczących kontekstów kulturowych pogranicza, identyfikacji potrzeb i zagrożeń pogranicza, zasad tworzenia programów transgranicznych, etapów tworzenia transgranicznego partnerstwa, itp.

Ocenie podlega aktywność studenta na zajęciach, przygotowanie niezbędnych materiałów do zajęć oraz stopień znajomości zalecanej literatury.

Ocena z modułu jest średnią arytmetyczną wyszczególnionych metod weryfikacji efektów kształcenia.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie do przedmiotu. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

(programy transgraniczne, programy transnarodowe, międzyregionalne, Fundusze Mikroprojektów, beneficjenci programów, zasada partnera wiodącego, współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego)

2. Kulturowy kontekst pogranicza polsko-czeskiego

(kontekst pogranicza, identyfikacja potrzeb, problemów i potencjałów, różnice kulturowe i proces międzykulturowego uczenia się)

3. Definiowanie projektu transgranicznego w odniesieniu do polsko-czeskiej współpracy

4. Dobre praktyki. Charakterystyka projektów transgranicznych w poszczególnych euroregionach (rola Euroregionów jako organizmów integrujących tereny nadgraniczne)

5./6. Tworzenie transgranicznego partnerstwa

(zespół projektowy, charakter partnerstwa, instytucje pomocowe oraz organizacje wspierające rodziny -w kontekście tworzenia partnerstwa, rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych)

7./8. Cykl życia projektu transgranicznego Interreg V-A – Republika Czeska-Polska. Budżet projektu. Zasady finansowania oraz wydatki kwalifikowane.

(nabór, osie priorytetowe, zasady składania wniosków)

9./10./11/. Przygotowanie propozycji projektowej

(identyfikacja projektu, opis celów i potrzeb, wpływ transgraniczny, harmonogram działań projektowych wraz z uzasadnieniem działań kluczowych, wskaźniki, budżet)

12-13. Prezentacje projektów transgraniczny

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, zajęcia warsztatowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 107
Kinga Konieczny-Pizoń 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.