Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia pedagogiczna 06-AR-S1-35
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu. Gdańsk 1999

Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi w wieku od 5 lat do 10 lat. WSiP Warszawa 1985.

Bogdanowicz M., Leworęczność u dzieci. WSiP Warszawa 1989, 1992.

Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa 1991.

Dmochowska M., Zanim dziecko zacznie pisać. WSiP Warszawa 1979.

Dryden G, Vos, J.Rewolucja w uczeniu. Poznań 1999.

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. dysgrafii i dysortografii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Gdańsk 2011, lub Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2005

Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu (poradnik metodyczny) Toruń 2005 i wcześniejsze wyd.

Jastrząb J., (red.) Edukacja Terapeutyczna, Toruń 2002

Jastrząb J., Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci dyslektycznych, Warszawa 2002, 1994, i wcześniejsze

Jastrząb J., Specjalne potrzeby edukacyjne, niepublikowane materiały do zajęć – ksero 2014/15,

Jastrząb J., Baczała D., Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno - kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty., Toruń 2011,

Maurer A., Dźwięki mowy, Program świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, Kraków 2003 i późniejsze wyd.,

Prawo oświatowe [dostęp www.men.gov.pl/aktyprawa]

Czasopisma

1. Cedro A., Jastrząb J., Problemy edukacyjne uczniów klasy I terapeutycznej w kontekście wdrażania obowiązku szkolnego dla sześciolatków, Wychowanie na co dzień 2014 nr 4

2. Jastrząb J., Profilaktyka dysortografii w programie kształcenia pedagogów wczesnoszkolnych, Wychowanie na co dzień 2013 nr 7 – 8

3. Jastrząb J., Obowiązek szkolny a wiek rozpoczęcia nauki szkolnej, Dysleksja, Biuletyn PTD 2013 nr 2

4. Jastrząb J., Efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty, Wychowanie na co dzień 2012 nr 1-

5. Jastrząb J., Diagnoza nauczycielska w kompensacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 2012 nr 1(12) [dostęp www.ptd.edu.pl]

6. Jastrząb J, Diagnoza nauczycielska. Narzędzie pomiaru pedagogicznego, Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 2012 nr 1(12)

7. Jastrząb J., Szkolna pomoc psychologiczno - pedagogiczna alternatywą wobec poradnictwa zinstytucjonalizowanego, Dysleksja, Biuletyn PTD, 2011 nr 1[dostęp www.ptd.edu.pl]

8. Jastrząb J., Jak respektować zadanie MEN - podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Dysleksja, Biuletyn PTD, 2011 nr 2

9. Jastrząb J., Terapia pedagogiczna jako metoda działania, Dysleksja Biuletyn PTD, 2009 nr 1

10. Jastrząb J., Błaszkowska I., O diagnozie elementarnych umiejętności matematycznych. Propozycje praktyczne, Dysleksja, Biuletyn PTD, 2009 nr 3 (5)

11. Jastrząb J., Rola i zadania nauczyciela terapeuty, ”Biuletyn PTD, 2008 nr 2 [dostęp www.ptd.edu.pl]

12. Jastrząb J., Jak przygotować konspekt zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu?, Wychowanie na co dzień 2005 nr12 [konspekt metodyka]

13. Jastrząb J., Psychopedagogika stosowana u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej, „Wychowanie na co dzień” 2009 nr 1 – 2 [konspekt metodyka]

14. Jastrząb J., Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej , „Wychowanie na co dzień” 2009 nr 3 [konspekt metodyka]

15. Jastrząb J., Metodyka interdyscyplinarna u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej, „Wychowanie na co dzień” 2009 nr 4 –5 [konspekt metodyka]

16. Jastrząb J., Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej, „Wychowanie na co dzień” 2009 nr 6

17. Jastrząb J., Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, „Wychowanie na co dzień” 2009 nr 7 – 8

18. Jastrząb J., Rozpoznawanie wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa, „Wychowanie na co dzień” 2009 nr 10 - 11

19. Jastrząb J., Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową, „Wychowanie na co dzień” 2010 nr 3

20. Kristanowa L., Diagnozowanie lateralizacji a metodyka pisania lewą ręką. Zielona Góra 1989.

Byers R., Rose R. (2002) Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Warszawa;

Czajkowska L., Herda K. (1989) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa.

Dyrden G., Vos J., (2000), Rewolucja w uczeniu, Wyd. Moderski i S-ka, Poznań.

Elliot J., Place M. (2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa

Frosting M., Horde D. (1989) Wzory i obrazki. Warszawa. (Podręcznik i ćwiczenia. Poziom podstawowy, poziom średni i wyższy)

Głodkowska J. (red.)(2010), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,, Wydawnictwo APS, Warszawa.

Głodkowska J. (red.)(2011), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, Wydawnictwo APS, Warszawa.

Bogdanowicz M., Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z dysleksją, Gdynia 2008, wersja elektroniczna www.ptd.edu.pl

Oregan F.J., Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Poznań 2005,

Wilgocka – Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003,

Czasopisma

1. Jastrząb J., Niepowodzenia szkolne - problem szkoły czy ucznia?, Wychowanie na co dzień 1995 nr 7 –9

2. Jastrząb J., Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych, Wychowanie na co dzień 1995 nr 10 –11

3. Jastrząb J., Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych, Wychowanie na co dzień 1995 nr 12

4. Jastrząb J., Akceptacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wychowanie na co dzień 1997 nr 3

5. Jastrząb J., Specyficzne trudności jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych, Wychowanie na co dzień 1997 nr6

6. Jastrząb J, Diagnoza pedagogiczna, Wychowanie na co dzień 2003 nr 7–8

7. Jastrząb J, Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową cz.I, „Wychowanie na co dzień”, 2003 nr 3

8. Jastrząb J, Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową cz.II, „Wychowanie na co dzień”, 2003nr 4-5

9. Jastrząb J., Wyrównywanie szans edukacyjnych, Wychowanie na co dzień 2001nr 7-8

10. Jastrząb J., Falencikowska J., Hapaniuk A., Sporty zimowe; Dysleksja, Biuletyn PTD, 2009 nr 1[konspekt metodyka] wersja elektroniczna www.ptd.edu.pl

11. Jastrząb J., Radecka K., Bracia miesiące – scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, „Wychowanie na co dzień” 2010 nr 6.

12. Jastrząb J., (red.) Dysleksja, Biuletyn PTD 2012 nr 2 całość poświęcona tematyce klas i szkół terapeutycznych .

13. Biuletyn PTD Dysleksja, 2013 nr 2 całość poświęcona tematyce gotowość szkolna

Metody i kryteria oceniania:

Na poszczególne zajęcia studenci przygotowują zestawy ćwiczeń, które realizują w trakcie zajęć, analizując cel ćwiczeń, do kogo są skierowane? (grupa odbiorców), jakie funkcje są usprawniane – wyjaśnienie mechanizmu.

Na zaliczenie, student przygotowuje teczkę z zestawem ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów z wybraną grupą dysfunkcji/ zaburzeń etc.

Teczka powinna zawierać:

1) Charakterystykę zaburzenia

2) Cele pracy terapeutycznej

a) Cele główny

b) Cele szczegółowe

3) Opis ćwiczeń z podziałem wg usprawnianych funkcji

4) Przykłady ćwiczeń (do każdej funkcji)

5) Sposób ewaluacji

Za każdy z elementów student otrzymuje od 0 do 5 pkt., przy czym aby otrzymać ocenę pozytywną, z każdej części powinien uzyskać min. 3 pkt. Ocena ostateczna ustalana jest wg skali:

24 – 25 pkt. bdb

22 – 23 pkt. +db

20 – 21 pkt. db

18 – 19 pkt. +dst

16 – 17 pkt. dst

Zakres tematów:

1. Metoda dobrego startu w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Wybrane zagadnienia pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Praca z uczniami o specyficznych potrzebach w uczeniu się.

4. Usprawnianie funkcji wzrokowych oraz funkcji słuchowo-językowych, koordynacji wzrokowo słuchowej.

5.Terapie trudności w uczeniu się matematyki.

6. Usprawnianie i rozwój funkcji emocjonalno-społecznych.

Metody dydaktyczne:

Metoda warsztatowa, metody aktywizujące, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 103
Edyta Nieduziak 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.