Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologia zwierząt W2-S1BI19-1BL-23
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

literatura obowiązkowa:

Zarzycki J., Kuryszko J. „Histologia zwierząt”. PWRiL. 2000

Sawicki W. „Histologia” Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012

literatura uzupełniająca:

Zarzycki J. „Histologia zwierząt domowych i człowieka” PWRiL. 1986 Sembrat. K. „Histologia porównawcza zwierząt”. T. 1., PWN, 1981

Czechowicz K. „ Cytologia i histologia ogólna zwierząt”. skrypt UŚ

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Kolokwium ma charakter sprawdzianu pisemnego zawierającego pytania w formie testowej, opisowej lub problemowej. Kolokwium odbywa się na każdych zajęciach, za wyjątkiem pierwszych. Czas przeznaczony na kolokwium – 15 minut. Wyniki ogłaszane są na kolejnych zajęciach.

Treści zawarte w kolokwiach podlegają ocenie w skali 2-5. Kolokwium obejmuje 5 pytań opisowych. Każde pytanie oceniane jest w skali od 0-1 punktu (z przeskokiem co 0, 25), gdzie 0 to brak odpowiedzi a 1 to bezbłędna, pełna odpowiedź.

Skala ocen kolokwiów cząstkowych:

bdb – 5 pkt.

+db – 4,75 do 4,5 pkt.

db – 4,24 do 4,0 pkt

+dst – 3,75 do 3,5 pkt.

dst – 3,25 do 2,75 pkt.

ndst – poniżej 2,75 pkt

Osoby, które z kolokwiów nie uzyskały średniej 3,0 mają prawo do jednokrotnego zaliczenia całościowego obejmującego materiał z wszystkich laboratoriów.

Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

Student na każdych zajęciach musi uzyskać zaliczenie umiejętności praktycznych posługiwania się mikroskopem świetlnym oraz poprawnie wykonanej dokumentacji.

Warunkiem zaliczenia części praktycznej jest:

- prawidłowe posługiwanie się mikroskopem,

- prawidłowe rozpoznanie struktur i typów tkanek zwierzęcych

- poprawnie opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji

bdb – student bezbłędnie definiuje podstawowe pojęcia stosowane w histologii, bezbłędnie klasyfikuje podstawowe typy tkanek zwierzęcych oraz bezbłędnie opisuje ich organizację, a także potrafi bezbłędnie porównywać strukturę i funkcje poznanych tkanek zwierzęcych. Wykazuje się samodzielną umiejętnością obsługi mikroskopu dokonując prawidłowego rozpoznania podstawowych struktur i typów tkanek, oraz samodzielnie opracowuje dokumentację przeprowadzonych obserwacji;

db - student definiuje podstawowe pojęcia stosowane w histologii, prawidłowo klasyfikuje podstawowe typy tkanek zwierzęcych oraz opisuje ich organizację, a także potrafi porównywać strukturę i funkcje poznanych tkanek zwierzęcych. Wykazuje się umiejętnością obsługi mikroskopu dokonując prawidłowego rozpoznania podstawowych struktur i typów tkanek, oraz przy pomocy prowadzącego zajęcia opracowuje dokumentację przeprowadzonych obserwacji;

dst - student jedynie definiuje, jednak nie wykorzystuje wybranych pojęć stosowanych w histologii, ma problemy z prawidłową klasyfikacją podstawowych typów tkanek zwierzęcych oraz opisem ich organizacji, a także z porównaniem struktury i funkcji poznanych tkanek zwierzęcych. Wykazuje się umiejętnością obsługi mikroskopu, ma problemy z prawidłowym rozpoznaniem podstawowych struktur i typów tkanek, oraz opracowuje dokumentację przeprowadzonych obserwacji jedynie z aktywną pomocą prowadzącego

zajęcia;

ndst – student nie definiuje podstawowych pojęć stosowanych w histologii, nie potrafi prawidłowo klasyfikować podstawowych typów tkanek zwierzęcych oraz nieprawidłowo opisuje ich organizację, a także błędnie porównuje strukturę i funkcje poznanych tkanek zwierzęcych. Wykazuje się słabą umiejętnością obsługi mikroskopu ,nie potrafi prawidłowo rozpoznać podstawowych struktur i typów tkanek, oraz nie potrafi opracować dokumentacji przeprowadzonych obserwacji.

Sprawdzian praktyczny ze znajomości preparatów

Sprawdzian praktyczny ze znajomości preparatów odbywa się na ostatnich zajęciach laboratorium. Na sprawdzianie praktycznym przygotowanych jest 10 mikroskopów z wybranymi preparatami histologicznymi. Student ma po 1 minucie czasu na rozpoznanie każdego z preparatów. Sprawdzian praktyczny oceniany jest w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu praktycznego jest:

- prawidłowe posługiwanie się mikroskopem,

- prawidłowe rozpoznanie struktur i typów tkanek zwierzęcych

bdb – student prawidłowo rozpoznaje 10 preparatów histologicznych

db+ - student prawidłowo rozpoznaje 9 preparatów histologicznych

db - student prawidłowo rozpoznaje 8 preparatów histologicznych

dst+ - student prawidłowo rozpoznaje 7 preparatów histologicznych

dst - student prawidłowo rozpoznaje 6 preparatów histologicznych

ndst - student prawidłowo rozpoznaje 5 lub mniej preparatów histologicznych

Osoby, które nie uzyskały oceny dostatecznej mają prawo jednokrotnie, przystąpić do powtórnego sprawdzianu praktycznego.

Zakres tematów:

1. Struktura nabłonków jednowarstwowych, wielowarstwowych i gruczołowych.

2. Struktura wybranych tkanek łącznych właściwych.

3. Struktura i klasyfikacja tkanek łącznych oporowych.

4. Klasyfikacja i charakterystyka elementów morfotycznych krwi kręgowców.

5. Klasyfikacja i porównanie struktury tkanek mięśniowych.

6. Struktura tkanek budujących układ nerwowy kręgowców.

7. Histologia wybranych narządów

Metody dydaktyczne:

Prelekcja w oparciu o prezentacje multimedialną.

Metoda laboratoryjna - analiza preparatów mikroskopowych i wykonanie dokumentacji (rysunek biologiczny).

Dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 13:00, sala sale KHEZ
Izabela Poprawa 8/8 szczegóły
2 każdy wtorek, 10:45 - 13:00, sala sale KHEZ
Izabela Poprawa 8/8 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:45 - 16:00, sala sale KHEZ
Izabela Poprawa, Natalia Jarosz 8/8 szczegóły
4 każdy wtorek, 13:45 - 16:00, sala sale KHEZ
Natalia Jarosz 8/8 szczegóły
5 każdy wtorek, 16:30 - 18:45, sala sale KHEZ
Kamil Janelt 9/8 szczegóły
6 każdy wtorek, 16:30 - 18:45, sala sale KHEZ
Kamil Janelt 8/8 szczegóły
7 każdy wtorek, 8:00 - 10:15, sala sale KHEZ
Magdalena Kowalska 8/8 szczegóły
8 każdy wtorek, 8:00 - 10:15, sala sale KHEZ
Kamil Janelt, Magdalena Kowalska 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.