Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna W2-S1BT19-1BT-05
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

L. Pajdowski, „Chemia ogólna”, PWN, Warszawa

T. Lipiec, Z. Szmal, „Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej”, PZWL, Warszawa

T. Widernik, M. Nestorowicz, H. Bartnicka, „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

J.R. Paśko, R. Sitko, „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej”, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

A. Śliwa „Obliczenia chemiczne – zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi” , Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z laboratorium stanowi średnią arytmetyczną z wszystkich uzyskanych ocen (sposobów weryfikacji efektów kształcenia - kolokwium pisemne, sprawdzian umiejętności praktycznych).

KOLOKWIUM:

Kolokwium pisemne I i II składa się z dwóch części, ocenianych oddzielnie - części teoretycznej (obejmuje teorię i opis wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych) i części obliczeniowej (obejmuje zadania rachunkowe). Pozostałe kolokwia (kolokwium - szkło i sprzęt laboratoryjny oraz kolokwium III) obejmują tylko część teoretyczną wraz z opisem przeprowadzonych doświadczeń.

• Kryterium oceny kolokwium:

51 % - 60 % dostateczny

61 % - 70 % dostateczny plus

71 % - 80 % dobry

81 % - 90 % dobry plus

91 % -100 % bardzo dobry

• Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego kolokwium

• Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy każdego niezaliczonego kolokwium.

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych numer 12 i 13 student otrzymuje próbki do samodzielnej analizy na ocenę.

Oceniane jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w laboratorium chemicznym.

Ocena uwzględnia:

• Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

• Znajomość stosowanego w laboratorium szkła i sprzętu laboratoryjnego.

• Umiejętność posługiwania się szkłem i sprzętem laboratoryjnym w celu wykonania doświadczeń.

• Prowadzący na podstawie obserwacji ocenia umiejętności pracy w laboratorium.

Ocena bardzo dobra - prawidłowe i samodzielne wykonywanie czynności laboratoryjnych z zachowaniem bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student potrafi samodzielnie i prawidłowo korzystać z aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego,

Ocena dobra - student wymaga niewielkiej pomocy prowadzącego w wykonywanym ćwiczeniu. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy podczas wykonywania czynności laboratoryjnych. Student potrafi samodzielnie i prawidłowo korzystać z aparatury i szkła laboratoryjnego,

Ocena dostateczna - student wykonuje czynności laboratoryjne z dużą pomocą prowadzącego. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium. Student na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i zna zastosowanie szkła laboratoryjnego. Wykonuje ćwiczenie ze wskazówkami prowadzącego,

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie wykonać prawidłowo czynności laboratoryjnych nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury, nie zna przeznaczenia danego szkła i sprzętu laboratoryjnego, nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium. Nie stosowanie się do zaleceń prowadzącego, brak poprawy źle wykonywanych czynności po zwróceniu uwagi prowadzącego.

Istnieje możliwość poprawy niezaliczonego ćwiczenia (Rozdział i wykrywanie kationów w roztworze wodnym. i/lub Miareczkowanie alkacymetryczne) na ostatnich zajęciach w semestrze.

Ocena końcowa z laboratorium jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen uzyskanych w semestrze.

Kryterium oceny końcowej:

3,0 - 3,25 dostateczny

3,26 - 3,75 dostateczny plus

3,76 - 4,25 dobry

4,26 - 4,75 dobry plus

4,76 - 5,0 bardzo dobry

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Regulamin pracowni. BHP. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej.

- zapoznanie się z regulaminem pracowni chemicznej, zasadami BHP; omówienie podstawowych technik pracy laboratoryjnej i mycia szkła laboratoryjnego; pokaz szkła i sprzętu laboratoryjnego.

2. Kolokwium - szkło i sprzęt laboratoryjny.

Roztwory.

- sporządzanie roztworów o określonym stężeniu; wyznaczanie gęstości metalu; wyznaczanie gęstości roztworów; obliczenia związane ze stężeniami roztworów: procentowym, molowym, molalnym, normalnym.

3. Chromatografia i ekstrakcja.

-ekstrakcja jodu z wodnego roztworu; rozdział mieszaniny techniką chromatografii cienkowarstwowej.

4. Typy reakcji chemicznych.

- reakcje syntezy,analizy, strącania osadów, redoks

5. Reakcje chemiczne wybranych kwasów i zasad.

- reakcje kwasów i zasad z metalami; wypieranie słabych kwasów z ich soli; amfoteryczność.

6. Kolokwium I (obejmuje zagadnienia z laboratoriów 1-5).

Kinetyka chemiczna.

- badanie szybkości reakcji; czynniki wpływające na szybkość reakcji; kataliza.

7. Równowaga chemiczna.

- prawo działania mas; reguła przekory - przesunięcie położenia równowagi reakcji; iloczyn rozpuszczalności; obliczenia związane ze stałą równowagi reakcji.

8. Stężenie jonów wodorowych - pH. Roztwory buforowe.

- ocena pH, stopnia i stałej dysocjacji kwasu octowego na podstawie danych doświadczalnych; przygotowanie roztworu buforowego, określenie pH roztworu buforowego; charakterystyka roztworu buforowego; obliczenia związane ze stałą i stopniem dysocjacji elektrolitów słabych, obliczaniem pH roztworu.

9. Hydroliza soli.

- badanie odczynu wodnych roztworów soli; wpływ temperatury i stężenia na zmianę stopnia hydrolizy; obliczenia związane z e stałą i stopniem hydrolizy.

10. Kolokwium II (obejmuje zagadnienia z laboratoriów 6-9).

Reakcje kationów i anionów. cz.1.

- analiza jakościowa kationów i anionów; reakcje charakterystyczne kationów i anionów.

11. Reakcje kationów i anionów. cz.2.

- analiza jakościowa kationów i anionów; reakcje charakterystyczne kationów i anionów.

12. Kolokwium III (obejmuje zagadnienia z laboratoriów 10-11).

Rozdział i wykrywanie kationów w roztworze wodnym.

- identyfikacja kationów w otrzymanej próbce.

13. Analiza ilościowa. Miareczkowanie alkacymetryczne.

- miareczkowanie próbki zawierającej wodorotlenek sodu mianowanym roztworem kwasu solnego i mianowanym roztworem kwasu siarkowego (VI) wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika.

14. Zajęcia dodatkowe - możliwość odrabiania laboratorium.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone w grupach.

Samodzielne wykonywanie przez studenta doświadczeń chemicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala 70
Mateusz Korzec 9/9 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala 70
Aleksandra Fabiańczyk, Sławomir Kula 10/10 szczegóły
3 każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala 70
Mateusz Korzec 10/10 szczegóły
4 każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala 70
Ewa Schab-Balcerzak, Sławomir Kula, Agnieszka Pająk 10/10 szczegóły
5 każdy piątek, 13:45 - 16:00, sala 70
Mateusz Korzec 10/10 szczegóły
6 każdy piątek, 13:45 - 16:00, sala 70
Sławomir Kula, Katarzyna Bednarczyk 10/10 szczegóły
7 każdy piątek, 16:30 - 18:45, sala 70
Mateusz Korzec, Tomasz Konieczny 10/10 szczegóły
8 każdy piątek, 16:30 - 18:45, sala 70
Marzena Podgórna, Karolina Bujak 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szkolna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.