Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki W2-S1BI19-1BL-14
Laboratorium (L) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wnp/course/view.php?id=13
Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Alberts B. i inni. 2009. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

2. Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. 2007. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

3. Wojtaszek P, Woźny A, Ratajczak L, Biologia komórki roślinnej , t.1 Struktura, t.2 Funkcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza laboratoria na podstawie kolokwiów i kart pracy. Laboratoria są zaliczone gdy student ma zaliczone kolokwia teoretyczne i kolokwium praktyczne oraz 13 kart pracy (dopuszcza się 1 niezaliczoną kartę pracy).

Kolokwia teoretyczne są przeprowadzane na każdych ćwiczeniach z wyjątkiem pierwszego i ostatniego. Kolokwia mają formę testu z pytaniami do wyboru i pytaniami otwartymi. Czas trwania kolokwiów teoretycznych wynosi 15 - 20 min. Kolokwium praktyczne odbywa się na ostatnim ćwiczeniu i obejmuje rozpoznawanie i interpretację preparatów z ćwiczeń. Czas trwania kolokwium praktycznego to 30 min.

Skala punktowa kolokwiów teoretycznych wynosi 0-5, gdzie 0 oznacza brak odpowiedzi lub błędną odpowiedź, a 5 maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Maksymalna liczba punktów za wszystkie kolokwia teoretyczne wynosi 65. Studenci, którzy z wszystkich kolokwiów teoretycznych uzyskają co najmniej 33 punkty zostaną dopuszczeni do kolokwium praktycznego. Kolokwium praktyczne obejmuje 5 pytań, każde za 1 punkt. Minimum potrzebne do zaliczenia kolokwium praktycznego to 3 punkty.

Na każdych zajęciach laboratoryjnych studenci wypełniają odpowiednie karty pracy lub samodzielnie przygotowują sprawozdanie pisemne wraz z rysunkami na podstawie obserwacji, dyskusji, notatek i wniosków z przeprowadzonych obserwacji.

W kształceniu zdalnym studenci wypełniają karty pracy (sprawozdania) w oparciu o materiały udostępnione przez osobę prowadzącą zajęcia. Karty pracy zapisane jako plik PDF studenci umieszczają w notatniku na platformie Office 365. W przypadku problemów z aplikacją Class Notebook studenci mogą przesyłać karty pracy bezpośrednio na adres e-mail osoby prowadzącej zajęcia.

Karta pracy zaliczona (zal)

- student posiada co najmniej podstawową wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek,

- student może wykazywać problemy ze znajomością wybranych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, oraz problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych,

- student dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji tylko przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek przy pomocy osoby prowadzącej,

- student prawidłowo wykonuje i opisuje rysunek/zdjęcie spod mikroskopu przy pomocy osoby prowadzącej.

Kata pracy niezaliczona (nzal)

- student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek,

- student nie wykazuje znajomości żadnych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, oraz wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych,

- student nie potrafi interpretować przeprowadzonych obserwacji, nie próbuje wyciągać wniosków przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek,

- student nie potrafi wykonać i opisać rysunku/zdjęcia spod mikroskopu.

Na ocenę z laboratorium składa się średnia arytmetyczna z kolokwiów teoretycznych i kolokwium praktycznego.

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - niedostateczny

50-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

91-100% – bardzo dobry

Zakres tematów:

1/ Wykorzystanie mikroskopii świetlnej w badaniach komórki - budowa mikroskopu świetlnego, zasady ustawiania oświetlenia, rodzaje mikroskopii świetlnej.

2/ Zasady mikroskopowania – immersja, określanie rzeczywistych wymiarów obiektów biologicznych.

3/ Obserwacje elementów budowy komórki roślinnej o charakterze dwójłomnym.

4/ Rola celulozy, pektyn i kalozy w funkcjonowaniu ścian komórkowych.

5/ Substancje inkrustujące i adkrustujące ściany komórkowe i ich rola w funkcjonowaniu ścian komórkowych.

6/ Budowa i funkcje plastydów w komórce.

7/ Mitochondrium i wakuola – budowa i funkcje w komórce.

8/ Mitoza –podział jądra w komórkach somatycznych.

9/ Zaburzenia cyklu komórkowego wywołane działaniem wybranych substancji chemicznych.

10/ Mejoza - podział redukcyjny jądra komórkowego.

11/ Cytoszkielet i cytokineza komórki roślinnej.

12/ Komórka roślinna na poziomie ultrastrukturalnym.

13/ Zróżnicowanie przepuszczalności błon biologicznych na przykładzie tonoplastu i plazmolemy.

14/ Testy witalności komórek.

15/ Podsumowanie zajęć z biologii komórki. Kolokwium z części praktycznej laboratoriów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prelekcja; prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

W trakcie nauczania zdalnego – karty pracy (sprawozdania) oraz materiały dodatkowe (np.: zdjęcia preparatów, wyniki barwień, instrukcje do przeprowadzanych zajęć, prezentacje itp.) umieszczane są na platformie Office 365 w notatnikach „Class Notebook”. Zagadnienia do kolokwiów umieszczane są na platformie Moodle. Student wypełnia kolokwia na platformie Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:15 - 20:30, sala C-47
Agnieszka Brąszewska, Aleksandra Skalska, Karolina Hus, Adrianna Bara, Magdalena Senderowicz, Ewa Mazur, Małgorzata Polak, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Kamila Godel-Jędrychowska, Artur Piński 10/10 szczegóły
2 każda środa, 17:15 - 20:30, sala C-47
Agnieszka Brąszewska, Aleksandra Skalska, Karolina Hus, Adrianna Bara, Magdalena Senderowicz, Ewa Mazur, Małgorzata Polak, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Kamila Godel-Jędrychowska, Artur Piński 10/10 szczegóły
3 każda środa, 13:45 - 17:00, sala C-47
Agnieszka Brąszewska, Aleksandra Skalska, Karolina Hus, Adrianna Bara, Magdalena Senderowicz, Ewa Mazur, Małgorzata Polak, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Kamila Godel-Jędrychowska, Artur Piński 11/10 szczegóły
4 każda środa, 13:45 - 17:00, sala C-47
Agnieszka Brąszewska, Aleksandra Skalska, Karolina Hus, Adrianna Bara, Magdalena Senderowicz, Ewa Mazur, Małgorzata Polak, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Kamila Godel-Jędrychowska, Artur Piński 9/10 szczegóły
5 każda środa, 9:45 - 13:00, sala C-47
Agnieszka Brąszewska, Aleksandra Skalska, Karolina Hus, Adrianna Bara, Magdalena Senderowicz, Ewa Mazur, Małgorzata Polak, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Kamila Godel-Jędrychowska, Artur Piński 9/10 szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 13:00, sala C-47
Agnieszka Brąszewska, Aleksandra Skalska, Karolina Hus, Adrianna Bara, Magdalena Senderowicz, Ewa Mazur, Małgorzata Polak, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Kamila Godel-Jędrychowska, Artur Piński 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.