Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne I W2-S2OS19-2OS-07
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Do przygotowania posterów:

• Ciomber et al., 2016, Immunological properties of bone marrow microenvironment 1 year after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Experimental Hematology, http://dx.doi.org/10.1016/j.exphem.2016.08.001

• Wilczek G. et al., 2004, Relations between metals (Zn, Pb, Cd and Cu) and glutathione-dependent detoxifying enzymes in spiders from a heavy metal pollution gradient. Environmental Pollution 132: 453–461

• Przybyłowicz W.J., (Migula P.), et al., 2003, Functional analysis of metals distribution in organs of the beetle Chrysolina pardalina exposed to excess of nickel by Micro-PIXE. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 210: 343–348

• Augustyniak M. et al., 2006, Zinc-induced DNA damage and the distribution of metals in the brain of grasshoppers by the comet assay and micro-PIXE. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 144: 242–251

• Dziewięćka M. et el., 2017, Short-term in vivo exposure to graphene oxide can cause damage tothe gut and testis. Journal of Hazardous Materials 328: 80–89

Do prezentacji oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe dotyczące omawianych tematów, w tym minimum 3 anglojęzyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega: umiejętność przygotowania i klarownego przedstawienia referatu naukowego (prezentacji naukowej) i posteru na wybrany temat w postaci prezentacji Power Point; ocena wartości merytorycznej i technicznej referatu i posteru, zdolności do syntezy informacji oraz właściwego doboru literatury przedmiotu, w tym angielskojęzycznej; aktywność w dyskusji i postawa w trakcie zajęć.

Poster:

Oceniany jest wynik pracy zespołowej – wydruk postera – pod kątem selekcji adekwatnych treści z publikacji, stanowiącej źródło danych, ewentualnych błędów tłumaczenia, czytelności przedstawienia danych i zawarcia na posterze informacji chroniących prawa autorskie. Oceny w zakresie od 3 do 5 odpowiadają akceptowalnej liczbie błędów (5 to poster bezbłędny), natomiast ocena niedostateczna dotyczy sytuacji nieprzygotowania postera.

Prezentacja:

ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia, a także towarzyszący prezentacji konspekt:

ocena bdb – zagadnienie zostało w pełni i w sposób wyczerpujący przedstawione, brak błędów merytorycznych w prezentacji, prezentacja w logicznych i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu w zakresie wybiegającym poza samą prezentację i o bardzo dobrej znajomości prezentowanych pozycji literatury. Konspekt bezbłędny i rozesłany w terminie;

ocena db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury. Konspekt poprawny i rozesłany w terminie;

ocena dst – zagadnienie zostało omówione pobieżnie, luki treściowe nie przekraczają jednak połowy wymaganego tematem zakresu prezentacji, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury poniżej przeciętnej. W konspekcie występują błędy, ale został rozesłany w terminie;

ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie (luki treściowe przekraczają 50% wymagań), liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Konspekt z licznymi błędami i/lub nierozesłany w terminie.

Ocena ciągła:

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową, aktywność studenta oceniana jest w skali od oceny bdb do ndst (w tym ostatnim przypadku ocena odzwierciedla uporczywe unikanie uczestnictwa w dyskusji). Najwyżej oceniane są nie proste pytania, ale samodzielne uzupełnienia do poruszanego tematu oraz korygowanie błędów popełnionych przez pozostałych uczestników seminarium. W ten sposób student wdrażany jest w merytoryczną krytykę dokonań innych uczestników seminarium, w ich obecności, co uczy obiektywizmu oraz unikania wątków osobistych i emocjonalnych.

Zakres tematów:

Podane niżej treści zajęć nie odpowiadają bezpośrednio jednostkom zajęciowym, których większość to prezentacje studentów na ustalone na początku semestru tematy, mieszczące się w niżej podanym zakresie.

1. Źródła danych, zasady realizacji seminarium, wskazówki dla głoszących i przygotowujących poster.

2. Prezentacja: "Przygotowywanie własnej prezentacji, Techniki efektywnej prezentacji."

3. Fizjologia zwierząt jako dziedzina ważna dla biotechnologii, patofizjologii i medycyny.

• Alternatywne źródła żywności – dlaczego nadal część świata głoduje?

• Hormony tkanki tłuszczowej – mało znany aspekt regulacji hormonalnej w organizmie kręgowca

• Postępy biotechnologii w badaniach komórek nowotworowych

• Pasożyty – aspekty biologiczne, fizjologiczne i medyczne parazytoz

• Antyoksydanty – biochemia i fizjologia

• Tlen, nie tylko oddychanie – Nobel 2019

• Celuloza i chityna – wyzwanie dla zwierząt

• Zegary biologiczne – Nobel 2017 – a problem zmiany czasu

4. Toksykologia i ekotoksykologia jako narzędzie oceny skutków środowiskowych działań biotechnologicznych.

• Nikotynizm – molekularne aspekty uzależnienia

• Czy i dlaczego lubimy alkohol – fizjologia uzależnienia

Metody dydaktyczne:

Seminarium: prezentacja i dyskusja nad przedstawionym referatem lub posterem.

Praca własna studenta.

Każdy ze studentów przygotowuje:

1. poster (praca zespołowa w grupie 2 osobowej) na podstawie zadanej publikacji naukowej. Wydruki są przedstawiane i dyskutowane na krótkiej sesji posterowej;

2. obszerną prezentację przeglądową (30 min) na podstawie samodzielnie zgromadzonego piśmiennictwa, dotyczącą tematu wybranego z listy propozycji, która obejmuje zagadnienia szeroko rozumianego styku fizjologii zwierząt i toksykologii z biotechnologią, farmakologią i medycyną oraz naukami o żywieniu, w zakresie zgodnym z profilem badawczym Zespołów Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii.

Dla przygotowania konieczne jest zapoznanie się z literaturą dotyczącą zleconego tematu, w tym oryginalnych artykułów naukowych (nie mniej niż 3 w języku angielskim), prac przeglądowych oraz podręczników.

Konsultacje: dyskusje, wyjaśnienia w trakcie godzin określonych przez każdego z pracowników.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, Bankowa 9, sala 304
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Jagiellońska, sala B-101
Marek Ruman, Mariola Krodkiewska, Danuta Wojcieszyńska, Edyta Sierka, Ryszard Ciepał, Michał Pilch, Piotr Siwek, Mariola Jabłońska, Jerzy Jarosz, Marta Kuwik 5/ szczegóły
2 jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, Bankowa 9, sala 304
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Jagiellońska, sala B-101
Marek Ruman, Wojciech Pisarski, Mariola Krodkiewska, Agnieszka Kompała-Bąba, Ryszard Ciepał, Michał Pilch, Agnieszka Nowak, Mariola Jabłońska, Jerzy Jarosz, Justyna Polak 6/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.