Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii mikroorganizmów W2-S2BT19-2BT-55
Laboratorium (L) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 35
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Nowak B.,Pająk J. 2015. Mikroorganizmy i tworzywa. Skrypt UŚ.

2. Materiały multimedialne dostępne na platformie e-learningowej Uniwersytetu Śląskiego:

• Gleba i woda jako źródło mikroorganizmów o potencjalnym zastosowaniu w biotechnologii część I - Produkty metabolizmu mikroorganizmów – BIOSURFAKTANTY

• Biologiczne metody oczyszczania skażonych środowisk.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna Tom I i II. PWN, Warszawa.

4. Neassens M., Cerdobbel A., Soetaert W., Vandamme E.J. 2005. Leuconostoc dextransucrase and dextran: production, properties

and applications. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 80, 845-860.

5. Pacwa-Płociniczak M., Płaza G.A., Piotrowska-Seget Z., Cameotra S.S. 2011. Environmental applications of biosurfactants: recent advances. International Journal of Molecular Sciences 12, 633-654.

6. Ramachandran S., Fontanille Pandey A., Larroche C. 2006. Gluconic acid: properties, applications and microbial production. Food Technology and Biotechnology 44(2), 185-195.

7. Stasiak L., Błażejak S. 2009. Acetic acid bacteria – perspectives of application in biotechnology – a review. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 59(1), 17-23.

8. Szmal Z. S., Lipiec T. 1996. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. PZWL, Warszawa

9. Wee Y.J., Kim J.N., Ryu H.W. 2006. Biotechnological production of lactic acid and its recent applications. Food Technology and Biotechnology 44(2) 263-172.

10.Źródła internetowe.

Metody i kryteria oceniania:

Część biochemiczna zajęć prowadzona jest w formie gry ze scenariuszem. Każdy ze studentów otrzymuje scenariusz wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu gry oraz zasadami gry.

- 2 Quizy - w sumie max 30 ładunków

- zadanie niespodzianka - max 12 ładunków

- esej - max 20 ładunków

- dysputa - max 20 ładunków (google hangouts + google dysk)

- kolokwium - max 10 ładunków (quizizz)

- prezentacja - max 20 ładunków (dysk google)

- odznaka - max 20 ładunków

- dodatkowe życie - max 10 ładunków

Punkty z każdej aktywności sumują się:

Ocena końcowa:

>= 82 ładunki - ocena bdb

72 - 81 ładunków - ocena +db

62 - 71 ładunków - ocena db

52 - 61 ładunków - ocena +dst

42 - 51 ładunków - ocena dst

<42 ładunków - ocena ndst

Uzyskanie w grze indywidualnie 97 i więcej ładunków automatycznie zwalnia studenta z części biochemicznej egzaminu z oceną bdb. Jeśli natomiast każdy ze studentów uzyska min. 82 ładunków, to wszyscy studenci otrzymują ocenę bdb z egzaminu (część biochemiczna).

Część mikrobiologiczna:

1. Ocenie aktywności ciągłej podlega:

aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

Zapoznanie się z instrukcjami do ćwiczeń.

Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

Ocena końcowa aktywności ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

5 pkt - bdb

4 pkt - db

3 pkt - dst

poniżej 3 pkt - ndst

Dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność na laboratoriach.

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

2. W multimedialnym raporcie końcowym przygotowywanym w obrębie czteroosobowego zespołu studentów ocenie, w skali 2-5,

podlega:

Poprawnie sformułowany cel, poprawność obliczeń; dyskusja wyników; oraz samoocena.

Przygotowanie do dyskusji obejmującej charakterystykę mikroflory gleb skażonych węglowodorami, wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji dekstranu, kwasu mlekowego, octowego i glukonowego, dihydroksyacetonu i biosurfaktantów, metody stosowane w trakcie zajęć laboratoryjnych powinno nastąpić w oparciu o wykład, prelekcje multimedialne, wyniki uzyskane podczas zajęć i literaturę.

Ocena końcowa z raportu to średnia ważona: 45% poprawne wykonanie zadania i poprawne obliczenia matematyczne, 45% za poprawne wnioski i dyskusję oraz 10% za poprawną samoocenę.

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

3. Na kolokwium ocenie podlegają:

wiedza teoretyczna oraz praktyczna nabyta przez studentów podczas zajęć laboratoryjnych.

Materiał na kolokwium obejmuje metody stosowane w trakcie zajęć laboratoryjnych, wykłady i prelekcje multimedialne opracowane

przez prowadzących.

Kolokwium podlega ocenie w następującej skali

bdb – powyżej 90% pkt

+db – 90 do 81% pkt

db – 80 do 71% pkt

+dst – 70 do 61% pkt

dst – 60 do 51% pkt

ndst – poniżej 51% pkt

Zakres tematów:

Część biochemicznai:

1. Przygotowanie materiałów do badań degradacji tworzyw sztucznych.

2. Degradacja tworzyw sztucznych.

3. Zakończenie procesu degradacji tworzyw sztucznych. Dysputa.

4. Prezentacja raportu końcowego. Kolokwium.

Część mikrobiologiczna:

1. Skrining ze środowiska mikroorganizmów przydatnych w biotechnologii cz. 1. Mikrobiologiczna produkcja związków wykorzystywanych w biotechnologii – kwas mlekowy, dekstran (cz. 1).

2. Skrining ze środowiska mikroorganizmów przydatnych w biotechnologii cz. 2. Mikrobiologiczna produkcja związków wykorzystywanych w biotechnologii – dekstran (cz. 2).

3. Skrining ze środowiska mikroorganizmów przydatnych w biotechnologii cz. 3. Mikrobiologiczna produkcja związków wykorzystywanych w biotechnologii – dihydroksyaceton, kwas octowy i glukonowy, biosurfaktanty.

4. Prezentacja wyników badań uzyskanych na zajęciach. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Część biochemiczna:

1. Studenci (zwani Uciekinierami) podzieleni są na Rasy i zdobywają punkty w formie ładunków.

2.Ładunki zdobywa się w ramach obowiązkowego aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz podczas dodatkowych (nieobowiązkowych) quizów i esejów dostępnych podczas wykładów, laboratoriów oraz w ramach pracy własnej.

3. W ramach zajęć prowadzonych metodą odwróconej klasy, studenci przygotowują się do dysputy. Dysputę i siłę przekonywania każdej ze stron oceniają studenci i prowadzący.

4. Na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności studenci piszą kolokwia

5. Sprawozdanie końcowe w formie prezentacji przygotowywanej w 4-osobowych grupach ocenia prowadzący zajęcia (AI)

6. Za terminowe i wzorowe wykonanie niektórych zadań łączonych studenci otrzymują dodatkową odznakę, którą mogą wymienić na dodatkowe ładunki

Część mikrobiologiczna:

1. Nadzór i obserwacja umiejętności praktycznych studenta

2. Dyskusja nad raportem końcowym

Raport końcowy: Grupa studentów, w czasie ostatnich zajęć, przedstawia w czasie nie dłuższym niż 20 minut raport multimedialny w

formacie .ppt, .pptx lub .pdf.

3. Kolokwium

Sprawdzian pisemny trwający do 30 minut.

4. Wykorzystanie aplikacji i gier internetowych (quizizz, kahoot, mentimeter) do prezentowania zagadnień związanych z biotechnologią mikroorganizmów oraz sprawdzania przygotowania studentów do zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 17:30, sala C-154
każdy wtorek, 13:45 - 17:30, sala A-118
Bożena Nowak, Sławomir Borymski 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.