Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologia społeczna 06-PE-OP-S1-17
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Borzucka-Sitkiewicz K., Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym (analiza psychologiczno-pedagogiczna), [w:] Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie). Katowice: 2000.

Lindenmeyer J., Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. Gdańsk: GWP, 2010.

Mellibruda J., Tajemnice ETOH. Warszawa: 1993, PARPA.

Mikuła J., Gdy picie staje się problemem. Warszawa: 2008, PARPA.

Hołyst B., Kryminologia. Warszawa 2001, Wyd. Praw. LexisNexis.

Matyjas B.: Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa 2008.

Marzec-Holka K. (red.) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz 2005, Wyd. UKW.

McWhirter J.J., i in., Zagrożona młodzież. Warszawa 2008, Wyd. PARPA.

Michalczyk Z., Zażywanie substancji psychoaktywnych w okresie dorastania. Zrozumieć i pomóc rodzinie z dzieckiem zażywającym substancje psychoaktywne. Opole 2018, Wyd. Sindruk.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary. „Resocjalizacja Polska” 2016, nr 11.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Kto jest moim tatą? Kto jest moją mamą? – multistrukturowość rodzin pochodzenia nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. [W:] Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji. Red. K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda. Warszawa: APS, 2014.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Płynna struktura rodziny pochodzenia w biografiach nieletnich przestępców. [W:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Ed. M. Bargel, jr., E. Janigová, E. Jarosz, M. Jol. Brno: Institut Mezioborovẏch Studií, 2013.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice 2010, Wyd. UŚ.

Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice 2001, Wyd. Śląsk.

Pospiszyl I., Patologie społeczne. Warszawa 2008, Wyd. PWN.

Pospiszyl K.: Przestępstwa seksualne. Warszawa 2005.

Stankowski A., Stankowska N., Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji. Żiar nad Hronom 2002, Wyd. APRINT.

Świętochowska U., Patologie cywilizacji współczesnej. Toruń 1997, Wyd. Adam Marszałek.

Sztander W., (oprac.): Pułapka współuzależnienia. Warszawa: 1995, PARPA.

Sztumski J., Patologia społeczna. [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Red. T. Pilch. Warszawa 2005, Wyd. Żak.

Sztumski J., „Czy termin „patologia społeczna” jest uzasadniony?„Polityka Społeczna” 1998, nr 8(294)

Szymański A: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży – wybrane problemy. Warszawa: 2010.

Woronowicz B.T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość poszczególnych tematów (problemów społecznych) omawianych na wykładach oraz dodatkowych tematów podanych studentom 2 (dwa) tygodnie przed planowym zakończeniem zajęć z ww. przedmiotu.

Wszyscy uczestnicy wykładu obligatoryjnie będą zdawać egzamin w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. Egzamin będzie się składał z kilku pytań/zadań (minimalnie 5 maksymalnie 20). Przewidywany czas na jego napisanie to około 60 minut.

Wyniki egzaminu pisemnego ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Niezaliczony egzamin należy poprawić w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do patologii społecznej (wyjaśnienie podstawowych pojęć). Patologia społeczna jako nauka.

Uzależnienia jako problem patologii społecznej – przegląd podstawowych pojęć pokrewnych (związanych) z uzależnieniem.

Alkoholizm jako zjawisko społeczno-patologiczne – współuzależnienie, DDA, FAS (Alkoholowy Zespół Płodu). Projekcja filmu „Rozdarte dusze” rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Samobójstwa jako przykład dewiacji samotniczej.

Prostytucja jako zjawisko patologiczne.

Patologia życia rodzinnego.

Dzieci ulicy jako przejaw patologii rodziny.

Krzywdzenie dziecka, czyli kilka słów o przemocy w rodzinie wobec dziecka na przykładzie wykorzystywania seksualnego.

Stereotypy i uprzedzenia społeczne.

Metody dydaktyczne:

wykładowa (w tym prezentacje multimedialne, film)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 10
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 1
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.