Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna W6-PE-S1-2WPO
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Boski P. (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej [The cultural framework of social behaviour. A handbook of intercultural psychology]. Warszawa, PWN.

Bourdieu P.: Struktury, habitus, praktyki. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.): Socjologia. Lektury. Kraków 2005, Wydawnictwo Znak.

Brzeziński J., Witkowski L. (red.): Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań-Toruń 1994, Wydawnictwo „Edytor”.

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (eds) (2009), Metody badań jakościowych [Strategies of qualitative inquiry], Vol. 1-2. PWN, Warszawa.

Dewey J.: Szkoła i dziecko. Warszawa 2016, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Giroux H. A.: Reprodukcja. Opór i akomodacja. W: H. A. Giroux, L. Witkowski: Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Jaworska-Witkowska M.: Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków, Impuls 2009

Kwiatkowska H.: Tożsamość nauczycieli: między anomią a autonomią. Gdańsk 2005, GWP.

Lewowicki T. (2014), Edukacja międzykulturowa – od lokalnych sukcesów ku globalnym przesłaniom i oddziaływaniom [Intercultural education – from local successes to global messages and influences]. Edukacja Międzykulturowa [Intercultural Education], No. 3.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznej [Transformations of social bonds]. Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, Warszawa.

Nalaskowski, A.: Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków 2002, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nikitorowicz J. (2017), Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości [Ethnopedagogy in the context of multiculturalism and constantly-shaped identity] . Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.

Nowak-Dziemianowicz M.: Pedagogika dyskursywna: nadzieje i możliwości. W: M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki (red.): Pedagogika: zakorzenienie i transgresja. Wrocław 2011: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2008

Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa 2008, Wydawnictwo PWN.

Szymański M. J.:Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna. Warszawa 1996, Instytut Badań Edukacyjnych.

Śliwerski B. (2008), Uniwersalizm jako metanarracja alternatywnego myślenia w/o edukacji (na przykładzie wybranych współczesnych koncepcji pedagogicznych) [Universalism as meta-narration of alternative thinking in/of education (the cases of selected modern pedagogical theories)]. In: E. Dubas, H. M. Griese, M. Dzięgielewska (eds), Uniwersalia w międzykulturowym porównaniu. Studium polsko-niemieckie [Universalia in an intercultural comparison. A Polish-German study]. UŁ, Łódź.

Urbaniak-Zając U., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych: studia i materiały. Łódź 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Urbaniak-Zając U.: O łączeniu badań ilościowych i jakościowych – oczekiwania i wątpliwości. „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 26, s. 121-138.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Pedagogiki jako dyscyplina naukowa w kontekście współczesnych ujęć nauki i poznania naukowego

1.1 Podział nauki i kryteria podziału

1.2 Wiedza potoczna a wiedza naukowa

1.3 Pojęcie teorii w nauce i teorie pedagogiczne

1.4 Emancypowanie się pedagogiki jako nauki

1.5 Kategorie teoretyczne i ich praktyczne egzemplifikacje na podstawy analizy podstawowych pojęć

2. Proces kształtowania się różnych typów wiedzy o pedagogice oraz ich współczesny status i przydatność

2.1 Pedagogika – jej geneza i rozwój

2.2 Pedagogika ogólna – ujęcie definicyjne; aparatura pojęciowa pedagogiki

2.3 Dyscypliny naukowe współdziałające z pedagogiką

2.4 Działy i dziedziny wiedzy pedagogicznej; modele uporządkowania dyscyplin tworzących współczesną pedagogikę

2.5 Funkcje pedagogiki jako nauki o wychowaniu

3. Orientacje w metodologii współczesnej pedagogiki

Wprowadzenie

3.1 Metodologia – sposób jej uprawiania i wymagania stawiane badaniom pedagogicznym

3.2 Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki

3.3 Pedagogika jako nauka empiryczno-analityczna i nauka humanistyczna:

badania ilościowe i jakościowe w pedagogice jako nauce i praktyce pedagogicznej

3.4 Pedagogika jako nauka teoretycznie i nauka praktycznie zorientowana

3.5 Podstawowe dylematy i kontrowersje w badaniach pedagogicznych

4. Wychowanie jako przedmiot pedagogiki

4.1 Interpretacja pojęcia wychowania

4.2 Zmiany w sposobie definiowania wychowania

4.3 Proces wychowania i jego cechy

4.4 Polityka oświatowa – wbrew czy z wychowaniem?

5. Aksjologiczne podstawy nauk pedagogicznych. Teleologia edukacyjna

5.1 Sposoby definiowania wartości

5.2 Funkcje wartości i klasyfikacje wartości

5.3 Podstawowe pojęcia związane z wartościami wykorzystywane w pedagogice

5.4 Znaczenie wartości w działaniach pedagogicznych

5.5 Pojęcie „cel” w pedagogice

5.6 Źródła stanowienia celów wychowania w pedagogice tradycyjnej

5.7 Współczesne koncepcje celów wychowania

6. Wybrane ideologie, teorie i koncepcje wychowawcze XX wieku – tradycje, nowe wyzwania, kontrowersje

7. Wybrane zagadnienia współczesnej pedagogiki (antynomie, ambiwalencje, zróżnicowanie, jednorodności – czyli współczesny świat w pedagogicznej pigułce)

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 20
Anna Szafrańska 17/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.