Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna W6-PE-S1-2WPO
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aleksander Z.: Język potoczny jako płaszczyzna porozumiewania się pokoleń. [w:] J. Rutkowiak (red.): Pytanie, dialog, wychowanie. Warszawa 1992

Bernstein B.: Odtwarzanie kultury. Warszawa 1990, PIW.

Blusz K.: Czy światem naprawdę rządzą mizoginii? Feministyczne obrazy szkoły. [w:] B. Śliwerski (red.): Kontestacje pedagogiczne. Kraków 1994

Bourdieu P., Passeron J.C.: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa 1990, PWN.

Brzezińska A.: Psychologia wychowania. [w:] J. Strelau (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk 2002

Cichoń W.: Wartości – człowiek – wychowanie. Kraków 1996, Wyd. UJ.

Czaja-Chudyba Iwona: Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności. Kraków 2013

Czerepaniak-Walczak M. (red.): Fabryki dyplomów czy Universitar? Kraków 2013

Denek K.: Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Toruń 1999, Wyd. A. Marszałek.

Dewey J.: Szkoła a społeczeństwo. Warszawa 2005

Dudzikowa M. (red.): Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: Obszary napięć i typy interakcji. Kraków 1996

Dudzikowa M.: Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju uczniów. Kraków 2001 (ćw. 4)

Dudzikowa M.: Osobliwości śmiechu uczniowskiego. Kraków 1996

Dymara B. (red.): Dziecko w świecie sztuki. Kraków 1996, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gęsicki.: Jak nie zwariować w szkole. Warszawa 1999

Głażewska A. Edukacja domowa jako styl życia. Ćwiklice 2018

Grzesiuk L., Trzebińska E.: Jak ludzie porozumiewają się? Warszawa 1983

Hejnicka-Bezwińska T.: Oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami – problem (z)badany czy zaniechany [w:] A. Nalaskowski, K. Rubacha (red.): Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Toruń 2001

Hejnicka-Bezwińska T.: Stereotyp w myśleniu o związku pedagogiki z praktyką edukacyjną. /W:/ B. Śliwerski (red.): Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii. Łódź – Kraków 1995

Janowski A.: Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa 1989 (ćw. 5)

Jaworska T., Leppert R. (red.): Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Kraków 1996 (ćw. 1)

Kozielecki J.: Transgresja i kultura. Warszawa 1997, Wydawnictw Akademickie „Żak”.

Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993 (ćw. 2)

Kwiatkowska H., Lewowicki T. (red.): Źródła współczesnej edukacji nauczycielskiej. Warszawa 1997 (ćw. 5)

Kwiatkowska H.: Tożsamość nauczycieli. Gdańsk 2005 (4,5)

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika podręcznik akademicki. Tom II. Warszawa 2003 (ćw. 4, 5)

Kwieciński Z.: Dynamika funkcjonowania szkoły. Toruń 1995 (ćw. 4)

Lewin A.: Korczak znany i nieznany. Warszawa 1999

Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa-Cieszyn 1995 (teksty: R. Schulza, S. Palki, W. Kojsa, B. Gawliny)

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Szafrańska A.: Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych – studium z pogranicza polsko-czeskiego. O nauczycielach, ich spostrzeganiu świata społecznego i aktywności T. 4. Toruń 2017

Miksza M.: Utopia jako próba przełamania stereotypu myślenia o edukacji. [w:] B. Śliwerski (red.): Kontestacje pedagogiczne. Kraków 1994

Neill A. S.: Nowa Summerhill. Poznań (bez roku wydania)

Nęcka E.: Trening twórczości. Kraków 1998, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nęcki Z.: Komunikowanie się interpersonalne. Wrocław 1992 (ćw. 5)

Nowosad I.: Perspektywy rozwoju szkoły. Warszawa 2003 (ćw. 4)

Olbrycht K.: Edukacja aksjologiczna. Wymiary – Kierunki – Uwarunkowania. T 1. Katowice 1994, Wyd. UŚ oraz pozostałe tomy z tej serii do wyboru.

Rutkowiak J.: Wielość języków pedagogiki a problem jej tożsamości. [w:] T. Lewowicki (red.): Dylematy metodologii pedagogiki. Warszawa-Cieszyn 1995

Schulz R.: Antropologiczne podstawy wychowania. Warszawa 1996, Wyd. „Żak”.

Speck O.: Być nauczycielem. Gdańsk 2005 (ćw. 4, 5, 6)

Śliwerski B. (red.): Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. Kraków 2001

Śliwerski B.: Antypedagogika jako alternatywna koncepcja radykalnej zmiany wychowania. [w:] Kwieciński Z., Witkowski L. (red.): Ku pedagogii pogranicza. Toruń 1990

Śliwerski B.: Edukacja (w)polityce. Polityka (w) edukacji. Kraków 2015

Tyszka Z.: Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa. [w:] Pilch T., Lepalczyk J. (red.): Człowiek w zmieniającym się

Wojnar I.: Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa 2000, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności i przygotowania do zajęć; kolokwium; praca zaliczeniowa wykonana zgodnie z kryteriami podanymi na zajęciach

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

Teksty pedagogiczne: rodzaje, źródła i sposób ich praktycznego wykorzystania - przypisy (zadanie dla każdego indywidualnie). Obowiązkowa wizyta w bibliotece

2. Tożsamość pedagogiki i jej naukowy status

Dylematy w pedagogice – miejsce pedagogiki w systemie innych nauk, sposoby uprawianie pedagogiki

Współczesne sposoby kreowanie pedagogiki w Polsce

3. Język pedagogiki i podstawowe kategorie pedagogiczne

Historyczna zmienność podstawowych pojęć (pedagog – pedagogika – pedagogia; kształcenie – wychowanie – edukacja; socjalizacja – inkulturacja)

Język pedagogiki i jego związek z językiem potocznym i językami innych dyscyplin naukowych

4. Edukacja aksjologiczna – pedagogiczne implikacje koncepcji wychowania do wyboru wartości.

Podstawowe kategorie aksjologiczne w wychowaniu i w pedagogice.

Program (programy) edukacji aksjologicznej – istota i założenia.

Strategie wychowania do wyboru wartości.

5. Wychowanie wśród innych procesów kształtowania człowieka (socjalizacja – inkulturacja – edukacja).

6. Transmisja kulturowa – edukacja w społecznej świadomości.

Przekaz kulturowy w społecznościach ludzkich.

Człowiek – kultura – przemiany.

Reprodukcja systemu społecznego na system oświatowy.

7. Twórczość oraz miejsce i rola autoedukacji (samokształtowania) w procesie wychowania

8. Podstawowe instytucje i środowiska edukacyjne (rodzina, grupy rówieśnicze, szkoła)

9. Teoria i praktyka pedagogiczna. Stereotypy myślenia o związkach teorii z praktyką

10. Uczestnicy procesu edukacyjnego – analiza relacji i sposobów komunikowania

11. Patologie edukacyjne

12. Wybrane szkoły eksperymentalne w Polsce i na świecie – tradycje i przemiany

Od szkoły eksperymentalnej Deweya do współczesnych szkół alternatywnych – założenia teoretyczne i praktyczne rozwiązania (do wyboru dla studentów)

Szkoła eksperymentalna Deweya, szkoła Sumerhill A. S. Neilla, szkoła C. Freineta, plan daltoński, politechniczna szkoła pracy Błońskiego, koncepcja M. Montessori, koncepcja J. Korczaka, szkoły waldorfskie i inne

Antypedagogika – założenia, podstawowe tezy.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, burza mózgów, praca z tekstem, praca nad projektem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 20
Alicja Hruzd-Matuszczyk 15/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.