Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii A W4-CH-S1-1-PC
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

G. Grygierczyk, M. Podgórna, „Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z podstaw chemii”, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiedź ustna – opanowanie treści wskazanych przez prowadzącego, ocena stopnia przygotowania teoretycznego do zajęć.

Ocena bardzo dobra - student odpowiada prawidłowo i w sposób wyczerpujący na zadawane pytania;

Ocena dobra – odpowiedzi niepełne;

Ocena dostateczna – słabe przygotowanie, potrzebna duża pomoc prowadzącego;

Ocena niedostateczna – student nie potrafi udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.

Kolokwium pisemne:

W semestrze odbywają się trzy kolokwia pisemne.

Kolokwium I obejmuje zagadnienia: nazewnictwo związków nieorganicznych.

Kolokwium II obejmuje zagadnienia: reakcje erdoks.

Kolokwium III obejmuje zagadnienia: budowa atomu i przewidywanie kształtu cząsteczki.

Kolokwium trwa 60 min.

Student uzyskuje zaliczenie kolokwium według następującej skali:

60% - 67% dostateczny

68% - 75% dostateczny plus

76% - 83% dobry

84% - 91% dobry plus

92% - 100% bardzo dobry

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na podstawie pozytywnej oceny odpowiedzi ustnej i średniej arytmetycznej uzyskanych ocen pod warunkiem zdania wszystkich kolokwiów:

3,0 - 3,25 dostateczny

3,26 - 3,75 dostateczny plus

3,76 - 4,25 dobry

4,26 - 4,75 dobry plus

4,76 - 5,0 bardzo dobry

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego niezaliczonego kolokwium.

Zakres tematów:

1.Nazewnictwo związków nieorganicznych.

(nazewnictwo tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli, wodorków, związków kompleksowych)

2.Równania reakcji redoks.

(podstawowe pojęcia: utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja, stopień utlenienia; bilansowanie równań reakcji erdoks, reakcja dysproporcjonowania).

3.Budowa atomu i przewidywanie kształtu cząsteczki.

(zasada nieoznaczoności Heisenberga, podstawy mechaniki kwantowej: funkcja falowa i jej interpretacja, energia cząstki; zakaz Pauliego, reguła Hunda.; liczby kwantowe, orbitale atomowe (powierzchnie graniczne orbitali s, p, d, f , kolejność energetyczna), konfiguracja elektronowa atomów i jonów (pierwiastki grup głównych i metale przejściowe) oraz jej powiązanie z budową układu okresowego i właściwościami atomowymi (elektroujemność, promienie atomowe i jonowe, charakter metaliczny); wiązania kowalencyjne, wiązania jonowe, wiązania koordynacyjne, wiązania metaliczne, orbitale molekularne – warunki powstawania, kształt orbitali typu σ i π, energie orbitali molekularnych, orbitale wiążące, antywiążące, niewiążące;

przewidywanie budowy cząsteczki: metoda VSEPR; hybrydyzacja).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 72
Marzena Podgórna 23/25 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 72
Marzena Podgórna 11/25 szczegóły
3 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala 72
Marzena Podgórna 18/25 szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 72
Marzena Podgórna 15/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)