Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii A W4-CH-S1-1-PC
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obliczenia chemiczne – zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi, pod red. A. Śliwy, PWN, Warszawa, 1979

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiedź ustna – opanowanie materiału wskazanego przez prowadzącego, rozwiązywanie zadań rachunkowych przy tablicy.

Kolokwium pisemne

W semestrze odbywają się trzy kolokwia pisemne.

Kolokwium I obejmuje zagadnienia: podstawowe prawa i pojęcia chemiczne, stężenia roztworów, stechiometria.

Kolokwium II obejmuje zagadnienia: prawa gazowe, kinetyka i statyka chemiczna.

Kolokwium III obejmuje zagadnienia: równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów.

Kolokwium trwa 40 min. Na kolokwium student otrzymuje do rozwiązania cztery zadania rachunkowe. Każde zadanie punktowane jest w skali 0-1 pkt. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 2,5 pkt.

Zaliczenie przedmiotu student otrzymuje na podstawie trzech zdanych kolokwiów. Ocena końcowa wystawiona jest n podstawie sumy uzyskanych punktów (z trzech kolokwiów):

7,5 pkt – 8 pkt dostateczny

8,5 pkt – 9 pkt dostateczny plus

9,5 pkt -10 pkt dobry

10,5 pkt dobry plus

11 pkt – 12 pkt bardzo dobry

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego niezaliczonego kolokwium.

Zakres tematów:

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Stężenia roztworów.

(względna i bezwzględna masa atomu, masa cząsteczkowa, mol, masa molowa, stężenie procentowe, stężenie molowe, stężenie normalne, stężenie molalne, ułamek molowy, przeliczanie stężeń roztworów, mieszanie roztworów o różnych stężeniach)

2. Stechiometria.

(prawo zachowania masy, prawo stałości składu, stechiometria wzorów chemicznych, obliczenia na podstawie równań reakcji chemicznych, wydajność reakcji)

3. Prawa gazowe.

(stan gazowy i jego charakterystyka, prawo Avogadra, prawo Boyle`a-Mariotta, prawo Gay-Lussaca, równanie Clapeyrona, stała gazowa, równanie van der Waalsa, prawo Daltona, gęstość i masa molowa gazu)

4. Kinetyka i statyka chemiczna.

(szybkość reakcji chemicznych, równania kinetyczne, stała szybkości reakcji, rząd reakcji, wpływ czynników na szybkość reakcji chemicznych, odwracalność reakcji chemicznych, prawo działania mas, równowaga chemiczna, reguła przekory)

5. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów.

(dysocjacja elektrolityczna, elektrolity mocne i słabe, stała i stopień dysocjacji, efekt wspólnego jonu, iloczyn jonowy wody, pH, stężenie jonów wodorowych, hydroliza soli, stała i stopień hydrolizy, iloczyn rozpuszczalności)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w grupach. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia rachunkowe. Wymagany kalkulator naukowy i układ okresowy pierwiastków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:45 - 13:30, sala 12
Marzena Podgórna 21/25 szczegóły
2 każda środa, 10:30 - 11:15, sala 72
Marzena Podgórna 12/25 szczegóły
3 każda środa, 8:45 - 9:30, sala 72
Marzena Podgórna 19/25 szczegóły
4 każda środa, 11:45 - 12:30, sala 12
Marzena Podgórna 15/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)