Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria genetyczna 01-BT-S1-1BT-28
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2013. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie III, PWN, Warszawa

Literatura dodatkowa:

1. Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. Wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z materiału realizowanego na wykładach, w postaci pytań otwartych lub zamkniętych, przeprowadzone stacjonarnie lub w wypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób zdalny z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji. Występuje punktowy system oceny pytań. Punkty z wszystkich pytań są sumowane i przeliczane na %, z których wyliczana jest ocena z zaliczenia.

Ocena z kolokwium zaliczeniowego pisemnego:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego pisemnego jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium.

Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego pisemnego jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny końcowej z modułu.

Nieuzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia pisemnego skutkuje niezaliczeniem modułu przez studenta.

Zakres tematów:

1. Podstawowe metody badania DNA i RNA (metody izolacji DNA i RNA, przechowywanie kwasów nukleinowych, określanie ilości i jakości kwasów nukleinowych, elektroforeza kwasów nukleinowych)

2. Podstawowe metody analiz białek (metody izolacji białek, określanie ilości białek, metody elektroforezy białek)

3. Enzymy wykorzystywane w inżynierii genetycznej (enzymy restrykcyjne, ligazy, polimerazy DNA, enzymy modyfikujące końce fragmentów DNA, itp.)

4. Rekombinacja DNA, wektory do klonowania (przegląd wektorów wykorzystywanych do klonowania DNA i komórek gospodarza, metody detekcji zrekombinowanego DNA, wprowadzanie materiału genetycznego do komórek pro- i eukariotycznych)

5.- 6. Systemy ekspresyjne rekombinantowego DNA (zasady przygotowywania konstruktów genowych, dobór elementów wektora, dobór wektora i gospodarza)

7. Wykorzystanie inżynierii genetycznej w przemyśle i medycynie.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone są stacjonarnie, a w wypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób zdalny: on-line z udziałem studentów przy wykorzystaniu aplikacji Teams lub przesyłane w postaci plików .pdf, zmodyfikowanych i wzbogaconych o dodatkowe wyjaśnienia i komentarze. Prezentacje z wykładów zdeponowane w zespole utworzonym w Teams, każdorazowo dostępne przed rozpoczęciem kolejnego wykładu.

Wykłady ilustrowane przykładami z najnowszej literatury przygotowane:

- z wykorzystaniem środków audiowizualnych

- w postaci prezentacji programu PowerPoint,

- częściowo w oparciu o pozycje literatury anglojęzycznej (publikacje, skrypty, schematy, zdjęcia),

Jednostka zajęciowa wykładów stacjonarnych: 2 godziny lekcyjne raz w tygodniu.

Wykłady zdalne on-line za pośrednictwem aplikacji Teams (Office 365) - czas trwania 2 godziny lekcyjne raz w tygodniu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Katarzyna Nowak 45/44 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)