Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria genetyczna 01-BT-S1-1BT-28
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2013. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie III, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. Wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

3. Kur J. 1994. Podstawy inżynierii genetycznej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

4. Kłyszejko-Stefanowicz L. 1999. Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z laboratorium – to średnia ważona z ocen końcowych z 3. form weryfikacji efektów kształcenia:

- końcowej oceny ciągłej z umiejętności praktycznych (5%)

- końcowej oceny ze sprawozdań oraz kart pracy (30%)

- końcowej oceny z kolokwiów (65%).

Uzyskanie pozytywnej oceny z każdej z tych trzech form weryfikacji efektów kształcenia jest warunkiem koniecznym do uzyskania oceny końcowej z laboratorium.

Zajęcia laboratorium są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach laboratoryjnych. Jeśli jednak jest to nieobecność nieusprawiedliwiona, a w trakcie tych zajęć zaplanowane było kolokwium,

to student otrzyma z niego ocenę niedostateczną.

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

I. Kolokwium

W trakcie cyklu laboratorium przeprowadzanych jest 5 pisemnych kolokwiów, po zakończeniu każdego bloku tematycznego (1 kolokwium w Katedrach: Biochemii, Mikrobiologii, Anatomii i Cytologii Roślin, 2 kolokwia w Katedrze Genetyki). Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne, jak i analizę wyników eksperymentów (np.: analiza żeli). Stosuje się punktowy system oceny pytań na kolokwium. Za każdą odpowiedź prawidłową na pytanie przydzielana jest liczba punktów wskazana przez prowadzącego.

Kolokwia należy zaliczyć w terminach wyznaczonych przez prowadzących.

Nieobecność nieusprawiedliwiona na kolokwium jest równoznaczna z oceną niedostateczną z tego kolokwium.

Skala do wyliczania oceny z kolokwium cząstkowego:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Każde kolokwium cząstkowe należy zaliczyć. Każde niezaliczone kolokwium (ocena niedostateczna) można poprawiać najwyżej jeden raz w terminach wyznaczonych przez prowadzących.

Ocena końcowa z kolokwium jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów cząstkowych i wliczana jest do oceny końcowej z laboratorium, stanowiąc jej 65%.

Ocena niedostateczna z tej formy weryfikacji efektów kształcenia uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium a tym samym zaliczenie całego modułu.

II. Sprawozdania oraz karty pracy

Sprawozdania:

Prowadzący oceniają sprawozdania przygotowane przez 2-3 osobowe zespoły studentów (wykonujące wspólnie eksperymenty): 1 sprawozdanie w Katedrach: Biochemii, Mikrobiologii, Anatomii i Cytologii Roślin, 4 sprawozdania w Katedrze Genetyki.

Sprawozdania zawierają cel doświadczenia, opis materiału badawczego i procedury, opis wyników, analizę i prezentację wyników, wnioski podsumowujące wykonany eksperyment. Końcową wersję sprawozdania w formie elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć do prowadzącego.

Termin oddania sprawozdania – do 7 dni po zakończeniu każdego tematu laboratoryjnego.

W ocenie sprawozdania brane są pod uwagę wartość merytoryczna sprawozdania oraz jego staranność edytorska.

Elementy brane pod uwagę podczas weryfikacji sprawozdań i składające się na uzyskaną ocenę:

1. opis celu wykonywanych badań (0-1 pkt),

2. opis materiału badawczego (0-1 pkt),

3. opis wykonywanych etapów i procedur (0-1 pkt),

4. przedstawienie wyników (0-3 pkt),

5. analiza wyników i przedstawione wnioski (0-3 pkt),

6. staranność wykonania sprawozdania (0-1 pkt).

Każdy z sześciu elementów oceniany jest w skali punktowej.

Za całość sprawozdania można uzyskać 0-10 pkt, co przelicza się na %.

Karty pracy:

Prowadzący oceniają karty pracy wypełnione przez każdego studenta samodzielnie z każdego tematu realizowanego na zajęciach zdalnych. Stosuje się punktowy system oceny pytań w karcie pracy. Za każdą odpowiedź prawidłową na pytanie przydzielana jest liczba punktów wskazana przy tym pytaniu. Uzyskane punkty z karty pracy przelicza się na skalę %.

Sprawozdań i kart pracy nie można poprawiać.

Nieprzygotowanie któregoś z sprawozdań lub niewypełnienie karty pracy skutkuje otrzymaniem 0% z tej formy aktywności.

Sprawozdania oraz wypełnione karty pracy, będące plagiatem pracy kolegów, oceniane są na 0%

Ocena końcowa ze sprawozdań i kart pracy jest średnią arytmetyczną ocen z sprawozdań cząstkowych i wliczana jest do oceny końcowej z laboratorium, stanowiąc jej 30%.

Skala do wyliczania oceny końcowej z sprawozdań i kart pracy z średniej uzyskanej w skali procentowej:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100%

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90%

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80%

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70%

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60%

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50%

Ocena niedostateczna z tej formy weryfikacji efektów kształcenia uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium, a tym samym zaliczenie całego modułu.

III. Ocena ciągła umiejętności praktycznych

W czasie zajęć prowadzący ocenia pracę każdego studenta pod kątem aktywnego uczestnictwa w trakcie zajęć, wykonywania zleconych przez prowadzącego zadań oraz solidności i rzetelności podczas pracy i udziału w analizie i interpretacji wyników. Przebieg oceny ciągłej umiejętności praktycznych na zajęciach:

5 pkt - otrzymuje student za właściwe uczestnictwo w każdych zajęciach (bierze czynny udział i wykazuje zaangażowanie w wykonywanie eksperymentów, wykonuje zlecone przez prowadzącego zadania, odpowiada na zadawane pytania, bierze udział w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników, prezentuje właściwą postawę podczas zajęć, posiada fartuch i instrukcję wykonywania eksperymentu, posiada wskazane wcześniej przez prowadzących materiały),

- 1 pkt (minus 1 punkt) – studentowi odejmuje się 1 pkt (od przyznanych 5 punktów) za każde zaobserwowane przez prowadzącego nieprawidłowe/niewłaściwe zachowanie podczas zajęć (student nie jest zaangażowany w wykonywanie prac laboratoryjnych, nie wykonuje zleconych przez prowadzącego zadań, nie odpowiada na zadawane pytania, nie bierze udziału w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników, prezentuje lekceważącą postawę podczas zajęć, nie posiada fartucha i instrukcji wykonywania eksperymentu, nie posiada wskazanych wcześniej przez prowadzących materiałów).

Studenta należy poinformować w trakcie zajęć o odejmowaniu mu punktów.

Skala dla wyliczenia oceny końcowej z oceny ciągłej umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Ocena końcowa z oceny ciągłej umiejętności praktycznych wyliczana jest na podstawie punktów zgromadzonych przez studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych (max. liczba punktów do uzyskania to 5 pkt/zajęcia) i wliczana jest do oceny końcowej z laboratorium, stanowiąc jej 5%.

Ocena niedostateczna z tej formy weryfikacji efektów kształcenia uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium a tym samym zaliczenie całego modułu.

Zakres tematów:

Zakres tematów laboratoriów:

1. Poznanie metody izolacji wektorów plazmidowych.

2. Poznanie metody tworzenia produktu PCR zawierającego miejsce restrykcyjne, jako insertu w procedurze klonowania.

3. Poznanie metody tworzenia mapy restrykcyjnej plazmidów.

4. Poznanie metody przygotowania produktu PCR do klonowania z zastosowaniem enzymów restrykcyjnych oraz ligacja insertu do plazmidu.

5. Poznanie metody transformacji komórek E. coli DNA plazmidowym.

6. Poznanie metody identyfikacji insertów plazmidowych w transformowanych bakteriach metodą colony PCR oraz blue-white screening.

7. Poznanie metody detekcji insertu w plazmidzie z zastosowaniem enzymów restrykcyjnych.

8. Poznanie nieradioaktywnych technik znakowania kwasów nukleinowych.

9. Poznanie metody hybrydyzacji kwasów nukleinowych in situ i in vitro.

10. Analiza uzyskanych wyników oraz projektowanie eksperymentu z zakresu inżynierii genetycznej

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone stacjonarnie lub zdalnie za pomocą aplikacji Teams w wypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Zajęcia stacjonarne:

- wprowadzenie teoretyczne z aktywnym udziałem studentów, w oparciu o prezentacje audiowizualne oraz praca laboratoryjna pod nadzorem prowadzącego, mająca na celu praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi metodami z zakresu inżynierii gentycznej,

- wykonywanie eksperymentów w zespołach 2-3 osobowych według przygotowanych instrukcji (konieczność zapoznania się z instrukcjami przed rozpoczęciem każdych zajęć), mające na celu zapoznanie studentów z kolejnymi etapami procesu klonowania, metodami identyfikacji insertów w wektorach oraz technikami znakowania kwasów nukleinowych, a także mające na celu poznanie zasad prawidłowego planowania i prowadzenia eksperymentów.

- analiza i interpretacja wyników eksperymentów oraz dyskusja i formułowanie wniosków,

- przygotowywanie pisemnych sprawozdań z eksperymentów przeprowadzonych w laboratorium

- w ramach przygotowania do niektórych laboratoriów stacjonarnych konieczność samodzielnego zapoznania się i analizy materiałów otrzymanych przez prowadzącego

- w trakcie niektórych zajęć realizacja elementów turoringu grupowego w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki” (zastosowanie metody debaty (class debate), uaktywnienie wiedzy zdobytej wcześniej = prior knowledge activation, tutees w roli nauczyciela)

Zajęcia zdalne:

- prowadzone wykorzystaniem aplikacji Teams w ramach utworzonego zespołu,

- instrukcje i prezentacje wprowadzające do poszczególnych tematów laboratoryjnych oraz materiały do samodzielnego studiowania (artykuły, skrypty, linki do filmów na Youtube itp) umieszczone w odpowiednich katalogach w zespole w Teams

- rozwiązywanie przez studentów kart pracy z poszczególnych tematów laboratoryjnych, sprawdzających opanowanie podstaw teoretycznych i zagadnień praktycznych (analiza wyników doświadczeń, żeli itp.) za pośrednictwem aplikacji Teams.

- analiza i ocena kart pracy wykonanych przez studentów przez prowadzących wraz z komentarzem wyjaśniającym w razie potrzeby.

Prezentacje wprowadzające w tematy poszczególnych zajęć laboratoryjnych stacjonarnych i zdalnych, przygotowane:

- z wykorzystaniem środków audiowizualnych

- w postaci prezentacji programu PowerPoint,

- częściowo w oparciu o pozycje literatury anglojęzycznej (publikacje, skrypty, schematy, zdjęcia),

Prezentacje wzbogacone o zdjęcia i schematy przygotowywane/modyfikowane m.in. w oparciu o narzędzia tworzenia i obróbki graficznej pakietu Corel i Adobe PhotoShop.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 13:00, sala A-118 (LAB. BIOCH.)
każda środa, 8:00 - 13:00, sala C-43 (LAB. GEN.)
każda środa, 8:00 - 13:00, sala A-139 (SALA WYKL.)
Katarzyna Hupert-Kocurek, Anna Markowicz, Dominika Idziak-Helmcke, Artur Piński, Joanna Morończyk, Ewa Sybilska, Katarzyna Nowak, Anna Collin 11/11 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 13:00, sala A-118 (LAB. BIOCH.)
każda środa, 8:00 - 13:00, sala C-43 (LAB. GEN.)
każda środa, 8:00 - 13:00, sala sale KACR
każda środa, 8:00 - 13:00, sala A-139 (SALA WYKL.)
Katarzyna Hupert-Kocurek, Anna Markowicz, Dominika Idziak-Helmcke, Artur Piński, Joanna Morończyk, Ewa Sybilska, Katarzyna Nowak, Anna Collin 11/11 szczegóły
3 każda środa, 13:45 - 18:45, sala A-118 (LAB. BIOCH.)
każda środa, 13:45 - 18:45, sala C-43 (LAB. GEN.)
każda środa, 13:45 - 18:45, sala A-139 (SALA WYKL.)
Katarzyna Hupert-Kocurek, Anna Markowicz, Dominika Idziak-Helmcke, Artur Piński, Joanna Morończyk, Ewa Sybilska, Katarzyna Nowak, Anna Collin 11/11 szczegóły
4 każda środa, 13:45 - 18:45, sala A-118 (LAB. BIOCH.)
każda środa, 13:45 - 18:45, sala C-43 (LAB. GEN.)
każda środa, 13:45 - 18:45, sala sale KACR
każda środa, 13:45 - 18:45, sala A-139 (SALA WYKL.)
Katarzyna Hupert-Kocurek, Anna Markowicz, Dominika Idziak-Helmcke, Artur Piński, Joanna Morończyk, Ewa Sybilska, Katarzyna Nowak, Anna Collin 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)