Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska 01-BT-S1-1BT-27
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

BŁASZCZYK M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska., PWN, Warszawa, 2007

Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa

Klimiuk P., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. WN PWN, Warszawa

Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. WN PWN, Warszawa Mrozowska J. (red.). 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. (rozdziały 9-12). Wyd. Politech. Śl., Gliwice.

Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydaw. UMCS, Lublin (tłumaczenie).

Buczkowski R., Kondzielski I., Szamański T. 2002. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Wyd. U.M. Kopernika, Toruń

MIKSCH K., Biotechnologia ścieków., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010

BARTKIEWICZ B., Oczyszczanie ścieków przemysłowych., PWN, Warszawa, 2002

KLIMIUK E., ŁEBKOWSKA M., Biotechnologia w ochronie środowiska., PWN, Warszawa, 2003

HARTMANN L., Biologiczne oczyszczanie ścieków., Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa,1999

ŁABUŻEK S., NECKLEN D., RADZIEJEWSKA – LEBRECHT J., Biotechnologia mikroorganizmów. Wybrane zagadnienia., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2002

SCHLEGEL H. G., Mikrobiologia ogólna., PWN, Warszawa, 2000

GAJKOWSKA-STEFAŃSKA L., GUBERSKI S., GUTOWSKI W., MAMAK Z., SZPERLIŃSKI Z., Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001

BŁASZCZYK M.K., Mikrobiologia środowisk, PWN, Warszawa, 2014

Metody i kryteria oceniania:

Część mikrobiologiczna:

Raport z pracy laboratoryjnej:

Na ocenę składa się: poprawność wykonania doświadczeń, obliczeń matematycznych, formułowania wniosków i dyskusji wyników przedstawionych w raporcie. Każdy z raportów oceniany jest w skali ocen ndst (2.0) – bdb (5.0). Ocena końcowa z raportów jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych raportów. Studenci (w obrębie zespołów, na które się dzielą przed pierwszymi zajęciami) przygotowują raporty pisemny z poszczególnych ćwiczeń. Cotygodniowy pisemny raport z pracy zostaje oddany w terminie do 7 dni od zakończenia danego ćwiczenia.

Ocena ciągła aktywności studenta na ćwiczeniach:

Ocenie podlega przestrzeganie zasad pracy w laboratorium biochemicznym, sprawność studenta w posługiwaniu się urządzeniami laboratoryjnymi, umiejętność przeprowadzenia eksperymentu oraz obserwacji i wyciągania wniosków oraz znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium. Na ocenę końcową aktywności ciągłej studenta składa się: ocena aktywności na poszczególnych zajęciach (w skali 0-2 pkt). Suma uzyskanych punktów stanowi 100%.

Skala ocen: bardzo dobry – powyżej 90%; + dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%; + dostateczny – 70 do 61%; dostateczny – 60 do 51%; niedostateczny – poniżej 51%. Weryfikacja umiejętności polega na indywidualnej rozmowie ze studentem i obserwacji jego pracy podczas zajęć.

Kolokwium zaliczeniowe:

Kolokwium pisemne, składające się z pytań otwartych lub testowych. Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali 0 – 2 punkty. Liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny wg skali: bdb – powyżej 90%; +db – 90 do 81%; db – 80 do 71%; +dst – 70 do 61%; dst – 60 do 51%; ndst – poniżej 51%.

Możliwość poprawiania kolokwium w razie jego niezaliczenia jest rozpatrywana indywidulanie.

Część biochemiczna:

poszczególne aktywności laboratoryjne i obliczeniowe oceniane są w systemie punktowym, a maksymalna ilość punktów podawana jest w instrukcjach do ćwiczeń przy poszczególnych zadaniach. Maksymalna ilość punktów, możliwych do uzyskania wynosi 144 pkt, w tym 10 pkt za przygotowanie arkuszy obliczeniowych.

Kolokwium (platforma testportal.pl) składa się z 13 pytań, każde oceniane jest w systemie punktowym, a maksymalna ilość punktów do zdobycia to 56 pkt.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 i przeliczna na ocenę końcową z części biochemicznej, zgodnie ze skalą procentową – 50 - 62,9% dostateczny (3,0); 63,0 - 75,0% – plus dostateczny (3,5); 75,1 - 82,9% - dobry (4,0); 83,0 - 92,9 % - plus dobry (4,5); 93,0 - 100% – bardzo dobry (5,0).

Zakres tematów:

Zajęcia z części mikrobiologicznej:

1. Bioremediacja gleb skażonych substancjami ropopochodnymi cz. I (posiew, FDA i założenie doświadczenia)

2. Bioremediacja gleb skażonych substancjami ropopochodnymi cz. II (odczyt z cz. I i izolacja TPH z gleby)

3. Morfologia osadu czynnego. Oznaczanie ilości TPH w glebie z zastosowaniem chromatografii gazowej.

4. Ocena efektywności bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi. Prezentacja wyników.

5. Kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia prowadzone z części biochemicznej:

1. Analiza fizyko-chemiczne ścieków surowych – część I.

2. Analiza fizyko-chemiczne ścieków surowych – część II. ( plik Excel dane +obliczenia)

3. Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złoża biologicznego

4. Porównanie efektywności oczyszczania ścieków zawierających związki fenolowe metodą osadu czynnego i złoża biologicznego (raport plus plik excela).

5. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne w systemie zdalnym obejmują pracę w grupie, polegającą na wirtualnym wykonywaniu doświadczeń w oparciu o instrukcję, bieżącą analizę uzyskanych wyników i ich opracowanie w celu wykorzystania do przygotowania raportu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:00 - 12:30, sala Zajęcia zdalne
Izabela Greń, Sławomir Borymski, Bożena Nowak 11/12 szczegóły
2 każda środa, 9:00 - 12:30, sala Zajęcia zdalne
Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Izabela Greń 11/11 szczegóły
3 każda środa, 13:45 - 17:30, sala Zajęcia zdalne
Izabela Greń, Małgorzata Pawlik, Bożena Nowak 11/11 szczegóły
4 każda środa, 13:45 - 17:30, sala Zajęcia zdalne
Bożena Nowak, Monika Malicka, Izabela Greń 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)