Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M09_Psychologia resocjalizacyjna 06-PS-SM-272
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.1,2, Warszawa 2007, PWN,

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze

I. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007, wyd. KUL.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- rygorowe na podstawie obecności (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności)

- prac zaliczeniowych

- pracy na zajęciach (aktywność w zajęciach zdalnych)

- oraz kolokwium zaliczeniowego.

Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

90-100% - ocena bardzo dobra (5,0).

Nieobecności: Dodatkowe nieobecności podlegają odrobieniu na dyżurach w terminie do DNIA OSTATNICH ZAJĘĆ. Jedną nieobecność można odrobić na jednym dyżurze. Po przekroczeniu terminu każda dodatkowa nieobecność skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej o 0,5.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego (rodzaje kar, system penitencjarny w Polsce)

2. Psychologia resocjalizacyjna – jej historia, pojęcie, zadania. Podstawy prawne resocjalizacji. Formy resocjalizacji. Typologie zakładów karnych. Instytucja więzienia jako instytucja totalna

3. Badania osobopoznawcze i klasyfikacja osadzonych.

4. Personel więzienny i jego funkcje ze szczególnym uwzględnieniem psychologa więziennego. Badania w jednostkach medycyny pracy.

5. Psychologiczne aspekty praktyki resocjalizacyjnej - płaszczyzny oddziaływań, uwarunkowania skuteczności resocjalizacji. Czynniki wspierające i utrudniające resocjalizację. Oddziaływania resocjalizacyjne. Recydywa.

6. Badania psychologiczne- opinie psychologiczne i orzeczenia psychologiczno- penitencjarne

7. Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych

8. Diagnoza penitencjarna (orzeczenia psychologiczno- penitencjarne)

9. Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- Sprawcy młodociani

10. Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- osadzeni zagrożeni ryzykiem samobójstwa.

11. Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- sprawcy przestępstw seksualnych

12. Odmienności w wykonywaniu kary pozbawienia wolności wobec kobiet w obowiązującym ustawodawstwie polskim (skazanych kobiet wychowujących dzieci)

13. Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej.

14. Pobyt w zakładzie karnym jako sytuacja trudna na przykładzie filmu cz.1.

15. Kolokwium zaliczeniowe

16. Zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w grupach, analiza przypadków, praca własna, sporządzanie opinii psychologicznych, sporządzanie orzeczeń psychologiczno- penitencjarnych; planowanie indywidualnego planu terapii

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Wiola Friedrich 31/29 szczegóły
2 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala zajęcia zdalne
Wiola Friedrich 29/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.