Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SPK_M10_Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna 06-PS-SM-281
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999; Link do publikacji w dydaktycznej bibliotece cyfrowej: http://dydaktyka.bg.us.edu.pl.lt1ovm1q1422.han.bg.us.edu.pl/publication/4659

Namysłowska I. (2000). Terapia rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Link do publikacji w dydaktycznej bibliotece cyfrowej: http://dydaktyka.bg.us.edu.pl.lt1ovm1q161e.han.bg.us.edu.pl/dlibra/publication/2417/edition/2292/content

• Namysłowska I., Siewierska A. (2007). Terapia rodzin a terapia par. Psychoterapia 3 (142), s. 37-42. Dostęp: http://psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2007n3s37Namyslowska.pdf

• Wolska M. (2010). Wskazania i przeciwskazania do terapii małżeńskiej/terapii par. Psychoterapia 4 (155), s. 73-81.Dostęp: http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2010/Wolska73_PT4_2010.pdf

• Frąckowiak-Sochańska (2011). Terapia par jako narzędzie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny. Dysfunkcje rodziny. Roczniki socjologii rodziny, XXI, s. 187-212. Dostęp: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4459/1/10_Monika_Frackowiak_Sochanska_Terapia%20par%20jako%20narzedzie%20przeciwdzialania_185-212.pdf

• Chrząstkowski S. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Paradygmat, Warszawa.

• Pohorecka A. (red.) „Rodzina w terapii”, IPiN, Warszawa, 1992.

• Walczyński B., Kołbik I. (2002). Blisko alkoholu-daleko od bliskich. Studium przypadku terapii rodzinnej. Postępy psychiatrii i neurologii, 11, suplement 1(14), s. 89-93.

• Bętkowska-Korpała B., Gąsior K., Maciek-Haściło B., Ryniak J. (2016). Krótkoterminowa terapia par. Proces zdrowienia w uzależnieniu. PARPA, Warszawa. Dostęp: http://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Uzaleznienie/Krotkoterminowa%20terapia%20par.%20Proces%20zdrowienia%20w%20uzaleznieniu%20-%20tresc.pdf

Literatura uzupełniająca:

• Bandler R., Grinder J. Satir V. „Zmieniamy się wraz z rodzinami“, GWP, Gdańsk, 1999.

• de Barbaro B. (red.) “Schizofrenia w rodzinie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999

• de Barbaro B. "Po co psychoterapii postmodernizm". W: Psychoterapia 3 (142),2007, s. 5-14.

• de Barbaro B., Jozefik B., Drożdżowicz L. "Terapia rodzin w zaburzeniach osobowości. Wątpliwości i możliwości". W: Psychoterapia 1 (144), 2008, s. 5-16

• Cecchin G. „Mediolańska szkoła terapii rodzin. Wybór prac”, Collegium Medicum UJ, Kraków 1995

• Chrząstkowski S., de Barbaro B. „Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012.

• Crane D.L. (2002). „Podstawy terapii małżeństw” GWP, Gdańsk.

• Deissler K.G. „Terapia systemowa jako dialog. Odkrywanie samego siebie?” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999

• Górniak L., Józefik B. (red.) „Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2003.

• Forward S. "Toksyczni rodzice" Wydawnictwo Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1992 (i wydania późniejsze).

• Goldenberg H., Goldenberg I. „Terapia rodzin”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006. Link do książki w dydaktycznej bibliotece cyfrowej: http://dydaktyka.bg.us.edu.pl.lt1ovm1q12ae.han.bg.us.edu.pl/dlibra/publication/2630/edition/4744/content

• Kaleta K. (2011). Rodzinne uwarunkowanie społecznego funkcjonowania jednostek w świetle teorii Minuchina i Bowena. Roczniki Psychologiczne, XIV/2 s. 141-158

• Napier A.Y., Whitaker C. „Rodzinna karuzela. Terapia rodzin bez tajemnic”, Znak, Kraków, 2006.

• Satir V. „Rodzina. Tu powstaje człowiek”, GWP, Gdańsk, 2000.

• Satir V. „Terapia rodziny”, GWP, Gdańsk, 2000.

• Siewierska A, Śliwczyńśka J., Namysłowska (2008). Czy możliwa jest diagnoza systemowa. Psychiatria Polska, XLII/1, s. 17-24.

• Simon R. „W cztery oczy”, GWP, Gdańsk, 2001.

• Stierlin H. i inni „Pierwszy wywiad z rodziną“, GWP, Gdańsk, 1999,

• Weeks G.R. L’Abate L. “Paradoks w psychoterapii”, GWP, Gdańsk, 2000.

• Zubrzycka E. „Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód?”, GWP, 1993.

Metody i kryteria oceniania:

Do oceny na zaliczenie będą brane pod uwagę następujące składowe:

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Zadania indywidualne i zespołowe

Punkty uzyskane na kolokwium końcowym.

Kolokwium odbędzie się na platformie Moodle i będzie składało się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru (przewidziane są punkty ujemne za nieprawidłowe odpowiedzi). Uzyskanie na kolokwium min. 51% punktów jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia.

Dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach.

Istnieje możliwość (w wyjątkowych sytuacjach) uczestniczenia na zajęciach z inną grupą (zarówno w trybie dziennym jak i wieczorowym)

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie sylabusa zajęć, problematyki, sposobów pracy, warunków i kryteriów uzyskania zaliczenia oraz literatury.

2. Teoria systemów i jej implikacje dla praktyki terapeutycznej. Terapia rodziny, terapia małżeńska, terapia par – wprowadzenie.

de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 1.

Namysłowska I., Siewierska A. (2007). Terapia rodzin a terapia par. Psychoterapia 3 (142), s. 37-42.

Wolska M. (2010). Wskazania i przeciwskazania do terapii małżeńskiej/terapii par. Psychoterapia 4 (155), s. 73-81.

Frąckowiak-Sochańska (2011). Terapia par jako narzędzie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny. Dysfunkcje rodziny. Roczniki socjologii rodziny, XXI, s. 187-212.

3. Rodzina jako system. Cykl życia rodziny.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Springer PWN, rozdz. 2.

de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 2.

4. Stresory pionowe (scenariusze rodzinne, mity, lojalność, projekcja rodzinna) a funkcjonowanie pary, małżeństwa, rodziny.

de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 3,7 i 8.

5. Technika genogramu – zasady, możliwości i ograniczenia. Jak pytać, aby genogram stał się użytecznym narzędziem w terapii par, małżeństw i rodzin?

de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 10.

6. Genogram – ćwiczenia praktyczne. Interpretacja genogramu.

de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 10

7. Założenia szkoły komunikacyjnej w pracy z rodziną.

de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 5.

8. Strukturalna terapia rodzin i terapia strategiczna.

de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 4 i 6.

9. Model mediolański i postmediolański. Czym jest neutralność? Jak być zaciekawionym?

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Springer PWN, Warszawa, rozdz. 12.

10. Kolokwium.

11. Wybrane techniki terapeutyczne wykorzystywane w pracy z rodziną.

Chrząstkowski S. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Paradygmat, Warszawa, rozdz. 5.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Springer PWN, Warszawa, rozdz. 15.

12. Wywiad a konsultacja z rodziną. Kontrakt terapeutyczny.

Chrząstkowski S. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Paradygmat, Warszawa, rozdz. 2 i 4.

13. Analizy studiów przypadków. Praca w grupach.

Pohorecka A. (red.) „Rodzina w terapii”, IPiN, Warszawa, 1992.

14. Analizy studiów przypadków. Praca w grupach.

Walczyński B., Kołbik I. (2002). Blisko alkoholu-daleko od bliskich. Studium przypadku terapii rodzinnej. Postępy psychiatrii i neurologii, 11, suplement 1(14), s. 89-93.

Bętkowska-Korpała B., Gąsior K., Maciek-Haściło B., Ryniak J. (2016). Krótkoterminowa terapia par. Proces zdrowienia w uzależnieniu. PARPA, Warszawa.

15. Podsumowanie analizowanych zagadnień i zaliczenia.

Metody dydaktyczne:

Krótkie prezentacje multimedialne, dyskusje moderowane, praca w małych grupach nad studiami przypadków terapii rodzin i par, krótkie wykłady konwersatoryjne porządkujące analizowane zagadnienia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Joanna Mateusiak 14/16 szczegóły
2 każda środa, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Joanna Mateusiak 18/16 szczegóły
3 każda środa, 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Joanna Mateusiak 16/16 szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Joanna Mateusiak 20/16 szczegóły
5 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Joanna Mateusiak 15/16 szczegóły
6 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Joanna Mateusiak 13/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)