Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia chemiczna - surowce i procesy W4-TC-S1-4-TCSP
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Kuczyński W., Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej, PWN Warszawa (1974)

2. Kuczyński W., Ćwiczenia z technologii chemicznej, PWN Warszawa (1974)

3. Tokarzewski L., Zarys chemii i technologii węglowodorów i ich pochodnych, WSP Katowice (1968)

4. Tokarzewski l., Wybrane dzialy technologii chemicznej nieorganicznej, UŚ Katowice (1974)

5. Praca pod red. Machockiego A., Technologia chemiczna – ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo UMCS Lublin (2002)

6. Tokarzewski L. Chemia i technologia związków wielkocząsteczkowych oraz półproduktów do ich syntezy t. 1 i 2, Wydawnictwo UŚ (1984)

7. Kalińska D., Płochocka K., Zmiękczacze tworzyw sztucznych, PWNT Warszawa (1965)

8. Łada Z. Różycki C., . Analiza techniczna i instrumentalna, PWSZ, Warszawa (1971)

9. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjanczyka i ST. Penczka, Chemia polimerów t. I, II, III, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997

Literatura uzupełniająca

1. J. Kępiński Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN Warszawa (1984)

2. Praca zbiorowa pod red. W.W. Korszaka, Technologia tworzyw sztucznych, WNT, tłum. z rosyjskiego, Warszawa (1981)

3. Jan F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

4. Tokarzewski L., Borek J., Pietranek W., Procesy jednostkowe w technologii

chemicznej, Wydawnictwo UŚ Katowice (1994)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne: Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu technologii chemicznej

Wymagania merytoryczne: Wiedza z zakresu zagadnień obejmujących jedno ćwiczenie dotyczące symboli aparatury chemicznej

Kryteria oceny:

Skala ocen:

Bez błędu 5

1 błąd 4,5

2 błędy 4,0

3 błędy 3,5

4 błędy 3,0

5 błędów nie zaliczone

Przebieg procesu weryfikacji: Jedno kolokwium w semestrze. Czas trwania 30 minut

Odpowiedź ustna: Ocena wiedzy zdobytej na wykładach oraz w czasie samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium

Wymagania merytoryczne: Wiedza zawarta w podanych zagadnieniach do przyswojenia

1. Paliwa stałe, ciekłe i gazowe – geneza i właściwości, odgazowanie i zagazowanie paliw stałych, gaz koksowniczy, powietrzny i generatorowy, generatory, odpylanie gazów przemysłowych, suche metody odsiarczania gazów. Gaz ziemny, wartość opałowa i ciepło spalania, wzory empiryczne (Frosta, Dulonga), wykres Ostwalda, bomba kalorymetryczna, oznaczanie wartości opałowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, bilans cieplny aparatu Junkersa, benzyny i liczba oktanowa, oleje pędne i liczba cetanowa, przeliczanie liczby oktanowej na cetanową i odwrotnie.

Absorpcyjne metody oznaczania gazów: CO, O2, CO2, aparat Orsata prosty i zmodyfikowany (11 płuczek), łącznie z reakcjami zachodzącymi w czasie oznaczania, inne analizatory gazów – waga pierścieniowa, analizatory absorpcyjne, magnetyczne, konduktometryczne, kolorymetryczne, obliczanie składu mieszanin gazowych, układy do spalań CH4 + H2.

2. Nawozy sztuczne: fosforowe, azotowe i mieszane inne nawozy sztuczne, analiza nawozów fosforowych.

Dynamika płynów, rodzaje płynów jednorodnych, rodzaje przepływomierzy – kalibrowanie, teoria kolumny fluidyzacyjnej, prędkość krytyczna, zastosowanie fluidyzacji.

3. Właściwości wody, uzdatnianie, odsalanie wody morskiej, oznaczanie twardości – jednostki, metody zmiękczania, oznaczanie: BZT, utlenialność, O2, CO2, Cl-, NH3, SO42-, NO2-, NO3-, SiO32-, Ca, Mg, Fe, Mn. odkrzemianie, jonity, woda utleniona, H2O2. Reakcje odwracalne i nieodwracalne, teoria katalizy i katalizatory, reakcja estryfikacji, sposoby badania kinetyki reakcji, stała równowagi reakcji chemicznej K.

4. Podział tworzyw, rodzaje tworzyw, analiza jakościowa tworzyw, wzory: estry i etery celulozy, kauczuki naturalne i syntetyczne, fenoplasty, aminoplasty, tioplasty, tworzywa silikonowe, epoksydy, poliamidy, poliestry alkilowe i arylowe, poliolefiny, tworzywa winylowe, poliuretany, poliwęglany, polisulfony, poliimidy. Otrzymywanie akrylonitrylu i poliakrylonitrylu.

Polimeryzacja, kopolimeryzacja, telomeryzacja, polikondensacja, polirekombinacja, poliaddycja, cyklopolimeryzacja, katalizatory (inicjatory), rozpuszczalniki, regulatory masy cząsteczkowej, efekty indukcyjne, polimery izo-, syndio-, aktyczne (przykłady otrzymywania) zakańczanie łańcucha polimeru, praktyka prowadzenia procesów polireakcyjnych, stopień polimeryzacji i polikondensacji, rozcieńczone roztwory polimerów, metody oznaczania masy cząsteczkowej, liczba Fikentschera.

Stany fizyczne polimerów, polimery krystaliczne, metody formowania tworzyw: nanoszenie, formowanie bezciśnieniowe, laminowanie, wytłaczanie, prasowanie, wtryskiwanie, walcowanie, kalandrowanie, plastyfikacja tworzyw, plastyfikatory i ich podział ze względu na budowę, napełniacze, stabilizatory. Oznaczanie właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych (temperatury charakterystyczne) tworzyw sztucznych, TG, DTG, DTA.

kryteria oceny

Oceniana jest znajomość zagadnień z wymagań merytorycznych.

5 pytań sprawdzających, 3 odpowiedzi pozytywne wymagane na zaliczenie.

Skala ocen za uzyskane odpowiedzi pozytywne:

5 - 5,0

4 - 4,0

3 - 3,0

poniżej 3 - nie zaliczone

Przebieg procesu weryfikacji: 4 odpowiedzi ustne

Student ma 5 min. czasu na przygotowanie odpowiedzi po zadaniu 5 pytań przez prowadzącego.

Sprawozdanie: Ocena wykonania procedury laboratoryjnej , jej wiarygodności, pracy zespołowej oraz etycznych zachowań

Wymagania merytoryczne: Sprawozdanie powinno zawierać prawidłowy opis przebiegu eksperymentu, obliczenia oraz właściwie wyciągnięte wnioski.

Kryteria oceny: Warunkiem zaliczenia (bez oceny cyfrowej) jest sprawozdanie, które zawiera prawidłowy opis przebiegu eksperymentu, obliczenia oraz właściwie wyciągnięte wnioski, zgodnie z podanymi wcześniej wymaganiami merytorycznymi.

Przebieg procesu weryfikacji: Zaliczenie sprawozdań z przeprowadzonych eksperymentów przez prowadzącego.

Student oddaje sprawozdanie w terminie 1 tygodnia od wykonania ćwiczeń, a prowadzący sprawdza w terminie 1 tygodnia od jego otrzymania.

Ocenianie ciągłe: Ocena praktycznych umiejętności pracy w laboratorium

Wymagania merytoryczne: Wiedza z zakresu zagadnień obejmujących ćwiczenia laboratoryjne

Przebieg procesu weryfikacji: Bieżąca ocena umiejętności praktycznych pracy w laboratorium oraz stopnia wykorzystania nabytej wiedzy

Zakres tematów:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia związane z istotnymi problemami technologii chemicznej. Treści merytoryczne:

- Zapoznanie się z obowiązującą symboliką podstawowej aparatury chemicznej i

ogólnym sposobem jej działania, 1 godz.

- Wykonywanie analizy składu zadanej mieszaniny gazów 4 godz.

- Wykonywanie analizy wody, 4 godz.

- Recykling polimerów np. PET oraz zapoznanie się z metodami identyfikacji

polimerów 4 godz.

-Wyznaczanie wybranych właściwości fizyko-mechanicznych polimerów, 4 godz.

-Wyznaczanie masy cząsteczkowej polimerów metodą wiskozymetryczną, 4 godz.

- Wyznaczanie stałej równowagi dla reakcji odwracalnej, 4 godz.

- Analiza superfosfatu, 4 godz.

- Oznaczanie liczby zmydlania tłuszczów, 4 godz.

- Badanie efektywności procesów koagulacji i flokulacji układu koloidalnego, 4 godz.

- Wyznaczanie ciepła spalania za pomocą kalorymetru, 4 godz.

- Oznaczanie całkowitej zawartości fenoli w produktach spożywczych, 4 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące procesy technologiczne w chemii

liczba godzin pracy własnej studenta 30

opis pracy własnej studenta Praca ze wskazaną literaturą obejmującą samodzielne przyswojenie wiedzy odnośnie zagadnień wymaganych do kolokwiów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:15, sala Zajęcia zdalne
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 10:30 - 12:45, sala Zajęcia zdalne
Justyna Polak 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)